Úroky z uloženej virtuálnej meny na "sporiacom účte"

Otázka

Príjem fyzickej osoby z úroku plynúceho z vkladu virtuálnej meny na „sporiacom účte“ je možné považovať za príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, alebo sa tieto úroky považujú za ostatný príjem "iný" podľa § 8 zákona o dani z príjmov, ktorý je daňovník povinný priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu bol úrok pripísaný?

Odpoveď zo dňa 29.7.2021

V súlade s § 2 písm. b) zákona o dani z príjmov (ZDP) predmetom dane z príjmov fyzickej osoby je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s jeho majetkom. Z obsahu Vašej žiadosti vyplýva, že daňovníkovi z uloženej virtuálnej meny na „sporiacom účte“ plynie príjem, ktorým je úrok. Predmetný príjem, v nadväznosti na vymedzenie predmetu dane fyzickej osoby v cit. ustanovení ZDP, je predmetom dane fyzickej osoby a vzhľadom na to, že nejde o príjem oslobodený od dane fyzickej osoby, ide o zdaniteľný príjem.

Príjmy z kapitálového majetku sú v § 7 ZDP vymedzené taxatívne, pričom za takéto príjmy sa podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZDP považujú úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu okrem úrokov uvedených v § 6 ods. 5 písm. b) ZDP.

V zmysle definície virtuálnej meny uvedenej v Metodickom usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10386/2018-721 k postupu zdaňovania virtuálnych mien, ktoré bolo v roku 2018 uverejnené vo Finančnom spravodajcovi v príspevku č. 10, sa pre účely tohto usmernenia virtuálnou menou rozumie digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok a ktorý možno prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať. Definícia uvedená v predmetnom metodickom usmernení vychádza z definície virtuálnej meny, ktorá je uvedená v Smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ.

Vychádzajúc z uvedenej definície a z vymedzenia príjmov z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZDP, úroky, ktoré plynú daňovníkovi z uloženej virtuálnej meny na „sporiacom účte“, nie je možné považovať za príjmy z kapitálového majetku podľa cit. ustanovenia, a to bez ohľadu na skutočnosť, či úrok z vloženej virtuálnej meny na „sporiacom účte“ je dohodnutý, resp. plynie daňovníkovi vo virtuálnej mene alebo je dohodnutý, resp. daňovníkovi plynie vo FIAT mene.

Uvedené príjmy (úroky), ak nejde o príjmy podľa § 5 alebo § 6 ZDP, patria medzi ostatné príjmy podľa § 8 ZDP, pričom ide o tzv. iný ostatný príjem. Ak úhrada úrokov z uloženej virtuálnej meny na „sporiacom účte“ plynie daňovníkovi vo virtuálnej mene, potom prijatú virtuálnu menu v deň prijatia úroku vo virtuálnej mene daňovník prepočíta reálnou hodnotou virtuálnej meny zistenou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou [§ 2 písm. c) ZDP] a daňovú povinnosť z predmetných príjmov daňovník vyrovná osobne, prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podaného za príslušné zdaňovacie obdobie v súlade s § 32 ZDP.

Pri následnej realizácii takto získanej virtuálnej meny, ak nastane niektorá zo situácií uvedených v § 2 písm. ai) ZDP, daňovníkovi bude plynúť príjem z predaja virtuálnej meny, pričom ak nepôjde

o príjem podľa § 5 až 7 ZDP, dosiahnutý príjem sa zaradí medzi príjmy z predaja virtuálnej meny podľa § 8 ods. 1 písm. t) ZDP.