Úroky platené vo virtuálnej mene

Otázka:

1. úrok prijatý vo virtuálnej mene plynúci fyzickej osobe z virtuálnej meny uloženej na „sporiacom účte“  nebankovej inštitúcie, je predmetom dane  pri jeho pripísaní alebo až pri predaji?

2. pri úhrade úroku virtuálnou menou z pôžičky poskytnutej nebankovou inštitúciou vo virtuálnej mene dochádza k predaju virtuálnej meny?

Odpoveď zo dňa 11.5.2021

  • pri pripísaní úroku vo virtuálnej mene z uloženej virtuálnej meny na „sporiacom účte“ nebankovej inštitúcie nedochádza k predaju virtuálnej meny podľa § 2 písm. ai) ZDP. Znamená to, že z uvedeného titulu daňovníkovi, ktorý je fyzickou osobou, zdaniteľný príjem z predaja virtuálnej meny neplynie.

Zdaniteľný príjem z predaja virtuálnej meny by daňovníkovi plynul až pri prípadnej výmene takto nadobudnutej virtuálnej meny (t. j. virtuálnej meny prijatej ako úrok z uloženej virtuálnej meny)
za majetok, za inú virtuálnu menu alebo za poskytnutie  služby, t. j. až pri prípadnom predaji (realizácii) takto nadobudnutej virtuálnej meny [§ 2 písm. ai) ZDP]; 

  • pri úhrade úrokov z pôžičky virtuálnou menou dochádza k výmene virtuálnej meny
    za poskytnutie služby, t. j. fyzickej osobe (dlžníkovi) v takomto prípade plynie zdaniteľný príjem z predaja virtuálnej meny, pričom ak nejde o príjem podľa § 5 až 7 ZDP, ide o zdaniteľný ostatný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. t) ZDP. Tento príjem je súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) fyzickej osoby v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k predmetnej výmene, pri použití ocenenia vymieňanej virtuálnej meny reálnou hodnotou (§ 27 ods. 13  zákona č. 431/2002 Z. z.  v znení zákona č. 213/2018
    Z. z.) ku dňu výmeny.

Zdaniteľný príjem z predaja virtuálnej meny fyzickej osobe (dlžníkovi) neplynie pri úhrade istiny z pôžičky, a to za predpokladu, že táto je uhradená rovnakým druhom virtuálnej meny, ako bola poskytnutá pôžička, nakoľko v takomto prípade nedochádza k predaju virtuálnej meny podľa § 2 písm. ai) ZDP.

Prípadná výmena virtuálnej meny nadobudnutej pôžičkou za majetok, za inú virtuálnu menu alebo
za poskytnutie služby sa v súlade s § 2 písm. ai) ZDP považuje za predaj virtuálnej meny. V takomto prípade, ak príjem z predaja virtuálnej meny nie je príjmom podľa § 5 až 7 ZDP, pôjde o zdaniteľný ostatný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. t) ZDP.