Príjem z predaja hnuteľnej veci dosiahnutý vo virtuálnej mene

Otázka

Fyzická osoba dosiahla príjem podľa § 8 ods. 1 písm. c) ZDP z predaja osobného motorového vozidla, ktorý nie je možné oslobodiť od dane v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) ZDP, pretože ide o hnuteľnú vec, ktorá bola v minulosti zahrnutá do obchodného majetku, a od jej vyradenia z obchodného majetku neuplynulo 5 rokov. Túto hnuteľnú vec fyzická osoba predá za 2 bitcoiny (BTC). Výdavkom pri predaji majetku, ktorý bol v minulosti zahrnutý v obchodnom majetku je jeho zostatková cena podľa § 25 ods. 3 ZDP (tzn. rozdiel medzi vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov). Akú sumu má fyzická osoba v tomto prípade považovať za zdaniteľný príjem?

Odpoveď zo dňa 27.11.2018

Úhradu za uvedené motorové vozidlo prijal daňovník od kupujúceho vo virtuálnej mene. V danom prípade predávajúci dosiahol zdaniteľný podľa § 8 ods. 1 písm. c) ZDP, pričom ide o nepeňažný príjem, ktorý daňovník v deň prijatia virtuálnej meny ocení v súlade s § 2 písm. c) ZDP reálnou hodnotou prijatej virtuálnej meny na ním vybratom verejnom trhu.