Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Nedaňové výdavky > Výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku

Výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku

Daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady) na obstaranie odpisovaného hmotného majetku a  nehmotného majetku a hmotného a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania.
Vstupnú cenu odpisovaného hmotného a nehmotného majetku nie je možné zahrnúť do daňových výdavkov jednorázovo v roku obstarania a uvedenia majetku do užívania, ale do daňových výdavkov sa zahŕňa postupne vo forme odpisov. Vstupná cena neodpisovaného hmotného a nehmotného majetku sa zahrnie do daňových výdavkov až pri jeho vyradení z užívania (napr. predaji) v súlade s § 19 ods. 3 zákona o dani z príjmov.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Náklady na obstaranie auta
Spoločnosť Alfa s.r.o. v príslušnom zdaňovacom období obstarala osobný automobil, ktorého obstarávacia cena bola 20000eur. Je v tomto zdaňovacom období výdavok na nákup auta daňovým výdavkom spoločnosti?
Odpoveď
Nie. Obstarávacia cena auta vo výške 20000eur nie je daňovým výdavkom spoločnosti. Do daňových výdavkov sa dostane postupne vo forme odpisov.