Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Nedaňové výdavky > Výdavky presahujúce limit stanovený zákonom

Výdavky presahujúce limit stanovený zákonom

Výdavky presahujúce limit stanovený zákonom
Daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady) presahujúce limity ustanovené zákonom o dani z príjmov alebo osobitnými predpismi (napríklad zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách) okrem výdavkov (nákladov) vynaložených zamestnávateľom na poskytnutý zdaniteľný príjem podľa § 5 ods. 1 a ods. 3 písm. d) za podmienok ustanovených osobitným predpisom a výdavky (náklady) vynaložené v rozpore so zákonom o dani z príjmov alebo s osobitnými predpismi.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Predaj pozemkov
Spoločnosť Delta s.r.o. kúpila v roku 2016 pozemok v obstarávacej cene 30000eur za účelom podnikania. V dôsledku zmeny podnikateľského plánu a nedostatku finančných prostriedkov sa v roku 2023 rozhodla uvedený pozemok predať, pre krízu na trhu nehnuteľností sa jej však podarilo predať pozemok len za 25000eur. Je v roku 2023 vstupná cena pozemku daňovým výdavkom spoločnosti v plnej výške?
Odpoveď
Nie. V súlade so zákonom o dani z príjmov pri predaji pozemku je jeho vstupná cena daňovým výdavkom len do výšky príjmu z jeho predaja. V roku 2023 si spoločnosť do daňových výdavkov môže uplatniť vstupnú cenu pozemku len do výšky 25000eur. Vstupná cena nad tento limit vo výške 5000 eur je nedaňovým výdavkom spoločnosti.