Účtovanie nedaňových výdavkov

Účtovná jednotka účtuje o nedaňových výdavkoch na príslušných nákladových účtoch podľa obsahu výdavku, pričom si na tento účel k takýmto účtom vytvorí vo svojom účtovnom rozvrhu analytické účty,  ak priamo k takémuto výdavku nie je na jeho účtovanie zriadený konkrétny účet v účtovej osnove (napr. 513-Náklady na reprezentáciu). Zaúčtovaním nedaňových výdavkov sa tieto prejavia vo výsledku hospodárenia a daňovník je ich povinný upraviť na účely výpočtu základu dane v daňovom priznaní.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Účtovanie dane z nehnuteľnosti, ktorá nie je daňovým výdavkom
Spoločnosť Alfa s.r.o. poskytla spoločnosti Beta s.r.o. do prenájmu budovu a spoločnosť Beta s.r.o. bude platiť daň z nehnuteľností za uvedenú budovu. Ako účtovná jednotka Beta,s.r.o. zaúčtuje  výdavok    za zaplatenú daň z nehnuteľnosti z nehnuteľnosti?
Odpoveď
Účtovná jednotka zaúčtuje predpis dane z nehnuteľnosti - prenajatá budova na analytický účet účet 532 - Daň z nehnuteľností, ktorý si vytvorila k syntetickému účtu z dôvodu členenia podľa požiadaviek na vyčíslenie základu dane.
Predpis dane z nehnuteľnosti  532 AÚ/345
Úhrada dane z nehnuteľnosti  345/221
 
Otázka č. 2 – Účtovanie reklamných  predmetov  v hodnote prevyšujúcej 17 eur za jeden predmet
Spoločnosť Beta s.r.o. nakúpila 30ks reklamných predmetov – peňaženiek v hodnote 20 eur/ks, ktoré bude rozdávať svojim verným zákazníkom. Ako zaúčtuje účtovná jednotka Beta, s.r.o.  náklady na nákup peňaženiek ?
Odpoveď
Pri spotrebe reklamných predmetov účtovná jednotka zaúčtuje použitie zásob na reprezentačné účely:
spôsob účtovania zásob A : 513/112, 132, 123, 124
spôsob účtovania zásob B: 513/501, 504, 613, 614
 
Otázka č. 3 – Účtovanie osobnej spotreby
Spoločnosť  poskytla spoločníkovi firemnú kartu, z ktorej spoločník zaplatil aj výdavky na osobnú spotrebu - nedaňový výdavok, ako má účtovná jednotka zaúčtovať tento účtovný prípad?
Odpoveď
Účtovná jednotka zaúčtuje predpis pohľadávky voči spoločníkovi pri účtovaní pohybu na výpise z banky, nasledovne: 
Vznik pohľadávky  355/321
Úhrada pohľadávky 211, 221/355
 
Otázka č. 4 – Účtovanie pokuty a úroku  z omeškania vyrubený podľa daňového poriadku
Na aký účet zaúčtuje účtovná jednotka pokutu a úrok z omeškania vyrubený podľa § 155 a 156 daňového poriadku?
Odpoveď
Pokuty a úroky z omeškania, ktoré vznikajú voči orgánom štátnej správy v súlade s daňovým poriadkom sa účtujú na účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania v analytickom členení.