Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Nedaňové výdavky > Výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku

Výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku

Daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady) na obstaranie odpisovaného hmotného majetku a  nehmotného majetku a hmotného a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania.
Vstupnú cenu odpisovaného hmotného a nehmotného majetku nie je možné zahrnúť do daňových výdavkov jednorázovo v roku obstarania a uvedenia majetku do užívania, ale do daňových výdavkov sa zahŕňa postupne vo forme odpisov. Vstupná cena neodpisovaného hmotného a nehmotného majetku sa zahrnie do daňových výdavkov až pri jeho vyradení z užívania (napr. predaji) v súlade s § 19 ods. 3 zákona o dani z príjmov.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Náklady na obstaranie auta
Spoločnosť Alfa s.r.o. v roku 2019 obstarala osobný automobil, ktorého obstarávacia cena bola 20000eur. Je v roku 2019 výdavok na nákup auta daňovým výdavkom spoločnosti?
Odpoveď
Nie. Obstarávacia cena auta vo výške 20000eur nie je v roku 2019 daňovým výdavkom spoločnosti. Do daňových výdavkov sa dostane postupne vo forme odpisov.