Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Nedaňové výdavky > zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, úroky z omeškania, paušálne náhrady

zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, úroky z omeškania, paušálne náhrady

S účinnosťou od 1.1.2020 podľa § 17 ods. 19 písm. g) zákona o dani z príjmov súčasťou základu dane daňovníka, okrem výdavkov (nákladov), ktoré sú súčasťou obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov majetku len po zaplatení je paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka a odstupné u oprávnenej osoby (§ 355 Obchodného zákonníka).
Ustanovenie § 17 ods. 19 písm. g) v znení účinnom od 1.1.2020 sa použijú na výdavky (náklady), ktoré boli zaúčtované najskôr v zdaňovacom období, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2020.
ustanovenie § 17 ods. 19 písm. g) v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa použijú na výdavky (náklady), ktoré boli zaúčtované najneskôr v zdaňovacom období, ktoré sa končí najneskôr 31. decembra 2019, aj po 31. decembri 2019 a u daňovníka s hospodárskym rokom na výdavky (náklady), ktoré boli zaúčtované najneskôr v zdaňovacom období, ktoré začalo v kalendárnom roku 2019 a ktoré sa skončí po 31. decembri 2019, aj po 31. decembri 2019. 
 
Podľa § 21 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015 daňovými výdavkami u dlžníka nie sú paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávok (podľa § 369c Obchodného zákonníka), zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania. U veriteľa sa od 1. 1. 2015 uvedené položky zahrnú do základu dane po zaúčtovaní, t.j. ako súčasť výsledku hospodárenia.
V súlade s § 52zd ods. 2 zákona o dani z príjmov sa tento postup použije na strane dlžníka ako aj na strate veriteľa po prvýkrát pri položkách uvedených v § 21 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov vzniknutých a zaúčtovaných v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr od 1. 1. 2015.
Pri paušálnych náhradách, zmluvných pokutách, poplatkoch z omeškania a úrokoch z omeškania, ktoré boli zaúčtované do konca roka 2014 sa uplatní postup vyplývajúci z ustanovení zákona o dani z príjmov účinných do 31. decembra 2014 aj od 1.1.2015.
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Úrok z omeškania účtovaný do nákladov v r. 2019
Spoločnosť Alfa s.r.o. so zdaňovacím obdobím kalendárny rok účtovala v júni 2019 do nákladov úrok z omeškania vo výške 2 500 eur, ktorý uhradila 22. 10. 2023. Je tento výdavok v roku 2023 daňovým výdavkom spoločnosti?
 
Odpoveď
Nie. Úrok z omeškania účtovaný do nákladov v roku 2019 nie je u spoločnosti daňovým výdavkom i napriek skutočnosti, že ho spoločnosť v roku 2023 uhradila.
 
Otázka č. 2 – Úrok z omeškania účtovaný do nákladov v r. 2023
Spoločnosť Alfa s.r.o. so zdaňovacím obdobím kalendárny rok účtovala v júni 2023 do nákladov úrok z omeškania vo výške 2 500 eur, ktorý uhradila 22. 10. 2023. Je tento výdavok v roku 2023 daňovým výdavkom spoločnosti?
 
Odpoveď
Áno. Úrok z omeškania účtovaný do nákladov v roku 2023  je u spoločnosti daňovým výdavkom po zaplatení.
 
Otázka č. 3 – Zmluvná pokuta účtovaná do výnosov v r. 2019
Spoločnosť Beta s.r.o. so zdaňovacím obdobím kalendárny rok účtovala v apríli 2019 do výnosov zmluvnú pokutu vo výške 6 000 eur. Do konca roka 2019 jej dlžník zmluvnú pokutu neuhradil. Bola uvedená zmluvná pokuta súčasťou základu dane u veriteľa?
 
Odpoveď
Áno. Zmluvná pokuta u veriteľa zaúčtovaná do výnosov bola zdaniteľným príjmom v súlade s účtovníctvom, bez ohľadu na prijatie úhrady (zaplatenie dlžníkom). Bola súčasťou výsledku hospodárenia na r. 100 tlačiva daňového priznania.
 
Otázka č. 4 – Zmluvná pokuta účtovaná do výnosov v r. 2023
Spoločnosť Beta s.r.o. so zdaňovacím obdobím kalendárny rok účtovala v apríli 2023 do výnosov zmluvnú pokutu vo výške 6 000 eur. Do konca roka 2023 jej dlžník zmluvnú pokutu neuhradil. Bude uvedená zmluvná pokuta súčasťou základu dane u veriteľa?
 
Odpoveď
Áno. Zmluvná pokuta u veriteľa zaúčtovaná do výnosov je zdaniteľným príjmom v súlade s účtovníctvom, bez ohľadu na prijatie úhrady (zaplatenie dlžníkom). Bude súčasťou výsledku hospodárenia na r. 100 tlačiva daňového priznania.
 
Otázka č. 5 - prefakturácia zmluvnej pokuty v roku 2023
Spoločnosť A obchoduje s kovovým šrotom. S odberateľom B má uzatvorenú zmluvu o dodávkach šrotu a jeho cenách pri dodržaní kvality šrotu. Keďže spoločnosť A nedodržala kvalitu dodaného šrotu, v zmysle uzatvorenej zmluvy jej odberateľ B  v roku 2023 fakturuje zmluvnú pokutu vo výške 3 000 eur. Spoločnosť A celú zmluvnú pokutu vo výške 3 000 eur prefakturuje svoju dodávateľovi - spoločnosti C. Ako sa v spoločnosti A posudzuje táto zmluvná pokuta na strane nákladov aj výnosov?
 
Odpoveď
S účinnosťou od 1.1.2020 zmluvné pokuty u dlžníka  sú v súlade s § 17 ods. 19 písm. g)  zákona o dani z príjmov daňovými výdavkami po zaplatení a u veriteľa sa zahrnujú do základu dane v súlade s účtovníctvom. U spoločnosti A je náklad z titulu vyfakturovanej zmluvnej pokuty od odberateľa B považovaný za daňový výdavok po zaplatení a výnos z titulu "prefakturovanej" zmluvnej pokuty spoločnosti C považovaný za zdaniteľný výnos.