Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z predaja virtuálnej meny > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Príjem z predaja virtuálnej meny nadobudnutej dedením alebo darovaním

Príjem z predaja virtuálnej meny nadobudnutej dedením alebo darovaním

Otázka

1. Akým spôsobom sa z pohľadu zákona o dani z príjmov (ZDP) a zákona o účtovníctve (ZoÚ) oceňuje a zaúčtuje virtuálna mena nadobudnutá darovaním

2. Akým spôsobom sa z pohľadu zákona o dani z príjmov oceňuje virtuálna mena nadobudnutá dedením u fyzickej osoby

3. Je vstupná cena  daňovým výdavkom pri následnom predaji tejto virtuálnej meny

 

Odpoveď zo dňa 5.3.2019

Účtovné hľadisko

Podľa stanoviska Ministerstva financií SR sa bezodplatne nadobudnutý majetok okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami oceňuje v súlade s § 25 ods. 1 písm. d) prvého bodu ZoÚ reálnou hodnotou. Reálnou hodnotou virtuálnej meny vrátane virtuálnej meny nadobudnutej bezodplatne sa rozumie trhová cena podľa § 27 ods. 13 ZoÚ.

Fyzická osoba účtujúca v sústave podvojného účtovníctva podľa postupov účtovania v podvojnom účtovníctve podnikateľov v zmysle § 62 ods. 1 prijaté dary účtuje na účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa, tzn. Virtuálnu menu nadobudnutú darom účtuje v prospech účtu 491 súvzťažne na ťarchu účtu účtovej skupiny 25.

Ak fyzická osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva je povinná dodržiavať opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov. Uvedené opatrenie neustanovuje účtovanie bezodplatne nadobudnutého krátkodobého finančného majetku (nadobudnutého darom). Vychádzajúc zo stanoviska MF SR sa virtuálna mena nadobudnutá darom účtuje v knihe krátkodobého finančného majetku v ocenení reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 13 ZoÚ a v peňažnom denníku podľa podmienok ustanovených v ZDP.

Daňové hľadisko

Predmetom dane fyzickej osoby nie je v súlade s § 3 ods. 2 písm. a) ZDP príjem získaný darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty okrem príjmu z neho plynúceho a okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 5 alebo § 6 ZDP.

Koncepcia zdanenia predaja virtuálnej meny je v príslušných ustanoveniach ZDP nastavená tak, že sa virtuálna mena zdaní až v čase jej predaja, čo je výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej mena za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny. Z dôvodu tohto špeciálneho nastavenia zdanenia príjmu z predaja virtuálnej meny sa nepostupuje v súlade s ustanoveniami platnými napr. pre zdanenie darov v prípade fyzickej osoby dosahujúcej príjmy podľa § 6 ZDP.

Fyzickej osobe, ktorá nadobudne virtuálnu menu darovaním alebo dedením v postavení občana (nepodnikateľa), nevzniká v momente nadobudnutia virtuálnej meny zdaniteľný príjem. Ak fyzická osoba virtuálnu menu nadobudnutú darovaním alebo dedením nevloženú do obchodného majetku predá, príjem z predaja virtuálnej meny zaradí medzi príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. t) ZDP. V súlade s § 8 ods. 17 ZDP súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) je príjem z predaja virtuálnej meny dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu menu alebo pri výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby pri použití ocenenia spôsobom podľa § 17 ods. 43 ZDP, t. j. reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 13 ZoÚ. Pri vyčíslení základu dane (čiastkového základu dane) daňovník v nadväznosti na § 8 ods. 2 ZDP uplatní výdavok vynaložený na dosiahnutie príjmu z predaja virtuálnej meny. Takýmto výdavkom môže byť napr. notársky poplatok zaplatený pri darovaní alebo dedení virtuálnej meny, ktorý sa viaže k nadobudnutiu predávanej virtuálnej meny.

Fyzickej osobe s príjmami podľa § 6 ZDP, ktorá nadobudne virtuálnu menu darovaním alebo dedením, zdaniteľný príjem v momente nadobudnutia virtuálnej meny neplynie, a to z dôvodu špeciálneho nastavenia zdanenia príjmu z predaja virtuálnej meny.

Prijatú virtuálnu menu fyzická osoba s príjmami podľa § 6 ZDP zaúčtuje v súlade so ZoÚ a PÚ v podvojnom účtovníctve podnikateľov, resp. PÚ v jednoduchom účtovníctve. Ustanovenie § 25b ZDP nerieši stanovenie vstupnej ceny virtuálnej meny nadobudnutej darovaním alebo dedením. Vychádzajúc z § 17 ods. 1 písm. a) až b) ZDP sa takto nadobudnutá virtuálna mena ocenení reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 13 ZoÚ. ZDP rovnako nerieši, ako zaeviduje a ocení virtuálnu menu fyzická osoba s príjmami podľa § 6 ZDP, ktorá vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP. Daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, postupuje obdobne ako daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva.

Fyzická osoba, ktorá má virtuálnu menu zahrnutú v obchodnom majetku,  pri následnom predaji virtuálnej meny nadobudnutej darovaním alebo dedením zahrnie príjem z predaja virtuálnej meny do základu dane v súlade s § 17 ods. 43 ZDP.

Podľa § 19 ods. 2 písm. v) ZDP daňovými výdavkami sú výdavky (náklady) vo výške úhrnu vstupných cien virtuálnych mien podľa § 25b ZDP v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju do výšky úhrnu príjmu z ich predaja. V § 25b ZDP nie je stanovená vstupná cena virtuálnej meny nadobudnutej darovaním alebo dedením, preto nie je možné pri predaji virtuálnej meny nadobudnutej darovaním alebo dedením uplatniť daňový výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. v) ZDP.

Vyššie uvedený postup pri zdanení virtuálnej meny sa podľa prechodného ustanovenia § 52zs ZDP použije už pri podaní daňového priznania po 30.09.2018.