Testy na COVID-19

Popis problému

Naša zamestnankyňa mala minulý týždeň zdravotné problémy, ostala na PN. Potrebujeme mať istotu, že nemá nový koronavírus, ale nedostala odporúčanie na testovanie od všeobecného lekára. Bola testovaná ako samoplatca.
Môžeme jej toto testovanie preplatiť zo sociálneho fondu ako príspevok na preventívnu lekársku prehliadku nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi, ktorý je od 1.1.2020 oslobodený od dane z príjmu? 

Stanovisko
Zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 301/2019 Z. z.“) došlo s účinnosťou od 01.01.2020 k novelizovaniu ustanovenia § 5 ods. 7 písm. h) ZDP. V zmysle tohto ustanovenia, príjmom oslobodeným od dane je aj príjem poskytnutý ako príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľa, ak je poskytnutý zamestnancovi na lekársku preventívnu prehliadku nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi. Osobitnými predpismi sú napr. § 30e zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“), zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 577/2004 Z. z.“).
Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 301/2019 Z. z., ide o pozitívne vnímané opatrenie, ktorým zamestnávateľ podporí účasť zamestnancov na lekárskych preventívnych prehliadkach a efektívnym a účinným spôsobom bude u zamestnancov podporovať ochranu ich zdravia a prevenciu pred rôznymi civilizačnými ochoreniami (môže ísť napr. o preventívne vyšetrenie zamestnancov určitého veku alebo zamestnania na srdcovo-cievne alebo iné
ochorenia ohrozujúce túto skupinu zamestnancov, onkologické prehliadky, mamografické a sonografické vyšetrenia u žien, vyšetrenie zraku zamestnancov pracujúcich s počítačmi a pod.).
V súlade s § 6 ods. 1 písm. q) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci je povinný zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu (§ 30a a 30d zákona č. 355/2007 Z. z.) vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (§ 30e zákona č. 355/2007
Z. z.), a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada.
Ak je zamestnanec testovaný na koronavírus z vlastnej vôle ako samoplatca, zamestnávateľ mu môže v rámec vykonávania zdravotného dohľadu a opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení v súvislosti
s jeho povinnosťou pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia podľa osobitných predpisov na základe poradenstva poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby v čase krízovej situácie [§ 30a ods. 10 písm. c) zákona
č. 355/2007 Z. z.], preplatiť náklady na testovanie v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z., ktorý upravuje lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, pričom tieto nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, ale platí
ich zamestnávateľ. Zastávame názor, že aj napriek tomu, že testovanie na koronavírus nie je možné vo všeobecnosti definovať ako súčasť lekárskej preventívnej prehliadky podľa zákona č. 577/2004 Z. z., ktorá je
hradená z verejného zdravotného poistenia, je možné nahliadať naň ako na súčasť preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci počas krízovej situácie. Z toho dôvodu sa prikláňame k názoru, že uvedený úkon môže byť financovaný aj z prostriedkov sociálneho fondu zamestnávateľa. V takomto prípade je možné aplikovať ustanovenie § § 5 ods. 7 písm. h) ZDP.
Uvedená problematika bola riešená v spolupráci s Ministerstvom financií SR.