Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy, ktoré sa nezdaňujú > Podiel na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva

Podiel na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva

Predmetom dane z príjmov nie je podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak sa jedná o podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie roka 2004 až 2016.
 
Podiely na zisku z vykázaného hospodárskeho výsledku do konca roka 2003 vyplácané po 1.1.2017 sú predmetom dane z príjmov, a ak sú vyplácané fyzickej osobe s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentovi SR), sú príjmom zdaňovaným daňou vyberanou zrážkou pri použití sadzby dane vo výške 7 %.
 
Podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017 sú predmetom dane z príjmov a podliehajú dani z príjmov podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov.
Podiel na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti je vždy predmetom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov.
 
FAQ
Otázka č. 1 – Podiely na zisku vyplatené fyzickej osobe v roku 2022 zo zisku obchodnej spoločnosti vykázanom za rok 2016
Spoločnosť s ručením obmedzeným vyplatila  spoločníkom spoločnosti – fyzickým osobám v roku 2022 podiely na zisku z hospodárskeho výsledku vykázaného za rok 2016. Sú tieto podiely na zisku predmetom dane a vzniká fyzickým osobám povinnosť tieto príjmy zdaniť?
Odpoveď
Keďže sa jedná o podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie 2016, tieto podiely nie sú predmetom dane z príjmov a fyzickým osobám, ani obchodnej spoločnosti, nevzniká žiadna daňová povinnosť v súvislosti s týmto príjmom. 
 
Otázka č. 2 – Podiely na zisku vyplatené fyzickej osobe v roku 2022 zo zisku obchodnej spoločnosti za rok 2002
Akciová spoločnosť vyplatila v roku 2022 svojim akcionárom dodatočne podiely na zisku z nerozdeleného zisku z roku 2002. Podlieha tento príjem dani z príjmov?
Odpoveď
Nakoľko sa jedná o podiely na zisku vyplatené z nerozdeleného z hospodárskeho výsledku vykázaného pred rokom 2004, tento príjem je predmetom dane z príjmov, a ak bol vyplatený fyzickej osobe (rezidentovi SR) zdaňuje sa daňou vyberanou zrážkou sadzbou dane 7 %. Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane, ktorým je akciová spoločnosť, a to pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní príjmu v prospech daňovníka. 

Otázka č. 3 - Príjem z postúpenia pohľadávky z nároku na vyplatenie podielu na zisku obchodnej spoločnosti
Fyzickej osobe ako spoločníkovi spoločnosti s ručením obmedzeným vznikla pohľadávka z titulu rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti o rozdelení zisku za rok 2016.  Túto pohľadávku fyzická osoba postúpila na inú fyzickú osobu v roku 2022 za odplatu. Je príjem fyzickej osoby z postúpenia pohľadávky predmetom dane, ktorý musí fyzická osoba priznať v daňovom priznaní?

Odpoveď
Príjem z postúpenia pohľadávky je predmetom dane z príjmov a fyzickej osobe vzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie ako ostatný príjem podliehajúci dani z príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov, bez ohľadu na to, že podiel na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie 2016 nie je predmetom dane z príjmov.