Nedaňové rezervy

Nedaňovým výdavkom je tvorba rezerv a tvorba opravných položiek s výnimkou podľa § 20 zákona o dani z príjmov.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Rezerva na reklamácie a záručné opravy
Spoločnosť Alfa s.r.o. k 31.12.príslušného účtovného obdobia v účtovníctve vytvorila rezervu v sume 3 000 € na reklamácie a záručné opravy. Je vytvorená rezerva daňovým výdavkom spoločnosti?
Odpoveď
Keďže rezerva na reklamácie a záručné opravy nie je uvedená medzi daňovo uznanými rezervami v § 20 zákona o dani z príjmov, v príslušnom zdaňovacom období zaúčtovaná tvorba rezervy je nedaňovým výdavkom spoločnosti.