Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy, ktoré sa nezdaňujú > Podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku

Podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku

Podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31.12.2016 sa nezdaňuje, a to bez ohľadu na jeho výšku.

Predmetom dane z príjmov sú iba podiely na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou vykázaných za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2017.

FAQ
Otázka  – Podiely na zisku vyplatené fyzickej osobe zo zisku pozemkového spoločenstva vykázanom za rok 2016
Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou vyplatilo svojim členom podiely na zisku z hospodárskeho výsledku vykázaného za rok 2016. Sú tieto podiely na zisku predmetom dane a vzniká členom pozemkového spoločenstva povinnosť tieto príjmy zdaniť?
Odpoveď
Keďže sa jedná o podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie 2016, tieto podiely na zisku nie sú predmetom dane z príjmov a fyzickým osobám, ani pozemkovému spoločenstvu, nevzniká žiadna daňová povinnosť v súvislosti s týmto príjmom.