Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Stanoviská FR SR > Korona - príspevok na udržanie pracovného miesta

Korona - príspevok na udržanie pracovného miesta

Otázka

Daňovník (spoločnosť s ručením obmedzeným), ktorý bol povinný v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie uzatvoriť prevádzku, požiadal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o finančný príspevok na udržanie pracovného miesta vo
výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca. Je tento príspevok zdaniteľným príjmom?

Odpoveď
Projekt „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov (ďalej len „projekt“) sa realizuje prostredníctvom
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) v rámci Slovenskej republiky ako aktívne opatrenie na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2020 Z. z. V zmysle tohto ustanovenia sa za aktívne opatrenia na trhu práce považujú aj projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa
vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich
následkov, ktoré schvaľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie práce“) po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje ústredie práce alebo úrad práce.

Oprávneným obdobím projektu je podľa ústredia práce obdobie odo dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o uzavretí alebo obmedzením prevádzok (13. marca 2020), počas celého trvania mimoriadnej situácie, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude toto rozhodnutie zrušené, najdlhšie však do 31.12.2020. Mimoriadnu situáciu vyhlásila vláda Slovenskej republiky podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je poskytnúť zamestnávateľom podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania finančného príspevku zamestnávateľovi, ktorý udržal pracovné miesto/miesta, aj v prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov, na základe ktorých na prechodné obdobie prerušil alebo obmedzil svoju prevádzkovú činnosť.

Financovanie sa uskutočňuje v zmysle platného Systému finančného riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020. Príspevok pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky (vo výške 15 %) a z príspevku Európskeho sociálneho fondu (vo výške 85 %). Podľa § 2 písm. h) ZDP zdaniteľným príjmom je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa ZDP ani medzinárodnej zmluvy. Predmetom dane je podľa § 2 písm. b) ZDP príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane podľa § 12 ZDP. Podľa § 19 ods. 2 písm. m) ZDP daňovým výdavkom sú aj výdavky, na ktorých úhradu boli poskytnuté dotácie, podpory a príspevky poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, rozpočtov vyšších územných celkov, štátnych fondov a Národného úradu práce zahrnované do príjmov.

Na základe uvedených skutočností zastávame názor, že finančný príspevok na podporu udržania zamestnanosti bude zahrnutý do zdaniteľných príjmov a vyplatené mzdy budú zahrnuté do daňových výdavkov, ak spĺňajú
podmienky ustanovené v § 2 písm. i) ZDP, z čoho vyplýva, že dopad na základ dane bude nulový.

Stanovisko vydané dňa 1.6.2020 a poslednýkrát sa použije pri podaní daňového priznania do 31.12.2020