Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Nedaňové výdavky > zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, úroky z omeškania, paušálne náhrady

zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, úroky z omeškania, paušálne náhrady

S účinnosťou od 1.1.2020 podľa § 17 ods. 19 písm. g) zákona o dani z príjmov súčasťou základu dane daňovníka, okrem výdavkov (nákladov), ktoré sú súčasťou obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov majetku len po zaplatení je paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka a odstupné u oprávnenej osoby (§ 355 Obchodného zákonníka).
Ustanovenie § 17 ods. 19 písm. g) v znení účinnom od 1.1.2020 sa použijú na výdavky (náklady), ktoré boli zaúčtované najskôr v zdaňovacom období, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2020.
ustanovenie § 17 ods. 19 písm. g) v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa použijú na výdavky (náklady), ktoré boli zaúčtované najneskôr v zdaňovacom období, ktoré sa končí najneskôr 31. decembra 2019, aj po 31. decembri 2019 a u daňovníka s hospodárskym rokom na výdavky (náklady), ktoré boli zaúčtované najneskôr v zdaňovacom období, ktoré začalo v kalendárnom roku 2019 a ktoré sa skončí po 31. decembri 2019, aj po 31. decembri 2019. 
 
Podľa § 21 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015 daňovými výdavkami u dlžníka nie sú paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávok (podľa § 369c Obchodného zákonníka), zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania. U veriteľa sa od 1. 1. 2015 uvedené položky zahrnú do základu dane po zaúčtovaní, t.j. ako súčasť výsledku hospodárenia.
V súlade s § 52zd ods. 2 zákona o dani z príjmov sa tento postup použije na strane dlžníka ako aj na strate veriteľa po prvýkrát pri položkách uvedených v § 21 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov vzniknutých a zaúčtovaných v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr od 1. 1. 2015.
Pri paušálnych náhradách, zmluvných pokutách, poplatkoch z omeškania a úrokoch z omeškania, ktoré boli zaúčtované do konca roka 2014 sa uplatní postup vyplývajúci z ustanovení zákona o dani z príjmov účinných do 31. decembra 2014 aj od 1.1.2015.
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Úrok z omeškania účtovaný do nákladov v r. 2019
Spoločnosť Alfa s.r.o. so zdaňovacím obdobím kalendárny rok účtovala v júni 2019 do nákladov úrok z omeškania vo výške 2 500 eur, ktorý uhradila 22. 10. 2021. Je tento výdavok v roku 2020 daňovým výdavkom spoločnosti?
 
Odpoveď
Nie. Úrok z omeškania účtovaný do nákladov v roku 2019 nie je u spoločnosti daňovým výdavkom i napriek skutočnosti, že ho spoločnosť v roku 2021 uhradila.
Otázka č. 2 – Úrok z omeškania účtovaný do nákladov v r. 2021
Spoločnosť Alfa s.r.o. so zdaňovacím obdobím kalendárny rok účtovala v júni 2021 do nákladov úrok z omeškania vo výške 2 500 eur, ktorý uhradila 22. 10. 2021. Je tento výdavok v roku 2021 daňovým výdavkom spoločnosti?
 
Odpoveď
Áno. Úrok z omeškania účtovaný do nákladov v roku 2021  je u spoločnosti daňovým výdavkom po zaplatení.
 
Otázka č. 3 – Zmluvná pokuta účtovaná do výnosov v r. 2019
Spoločnosť Beta s.r.o. so zdaňovacím obdobím kalendárny rok účtovala v apríli 2019 do výnosov zmluvnú pokutu vo výške 6 000 eur. Do konca roka 2019 jej dlžník zmluvnú pokutu neuhradil. Bude uvedená zmluvná pokuta súčasťou základu dane u veriteľa?
 
Odpoveď
Áno. Zmluvná pokuta u veriteľa zaúčtovaná do výnosov je zdaniteľným príjmom v súlade s účtovníctvom, bez ohľadu na prijatie úhrady (zaplatenie dlžníkom). Bude súčasťou výsledku hospodárenia na r. 100 tlačiva daňového priznania.
 
Otázka č. 4 – Zmluvná pokuta účtovaná do výnosov v r. 2021
Spoločnosť Beta s.r.o. so zdaňovacím obdobím kalendárny rok účtovala v apríli 2021 do výnosov zmluvnú pokutu vo výške 6 000 eur. Do konca roka 2021 jej dlžník zmluvnú pokutu neuhradil. Bude uvedená zmluvná pokuta súčasťou základu dane u veriteľa?
 
Odpoveď
Áno. Zmluvná pokuta u veriteľa zaúčtovaná do výnosov je zdaniteľným príjmom v súlade s účtovníctvom, bez ohľadu na prijatie úhrady (zaplatenie dlžníkom). Bude súčasťou výsledku hospodárenia na r. 100 tlačiva daňového priznania.
 
Otázka č. 5– Zmluvná pokuta účtovaná do nákladov v r. 2014, uhradená v r.2015 a neskôr
Spoločnosť Gama s.r.o.  so zdaňovacím obdobím kalendárny rok účtovala v októbri 2014 do nákladov zmluvnú pokutu vo výške 3 000 eur, ktorú zaplatila až 22. 8. 2019. Ako upraví spoločnosť základ dane v zdaňovacom období roka 2014 a 2019?
 
Odpoveď
Nakoľko ide o zmluvnú pokutu, ktorá bola zaúčtovaná v roku 2014, uplatní sa pri nej postup vyplývajúci zo zákona o dani z príjmov platného do 31. 12. 2014. V zdaňovacom období roka 2014 zmluvná pokuta účtovaná u dlžníka do nákladov zvýšila výsledok hospodárenia na r. 140 tlačiva daňového priznania, v roku zaplatenia – t.j. v roku 2019 zníži výsledok hospodárenia na r. 270 tlačiva daňového priznania.
 
 
Otázka č. 6 – Úrok z omeškania účtovaný do výnosov v r. 2014 a prijatý v r. 2019 a neskôr
Spoločnosť Omega s.r.o. so zdaňovacím obdobím kalendárny rok účtovala v októbri 2014 do výnosov úrok z omeškania vo výške 4 000 eur, úhradu prijala až v júni 2019. Ako upraví spoločnosť základ dane v zdaňovacom období roka 2014 a 2019?
 
Odpoveď
Nakoľko ide o úrok z omeškania, ktorý bol zaúčtovaný v roku 2014, uplatní sa pri ňom postup vyplývajúci zo zákona o dani z príjmov platného do 31. 12. 2014. V zdaňovacom období 2014 úrok z omeškania účtovaný u veriteľa do výnosov znížil výsledok hospodárenia na r. 260 tlačiva daňového priznania, v roku prijatia úhrady – t.j. v roku 2019  zvýši výsledok hospodárenia na r. 120 tlačiva daňového priznania.
 
Otázka č. 7 - prefakturácia zmluvnej pokuty v roku 2019
Spoločnosť A obchoduje s kovovým šrotom. S odberateľom B má uzatvorenú zmluvu o dodávkach šrotu a jeho cenách pri dodržaní kvality šrotu. Keďže spoločnosť A nedodržala kvalitu dodaného šrotu, v zmysle uzatvorenej zmluvy jej odberateľ B  v roku 2019 fakturuje zmluvnú pokutu vo výške 3 000 eur. Spoločnosť A celú zmluvnú pokutu vo výške 3 000 eur prefakturuje svoju dodávateľovi - spoločnosti C. Ako sa v spoločnosti A posudzuje táto zmluvná pokuta na strane nákladov aj výnosov?
 
Odpoveď
S účinnosťou od 1.1.2015 zmluvné pokuty u dlžníka nie sú v súlade s § 21 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov daňovými výdavkami a u veriteľa sa zahrnujú do základu dane v súlade s účtovníctvom. U spoločnosti A je náklad z titulu vyfakturovanej zmluvnej pokuty od odberateľa B považovaný za nedaňový výdavok a výnos z titulu "prefakturovanej" zmluvnej pokuty spoločnosti C považovaný za zdaniteľný výnos.
 
Otázka č. 8 - prefakturácia zmluvnej pokuty v roku 2021
Spoločnosť A obchoduje s kovovým šrotom. S odberateľom B má uzatvorenú zmluvu o dodávkach šrotu a jeho cenách pri dodržaní kvality šrotu. Keďže spoločnosť A nedodržala kvalitu dodaného šrotu, v zmysle uzatvorenej zmluvy jej odberateľ B  v roku 2021 fakturuje zmluvnú pokutu vo výške 3 000 eur. Spoločnosť A celú zmluvnú pokutu vo výške 3 000 eur prefakturuje svoju dodávateľovi - spoločnosti C. Ako sa v spoločnosti A posudzuje táto zmluvná pokuta na strane nákladov aj výnosov?
 
Odpoveď
S účinnosťou od 1.1.2020 zmluvné pokuty u dlžníka  sú v súlade s § 17 ods. 19 písm. g)  zákona o dani z príjmov daňovými výdavkami po zaplatení a u veriteľa sa zahrnujú do základu dane v súlade s účtovníctvom. U spoločnosti A je náklad z titulu vyfakturovanej zmluvnej pokuty od odberateľa B považovaný za daňový výdavok po zaplatení a výnos z titulu "prefakturovanej" zmluvnej pokuty spoločnosti C považovaný za zdaniteľný výnos.