Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z predaja virtuálnej meny > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Určenie vstupnej ceny majetku nadobudnutého výmenou za virtuálnu menu

Určenie vstupnej ceny majetku nadobudnutého výmenou za virtuálnu menu

Otázka

Fyzická osoba kúpila v októbri 2018 osobné motorové vozidlo výmenou za BTC, pričom predávajúci bol platiteľom DPH. Toto osobné motorové vozidlo v decembri 2018 preradila fyzická osoba do obchodného majetku a o rok na to, v decembri 2019, sa stala platiteľom DPH. V roku 2018 táto fyzická osoba nebola účtovnou jednotkou, nakoľko uplatňovala postup podľa § 6 ods. 10 ZDP.

Pýtate sa, či aj v prípade, ak fyzická osoba nie je v danom kalendárnom roku účtovnou jednotkou, je možné postupovať podľa § 25b ods. 2 ZDP, v zmysle ktorého vstupnou cenou majetku a služby nadobudnutých výmenou za virtuálnu menu ku dňu výmeny je reálna hodnota virtuálnej meny, keď toto ustanovenie ZDP odkazuje na § 25 ods. 1 písm. h) tretí bod a § 27 ods. 13 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoÚ“).

Odpoveď zo dňa 27.11.2018

Vstupnou cenou majetku a služby nadobudnutých výmenou za virtuálnu menu ku dňu výmeny je podľa § 25b ods. 2 ZDP reálna hodnota virtuálnej meny, pričom ZDP odkazuje na § 25 ods. 1 písm. h) tretí bod a § 27 ods. 13 ZoÚ. V nadväznosti na § 6 ods. 6 prvá veta ZDP postup pri určení vstupnej ceny podľa predmetného ustanovenia uplatní primerane aj fyzická osoba, ktorá nie je účtovnou jednotkou, pričom je potrebné rešpektovať aj súvisiace ustanovenia ZDP.

Vo Vami uvedenom prípade je potrebné upriamiť pozornosť na znenie ust. § 2 písm. m) ZDP, v zmysle ktorého obchodným majetkom fyzickej soby je súhrn majetkových hodnôt, a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré má fyzická osoba s príjmami podľa § 6 vo vlastníctve a ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov, o ktorých táto fyzická osoba účtuje alebo účtovala, eviduje alebo evidovala podľa § 6 ods. 11 ZDP.

V zmysle § 6 ods. 10 posledná veta ZDP daňovník počas uplatňovania výdavkov percentom z príjmov (ďalej len „paušálne výdavky“) je povinný viesť evidenciu v rozsahu evidencie podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d) ZDP, čo je evidencia o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov a evidencia o zásobách a pohľadávkach.

Z predmetného ustanovenia vyplýva, že daňovník počas uplatňovania paušálnych výdavkov evidenciu podľa § 6 ods. 11 písm. c) ZDP v rozsahu evidencie o hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku [§ 2 písm. m) ZDP] nevedie. V nadväznosti na definíciu pojmu obchodný majetok uvedenú v § 2 písm. m) ZDP to znamená, že osobné motorové vozidlo nie je možné v zdaňovacom období, v ktorom daňovník uplatňuje paušálne výdavky, preradiť z osobného užívania do obchodného majetku. Toto je možné vykonať v zdaňovacom období, v ktorom fyzická osoba účtuje alebo vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP.