Vyradenie zásob tovaru

Daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady) vo výške obstarávacej ceny zásob vyradeného tovaru:
  • z dôvodu jeho klasifikácie ako nebezpečného podľa osobitného predpisu,
  • likvidáciou z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepreukáže, že pred uplynutím tejto doby vykonal opatrenia na podporu ich predaja do uplynutia tejto doby formou postupného znižovania ceny, okrem bezodplatného odovzdania zásob potravín Potravinovej banke Slovenska alebo daňovníkovi podľa § 12 ods. 3, ktorého predmetom činnosti je účel vymedzený v § 50 ods. 5, alebo registrovanému sociálnemu podniku, ktorého predmetom činnosti je účel vymedzený v § 50 ods. 5 písm. a), c) e) a i)* a liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis podľa osobitného predpisu,
  • bez stanovenia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepreukáže príjem z ich predaja okrem bezodplatného odovzdania zásob potravín Potravinovej banke Slovenska alebo daňovníkovi podľa § 12 ods. 3, ktorého predmetom činnosti je účel vymedzený v § 50 ods. 5, alebo registrovanému sociálnemu podniku, ktorého predmetom činnosti je účel vymedzený v § 50 ods. 5 písm. a), c) e) a i)* 
* účinnosť od 1.1.2020
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Predaj zásob tovaru so stratou
Daňovník  obstaral zásoby tovaru za 20 000 eur. Tento tovar sa mu však  podarilo predať  len za 15 000 eur. Je strata z predaja zásob tovaru daňovo uznaná?
 
Odpoveď
Áno. Nakoľko daňovník má príjem z predaja zásob tovaru, aj keď tento príjem je nižší ako obstarávacia cena zásob, strata z predaja tovaru je daňovo uznaná.
 
Otázka č. 2 – Odovzdanie potravín Potravinovej banke Slovenska
Daňovník bezodplatne odovzdal zásoby potravín Potravinovej banke Slovenska, ktoré zaúčtoval na účet 543 – Dary. Je obstarávacia cena týchto zásob daňovým výdavkom, aj keď daňovník cenu zásob potravín pred uplynutím doby ich trvanlivosti postupne neznižoval?
 
Odpoveď
Áno. Obstarávacia cena zásob potravín u daňovníka, ktorý ich bezodplatne odovzdal Potravinovej banke Slovenska (čo preukáže dokladom, z ktorého bude zrejmé, že na základe zmluvy uzatvorenej s Potravinovou bankou Slovenska, bezodplatne odovzdal zásoby potravín), považovaná za daňový výdavok, bez ohľadu na to, či daňovník cenu zásob potravín pred uplynutím doby ich trvanlivosti postupne znižoval.
 
Otázka č. 3 - Likvidácia zásob tovaru
Spoločnosť Alfa s.r.o. v roku 2021 kúpila zásoby tovaru, ktoré nemajú stanovenú dobu použiteľnosti alebo trvanlivosti v hodnote 10 000 eur. Tieto zásoby sa jej však ani po dvoch rokoch nepodarilo predať, preto ich v roku 2023 zlikvidovala. Je obstarávacia cena týchto zásob tovaru v roku 2023 daňovým výdavkom spoločnosti?
 
Odpoveď
Nie. Nakoľko v roku 2023 daňovník nedosiahol žiadny príjem z ich predaja, obstarávacia cena zásob tovaru, ktoré zlikvidoval je nedaňovým výdavkom spoločnosti.
 
Otázka č. 4 - vyradenie liekov po expirácii
Spoločnosť Beta s.r.o. vyradila zásoby liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis podľa osobitného predpisu z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti vo výške ich obstarávacej ceny v celkovej sume 5 000 eur. Je uvedený výdavok daňovo uznaný?
Odpoveď
Výdavky (náklady) vo výške obstarávacej ceny zásob vyradeného tovaru - liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis podľa osobitných predpisov z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti sú daňovým výdavkom spoločnosti.
 
Otázka č. 5 - vyradené cigarety
Ak zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov ustanoví vyššiu sadzbu dane pre tabakové výrobky (cigarety), zároveň v prechodných a záverečných ustanoveniach stanovuje aj lehotu pre dopredaj cigariet zdanených pôvodnou nižšou sadzbou dane v daňovom voľnom obehu. V takom prípade zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov zároveň ustanovuje, že ak právnická osoba nepredá takéto cigarety do stanoveného dátumu, tak je povinná množstvo týchto cigariet, ktoré nepredala, oznámiť colnému úradu a požiadať o ich zničenie, pričom colný úrad cigarety zničí na jej náklady. Spoločnosti Gama s.r.o. takýmto spôsobom vznikol náklad vo výške 20 000 eur. Je možné uvedený výdavok považovať za daňový výdavok alebo sa z daňového hľadiska posudzuje ako škoda?
Odpoveď
Pri posúdení, či takéto zničenie zásob cigariet možno považovať za škodu na majetku, treba vychádzať z § 26 ods. 6 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa škodou na majetku rozumie neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Ide o skutočnosť, kedy účtovná jednotka zistí, že majetok (zásoby, cigarety) je poškodený, zničený alebo odcudzený. V danom prípade nevznikla na majetku škoda, ale z dôvodu legislatívnych úprav nie je možné majetok ďalej predávať. Pre posúdenie je rozhodujúca legislatívna úprava, ktorá určuje spôsob nakladania s majetkom. Vyradenie spotrebiteľského balenia cigariet z účtovníctva, ktoré nespĺňa požadované podmienky podľa zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, sa účtuje na účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť. Vzhľadom na uvedené je možné obstarávaciu cenu zásob cigariet, ktorých povinnosť zničenia z dôvodu stanovenia vyššej sadzby spotrebnej dane vyplýva zo zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov považovať podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov za daňový výdavok.
 
Otázka č. 6 - Likvidácia tovaru po postupnom znižovaní cien
Spoločnosť Alfa s.r.o. má na sklade zásoby tovaru - potravín v obstarávacej cene 10 000 eur, ktorým doba použiteľnosti už uplynula a ktoré sa spoločnosti i napriek tomu, že postupne znižovala cenu týchto potravín (celkom 4 - krát) nepodarilo predať. Spoločnosť uvedené zásoby tovaru zlikvidovala. Je obstarávacia cena zlikvidovaných zásob daňovým výdavkom?
Odpoveď
Áno, výdavky vo výške obstarávacej ceny zásob vyradeného tovaru likvidáciou z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník preukáže, že pred uplynutím tejto doby vykonal opatrenia na podporu ich predaja do uplynutia tejto doby formou postupného znižovania ceny, sú daňovým výdavkom spoločnosti.
 
Otázka č. 7 - humanitárna pomoc do zahraničia

Právnická osoba poskytla humanitárnu pomoc do zahraničia krajine postihnutej zemetrasením vo forme diek, zdravotníckeho materiálu, potravinovej pomoci vo výške 20000eur na základe uzatvorenej darovacej zmluvy s Ministerstvom vnútra SR. Sú náklady na obstaranie uvedeného materiálu a potravín daňovým výdavkom spoločnosti?

Odpoveď:
V zmysle § 19 ods. 2 písm. u) ZDP daňovým výdavkom je aj poskytnutie materiálnej humanitárnej pomoci do zahraničia, ktorú daňovník bezodplatne odovzdá na základe darovacej zmluvy uzatvorenej s Ministerstvu vnútra SR. Ak daňovník spĺňa podmienky § 19 ods. 2 písm. u) ZDP, uvedené výdavky sú daňovým výdavkom spoločnosti.

Otázka č. 8 - likvidácia ERP v dôsledku zmeny zákona
Podnikateľ zaoberajúci sa výrobou, servisom a predajom elektronických registračných pokladníc má na sklade tovaru viacero ihličkových fiskálnych tlačiarní (hodnota jednej tlačiarne sa pohybuje od 400 eur vyššie). V dôsledku prechodu na e-kasu (od 01.07.2019) ihličkové fiskálne tlačiarne nebude možné už naďalej používať, v dôsledku čoho sa pre podnikateľa stávajú nepredajným tovarom.
Je možné z titulu legislatívnej zmeny uznať obstarávaciu cenu vyradených tlačiarní do daňových výdavkov podľa zákona o dani z príjmov?

Odpoveď

Ak je ihličková fiskálna tlačiareň využiteľná aj na iný účel, ako je evidencia tržieb na účely zákona o používaní ERP, potom odporúčame zvoliť takú obchodnú a cenovú stratégiu, ktorá umožní maximálny dopredaj týchto zariadení. Z týchto dôvodov je potrebné postupovať podľa § 21 ods. 2 písm. n) bod 3 zákona o dani z príjmov a obstarávaciu cenu ihličkových fiskálnych tlačiarní zahrnovať do daňových výdavkov v plnej výške len v tom prípade, ak daňovník preukáže čo aj len minimálny príjem z ich dopredaja.

Ak ihličková fiskálna tlačiareň nie je využiteľná na iný typ prevádzky, ako je evidencia tržieb na účely zákona o používaní ERP, prípadne nie je využiteľná ani na modifikovanú elektronickú registračnú pokladnicu, potom je možné postupovať pri zahrnovaní ich obstarávacej ceny do daňových výdavkov z dôvodu vyradenia podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov.

Dôvodom pre takýto postup je, že zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice zmenil požiadavky na prevádzku týchto zariadení tak, že nie sú schopné svojimi technickými parametrami tieto požiadavky splniť. Daňový subjekt musí byť zároveň schopný preukázať skutočnosť, že ihličková fiskálna tlačiareň nie je využiteľná na iný typ prevádzky, ako je evidencia tržieb, napr. z technickej dokumentácie, alebo potvrdením od výrobcu a pod.

Otázka č. 9 - darovanie potravín občianskemu združeniu

Daňovník v roku 2023 bezodplatne odovzdal zásoby potravín občianskemu združeniu, ktoré sa zaoberá poskytovaním sociálnej pomoci, ktoré zaúčtoval na účet 543 – Dary. Je obstarávacia cena týchto zásob daňovým výdavkom, aj keď daňovník cenu zásob potravín pred uplynutím doby ich trvanlivosti postupne neznižoval?
 
Odpoveď
Áno. Obstarávacia cena zásob potravín u daňovníka, ktorý ich bezodplatne odovzdal daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie, považovaná za daňový výdavok, bez ohľadu na to, či daňovník cenu zásob potravín pred uplynutím doby ich trvanlivosti postupne znižoval.