Uplatnenie zaplateného poplatku do výdavkov

Otázka

Daňovník pri nákupe virtuálnej meny  Bitcoin (ďalej len „virtuálna mena“) uhradil v súvislosti s jej obstaraním poplatok vo virtuálnej mene a pri predaji virtuálnej meny  na úhradu poplatku súvisiaceho s predajom virtuálnej meny použil euro. V tejto súvislosti sa pýtate, či  poplatky súvisiace s obstaraním a predajom virtuálnej meny je možné považovať za výdavky vynaložené na dosiahnutie zdaniteľných príjmov z predaja virtuálnej meny podľa § 8 ods. 1 písm. t) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

 

Odpoveď zo dňa 7.4.2021

Príjem fyzickej osoby z predaja virtuálnej meny, ak nejde o príjem podľa § 6 ZDP, sa považuje za ostatný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. t) ZDP. Predajom virtuálnej meny sa podľa § 2 písm. ai) ZDP rozumie výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny.

V súlade s ust. § 8 ods. 2 ZDP do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu uvedeným v § 8 ods.  1 ZDP vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada.

Daňovník uvádza, že poplatok súvisiaci s kúpou virtuálnej meny uhradil vo virtuálnej mene. V danom prípade došlo k výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby, čo sa v zmysle § 2 písm. ai) ZDP považuje za predaj virtuálnej meny. V súlade s ust. § 8 ods. 17 a  nadväzujúcim ust. § 17 ods. 43 ZDP zdaniteľný príjem z predaja virtuálnej meny podľa § 8 ods. 1 písm. t) ZDP je súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k výmene virtuálnej meny, čo v tomto  prípade je v zdaňovacom období, v ktorom došlo k výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby, pri použití ocenenia vymieňanej virtuálnej meny reálnou hodnotou (§ 27 ods. 13 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) ku dňu výmeny. 

Znamená to, že poplatok súvisiaci s obstaraním virtuálnej meny uhradený virtuálnou menou, nie je možné považovať za výdavok vynaložený daňovníkom na dosiahnutie zdaniteľných príjmov z predaja virtuálnej meny podľa § 8 ods. 1 písm. t) ZDP. Pri takomto použití virtuálnej meny dochádza k výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby, v dôsledku  čoho daňovníkovi plynie zdaniteľný príjem z predaja virtuálnej meny podľa § 8 ods. 1 písm. t) ZDP. V súlade s ust. § 8 ods. 2 a 17 ZDP predmetný zdaniteľný príjem sa do základu dane (čiastkového základu dane) zahŕňa znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie, pričom pri ocenení výdavkov sa postupuje spôsobom uvedeným v § 25b ZDP.

Z obsahu žiadosti daňovníka ďalej vyplýva, že  na úhradu poplatku súvisiaceho s predajom virtuálnej meny použil fiat menu – v danom prípade euro. Poplatok súvisiaci s predajom virtuálnej meny,  preukázateľne vynaložený daňovníkom v  mene euro, je výdavkom vynaloženým na dosiahnutie jeho zdaniteľných príjmov z predaja virtuálnej meny podľa § 8 ods. 1 písm. t) ZDP, a to v súlade so znením prvej a druhej vety § 8 ods. 2 ZDP.