Pokuty a penále

Daňovými výdavkami nie sú zvýšenia dane, prirážky k poistnému platenému na zdravotné poistenie, úroky platené za obdobie odkladu platenia dane a cla, penále a pokuty.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Pokuta a úrok z omeškania vyrubený podľa daňového poriadku
Je možné pokutu a úrok z omeškania vyrubený podľa § 155 a 156 daňového poriadku považovať za daňový výdavok?
Odpoveď
Pokuty a úroky z omeškania, ktoré vznikajú voči orgánom štátnej správy v súlade s daňovým poriadkom nie sú súčasťou základu dane, nakoľko tieto pokuty a úroky z omeškania sa považujú za nedaňový výdavok.