Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Nedaňové výdavky > Daň zaplatená za iného daňovníka

Daň zaplatená za iného daňovníka

Daňovým výdavkom nie je daň zaplatená za iného daňovníka.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Daň z nehnuteľnosti
Spoločnosť Alfa s.r.o. dala spoločnosti Beta s.r.o.  do prenájmu budovu a spoločnosť Beta s.r.o. bude platiť daň z nehnuteľností za uvedenú budovu. Je výdavok na zaplatenú daň z nehnuteľnosti daňovým výdavkom  spoločnosti Beta s.r.o.?
Odpoveď
Nie. V zmysle § 19 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov je daň z nehnuteľností uznaným daňovým výdavkom u tej spoločnosti, kto je v zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady daňovníkom tejto dane.
Ak nájomca budovy nie je daňovníkom dane zo stavieb, potom predmetná daň zaúčtovaná v účtovníctve nájomcu nie je jeho daňovým výdavkom a je zo základu dane z príjmov vylúčená.