Určenie momentu výmeny virtuálnej meny za inú virtuálnu menu

Otázka
Kedy vzniká moment výmeny (príjmu) virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, ak sa jedná o príjem plynúci fyzickej osobe z predaja virtuálnej meny podľa § 8 ods. 1 písm. t) zákona o dani z príjmov (ďalej len ZDP)?
 
Odpoveď zo dňa 22.7.2019
Predajom virtuálnej meny sa v zmysle § 2 písm. ai) ZDP rozumie na účely ZDP aj výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu. Pokiaľ príjem z predaja virtuálnej meny plynie fyzickej osobe – nepodnikateľovi, ide o ostatný príjem podľa § 8  ods. 1 písm. t) ZDP.
V súlade s § 8 ods. 17 ZDP takýto príjem dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu menu je súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) pri použití ocenenia spôsobom podľa § 17 ods. 43 ZDP. V zmysle § 17 ods. 43 ZDP súčasťou základu dane je príjem z predaja virtuálnej meny dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu menu  v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k tejto výmene, pri použití ocenenia vymieňanej virtuálnej meny reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 13 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 213/2018 Z. z. (ďalej len „ZoÚ“) ku dňu výmeny. Deň výmeny virtuálnej meny v ZDP upravený nie je. V zmysle § 27 ods. 13 ZoÚ reálna hodnota virtuálnej meny je trhová cena v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. a) ZoÚ, t. j. ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 25 ZoÚ,  zistená spôsobom určeným účtovnou jednotkou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou.  V súlade s ust. § 27 ods. 13 ZoÚ v priebehu účtovného obdobia účtovná jednotka používa rovnaký spôsob určenia reálnej hodnoty pre danú virtuálnu menu. 
Pri výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu menu ide o použitie virtuálnej meny ako platobného prostriedku. Vychádzajúc z vyššie uvedeného, v dôsledku úbytku virtuálnej meny, ktorou sa „platí“ za inú virtuálnu menu, dochádza k predaju virtuálnej meny a daňovníkovi  – nepodnikateľovi plynie príjem z predaja virtuálnej meny podľa § 8 ods. 1 písm. t) ZDP. Na ocenenie tohto príjmu sa použije reálna hodnota vymieňanej virtuálnej meny (t. j. virtuálnej meny, ktorou daňovník „platí“ za inú virtuálnu menu)  v  deň jej  úbytku, čo je  trhová cena virtuálnej meny, ktorou sa „platí“ za inú virtuálnu menu,  platná v tento deň na daňovníkom zvolenom trhu s virtuálnou menou. Počas celého zdaňovacieho obdobia daňovník  pre konkrétnu virtuálnu menu používa kurz z jedného trhu.