Výdavky na reprezentáciu

Daňovými výdavkami nie sú výdavky na reprezentáciu okrem výdavkov na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden predmet, pričom za reklamné predmety sa nepovažujú:
  • darčekové reklamné poukážky,
  • tabakové výrobky okrem daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti,
  • alkoholické nápoje okrem alkoholických nápojov podľa osobitného predpisu (§ 4 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov) v úhrnnej výške najviac 5% zo základu dane; uvedené sa    nevzťahuje na daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti.
FAQ
 
Otázka č. 1 – Obed s obchodnými partnermi
Spoločnosť Alfa s.r.o. pozvala niektorých svojich obchodných partnerov na obed v reštaurácii, kde témou ich rozhovorov boli aj možnosti ich ďalšej spolupráce. Sú výdavky na obed daňovým výdavkom spoločnosti?
Odpoveď
Nie, ide o výdavok na reprezentáciu, ktorý je nedaňovým výdavkom spoločnosti.
 
Otázka č. 2 – Reklamné predmety v hodnote prevyšujúcej 17 eur za jeden predmet
Spoločnosť Beta s.r.o. nakúpila 30ks reklamných predmetov – peňaženiek v hodnote 20 eur/ks, ktoré bude rozdávať svojim verným zákazníkom. Sú náklady na nákup peňaženiek daňovým výdavkom?
Odpoveď
Nie. Vzhľadom k tomu, že hodnota jedného reklamného predmetu presiahla zákonom stanovený limit 17 eur za jeden predmet, náklady na nákup peňaženiek sú nedaňovým výdavkom v plnej výške.
 
Otázka č. 3 – Poskytnutý dar
Spoločnosť Delta s.r.o. poskytla finančný dar vo výške 10000eur občianskemu združeniu Slniečko. Je výdavok na finančný dar daňovým výdavkom?
Odpoveď
Nie. Poskytnuté dary sa považujú za výdavky na reprezentáciu, a preto ide o nedaňový výdavok spoločnosti.
 
Otázka č. 4 - Reklamný predmet víno
Právnická osoba, platiteľ DPH, ktorej hlavným predmetom činnosti nie je výroba vína, poskytla svojim najväčším odberateľom reklamné predmety vo forme fľaše vína, a to 30 ks za 20 eur/1ks bez DPH, s DPH 24 eur/1ks a 100 ks za 16 eur/1ks bez DPH, s DPH 19,20eur/1ks. Na r. 301 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby daňovník vykázal základ dane vo výške 20000eur. Sú uvedené výdavky uznaným daňovým výdavkom? Ak nie, na ktorých riadkoch daňového priznania tieto nedaňové výdavky uvedie?

Odpoveď:
Reklamné predmety, ktorých jednotková cena presiahne sumu 17 eur nie sú daňovým výdavkom v plnej výške. V tomto prípade daňovník sumu 600 eur (30ksx20eur ) uvedie na r. 16 TAB A (je súčasťou r. 130 DP).
Ďalších 100ks spĺňa podmienku reklamného predmetu, pretože jeho hodnota za jeden predmet bez DPH nepresahuje 17 eur. Reklamné predmety vo forme vína však môže daňovník poskytnúť najviac do výšky 5% zo základu dane uvedeného na r. 301 DP, čo je v tomto prípade 1000eur. Čiastka 600 eur je pripočítateľnou položkou k základu dane na r. 304 DP [ (100x16)-1000 ].

Otázka č. 5 - výrobca vína

Spoločnosť je výrobcom vína. Môže si uplatňovať vlastné výrobky (víno), ktoré poskytuje ako reklamné predmety (v hodnote do 17 eur za jeden predmet) obchodným partnerom bez obmedzenia, aj v prípade, že vykáže účtovnú a daňovú stratu ?
 
Odpoveď:
Spoločnosť, u ktorej výroba vína je hlavným predmetom činnosti, môže ako reklamné predmety uplatniť do daňových výdavkov víno bez povinnosti limitovania týchto výdavkov základom dane (za predpokladu, že hodnota jedného predmetu nepresahuje limit 17 eur), tzn. aj v prípade vykázania daňovej straty si môže uplatniť ako reklamné predmety alkoholické nápoje z vlastnej produkcie.
 

Otázka č. 6 - výrobca alkoholických nápojov

Spoločnosť má ako hlavný predmet činnosti uvedenú výrobu alkoholických nápojov. Môže ako reklamné predmety uplatňovať nielen alkoholické nápoje vlastnej výroby, ale aj alkoholické nápoje obstarané od iných osôb, za predpokladu, že sú splnené všetky ostatné podmienky stanovené zákonom o dani z príjmov a v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby vykázala daňovú stratu ?

Odpoveď:

Spoločnosť, u ktorej výroba alkoholických nápojov (vrátane vína) je hlavným predmetom činnosti, môže uplatniť do daňových výdavkov ako reklamné predmety, ktoré obstarala od iných osôb, len víno v hodnote do 17 eur za jeden predmet, a to len do výšky 5 % zo základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie, tzn. v prípade vykázania daňovej straty si môže uplatniť ako reklamné predmety len alkoholické nápoje z vlastnej produkcie.