Príjem získaný dedením

Predmetom dane z príjmov nie je peňažný a nepeňažný príjem získaný dedením podľa  Občianskeho zákonníka v okamihu nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti, hnuteľnej veci alebo práva a inej majetkovej hodnoty s výnimkou príjmu z neho plynúceho.  Za príjem získaný dedením sa považuje
  • nehnuteľnosť, byt, nebytový priestor alebo ich časti (nehnuteľnosť),
  • hnuteľná vec,
  • práva alebo iné majetkové hodnoty.
FAQ
 
Otázka č. 1 – Nadobudnutie nehnuteľnosti dedením
Fyzická osoba nadobudla na základe uznesenia o dedičstve po zomrelom poručiteľovi nehnuteľnosť v hodnote 200 000 eur. Je tento nepeňažný príjem predmetom dane a vzniká fyzickej osobe povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní?
Odpoveď
Nepeňažný príjem vo forme nehnuteľnosti nadobudnutej priamo na základe osvedčenia o dedičstve nie je predmetom dane z príjmov a dedičovi nevzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní.
 
Otázka č. 2 – Príjem získaný z vyplatenia finančnej sumy podľa osvedčenia o dedičstve
Na základe osvedčenia o dedičstve po zomrelom poručiteľovi nadobudol jeden z dvoch dedičov nehnuteľnosť do svojho výlučného vlastníctva s tým, že bol povinný druhému dedičovi vyplatiť finančnú čiastku rovnajúcu sa ½ z hodnoty nehnuteľnosti. Vzniká fyzickej osobe povinnosť tento príjem v hotovosti priznať v daňovom priznaní a zaplatiť daň?
Odpoveď
Nakoľko aj vyplatenie finančnej náhrady dedičovi vyplýva z uznesenia o dedičstve, tento príjem nie je predmetom dane z príjmov a dedičovi nevzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní.
 
Otázka č. 3 – Príjem získaný z predaja umeleckého diela nadobudnutého dedením
Daňovník nadobudol umelecký obraz v hodnote 100 000 eur dedením po svojom otcovi. Tento obraz predal za 80 000 eur. Podlieha príjem z predaja obrazu dani z príjmov?
Odpoveď
Príjem z predaja obrazu je predmetom dane  z príjmov, nakoľko sa jedná už o príjem plynúci z príjmu získaného dedením. Tento príjem z predaja hnuteľnej veci nezaradenej do obchodného majetku daňovníka je však od dane z príjmov oslobodený a daňovníkovi nevzniká v súvislosti s týmto príjmom žiadna daňová povinnosť.
 
Otázka č. 4 – Príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením
Fyzická osoba nadobudla na základe uznesenia o dedičstve po zomrelom poručiteľovi nehnuteľnosť v hodnote 200 000 eur. Túto nehnuteľnosť predala za 250 000 eur. Je príjem z predaja nehnuteľnosti predmetom dane a vzniká fyzickej osobe povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní?
Odpoveď
Nepeňažný príjem vo forme nehnuteľnosti nadobudnutej priamo na základe osvedčenia o dedičstve v sume 200 000 eur nie je predmetom dane z príjmov a dedičovi pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením nevzniká povinnosť tento nepeňažný príjem priznať v daňovom priznaní. Príjem z predaja tejto nehnuteľnosti vo výške 250 000 eur však už je predmetom dane z príjmov, ale je od dane oslobodený, ak uplynulo aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti  preukázateľne do vlastníctva poručiteľa, ak sa jednalo o dedenie v priamom rade alebo niektorým z manželov, alebo ak uplynulo aspoň päť rokov odo dňa smrti poručiteľa do dňa predaja nehnuteľnosti, ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá dedením v nepriamom rade. 
 
Otázka č. 5 - Príjem z nadobudnutia obchodného podielu dedením
Fyzická osoba nadobudla na základe uznesenia o dedičstve po zomrelom manželovi obchodný podiel v obchodnej spoločnosti. Má fyzická osoba (manželka) povinnosť tento príjem vyčíslený v uznesení o dedičstve zdaniť?
Odpoveď
Nepeňažný príjem vo forme nadobudnutia obchodného podielu v obchodnej spoločnosti na základe uznesenia o dedičstve nie je predmetom dane z príjmov a dedičovi nevzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní. Ak by však manželka dosiahla príjem z prevodu tohto obchodného podielu na inú fyzickú osobu, potom príjem z prevodu obchodného podielu je predmetom dane z príjmov, pričom jeho zdanenie závisí od dátumu jeho nadobudnutia.