Príjem fyzickej osoby z výhry vyplatený vo virtuálnej mene

Otázka
Fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, obstarala virtuálnu menu kúpou za eurá. Túto virtuálnu menu použije ako vklad do hazardnej hry. Vzniká fyzickej osobe v dôsledku takéhoto vkladu virtuálnej meny príjem z predaja virtuálnej meny podľa § 8 ods. 1 písm. t) zákona o dani z príjmov? 
Ak dôjde k použitiu virtuálnej meny nadobudnutej výhrou na účely uvedené v § 2 písm. ai) zákona o dani z príjmov, aké výdavky si môže fyzická osoba uplatniť pri príjme podľa § 8 ods. 1 písm. t) zákona o dani z príjmov?

Odpoveď zo dňa 28.6.2019
Otázka neobsahuje informácie o tom, o aký druh hazardnej hry ide, či  hazardná hra je na území Slovenskej republiky prevádzkovaná legálne, nepoznáme obsah jej herného plánu,  podmienky účasti na hre, ani krajinu zdroja príjmu plynúceho z výhry, pričom práve tieto informácie sú  rozhodujúce pre správnu a jednoznačnú aplikáciu príslušných ustanovení zákona o dani z príjmov (ďalej len ZDP) upravujúcich zdanenie výhier z hazardných hier. Z uvedeného dôvodu stanovisko je možné poskytnúť len vo všeobecnej rovine.

Ostatným príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. t) ZDP, ak nejde o príjem podľa § 5 až 7 ZDP, je príjem z predaja virtuálnej meny. Predajom virtuálnej meny sa v zmysle § 2 písm. ai) ZDP  rozumie výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny.
Daňovníkovi, ktorý  virtuálnu menu nadobudnutú kúpou, použije ako vklad do hazardnej hry, v dôsledku takéhoto použitia virtuálnej meny zdaniteľný príjem neplynie. 

Výhra z hazardnej hry, ktorá nie je prevádzkovaná na základe individuálnej licencie udelenej podľa osobitného predpisu, pričom ZDP odkazuje na zákon č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov [tento zákon bol od 01. 05. 2005 nahradený zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov, ktorý od 01. 03. 2019 nahradil v súčasnosti platný zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých predpisov] a rovnako aj  obdobná výhra zo zahraničia, predstavujú u nepodnikajúcej fyzickej osoby zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. i) ZDP. 

Predpokladáme, že daňovníkovi plynie takýto zdaniteľný príjem zo zdrojov v zahraničí, výherca preto príjem z výhry zdaní osobne prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby. Predmetný zdaniteľný príjem je súčasťou základu dane výhercu v tom zdaňovacom období, v ktorom predmetnú výhru prijal. Ak výherca prijal výhru  vo virtuálnej mene, ocení tento príjem reálnou hodnotou prijatej virtuálnej meny  na ním zvolenom verejnom trhu. V zmysle  § 8 ods. 3 písm. a) ZDP uvedené zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí sa  do základu dane (čiastkového základu dane) zahŕňajú neznížené o výdavky okrem výdavkov uvedených v § 8 ods. 12 ZDP. Prípadnému medzinárodnému dvojitému zdaneniu sa zamedzí spôsobom ustanoveným v príslušnej medzinárodnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia a  ZDP. 

Až následne, pri prípadnom budúcom predaji virtuálnej meny nadobudnutej výhrou [§ 2 písm. ai) ZDP], bude nepodnikajúcej fyzickej osobe  plynúť zdaniteľný príjem z predaja virtuálnej meny podľa § 8 ods. 1 písm. t) ZDP, ktorý sa ocení spôsobom podľa § 17 ods. 43 ZDP v nadväznosti na § 8 ods. 17 ZDP, t. j. použije sa ocenenie vymieňanej virtuálnej meny reálnou hodnotou na daňovníkom zvolenom verejnom trhu ku dňu výmeny.  K predmetnému zdaniteľnému príjmu je okrem výdavkov uvedených v § 8 ods. 12 ZDP možné v zmysle § 8 ods. 2 ZDP uplatniť aj výdavok, ktorým je reálna hodnota virtuálnej meny na daňovníkom zvolenom verejnom trhu v čase získania virtuálnej meny. Výdavky je možné uplatniť najviac do výšky príjmu z predaja virtuálnej meny [§ 8 ods. 2 a 17 v nadväznosti na § 25b ZDP].