Príjem získaný darovaním

Predmetom dane z príjmom nie je peňažný a nepeňažný príjem získaný darovaním (napr. podľa § 628 až 630 Občianskeho zákonníka) v okamihu nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti, hnuteľnej veci alebo práva a inej majetkovej hodnoty s výnimkou
  • darov poskytovaných v súvislosti s výkonom závislej činnosti, s výkonom podnikateľskej činnosti, inej samostatnej zárobkovej činnosti, v súvislosti s prenájmom nehnuteľnosti, v súvislosti s príjmami z použitia diela a umeleckého výkonu a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa,
  • príjmu z neho plynúceho.
Za príjem získaný darovaním sa považuje
  • nehnuteľnosť, byt, nebytový priestor alebo ich časti (nehnuteľnosť),
  • hnuteľná vec,
  • práva alebo iné majetkové hodnoty.
FAQ
 
Otázka č. 1 – Príjem z nadobudnutia nehnuteľnosti darovaním
Fyzická osoba (nepodnikateľ) nadobudla na základe darovacej zmluvy nehnuteľnosť v hodnote 100 000 eur. Je tento nepeňažný príjem predmetom dane z príjmov a vzniká fyzickej osobe povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní?
Odpoveď
Nepeňažný príjem vo forme nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním  nie je predmetom dane z príjmov a obdarovanému  nevzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní. Ak však táto fyzická osoba (obdarovaný) predmetnú nehnuteľnosť predá, alebo začne dosahovať príjem z jej prenájmu, potom tento príjem z predaja nehnuteľnosti alebo z prenájmu nehnuteľnosti už je predmetom dane z príjmov, ktorý však môže byť oslobodený od dane pri splnení podmienok na jeho oslobodenie.
 
Otázka č. 2 – Príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním
Fyzická osoba (nepodnikateľ) uzatvorila kúpnu zmluvu na predaj nehnuteľnosti, ktorú nadobudla darovaním od svojich rodičov. V čase darovania bola nehnuteľnosť ocenená súdnym znalcom v hodnote 90 000 eur. Z predaja nehnuteľnosti dosiahla fyzická osoba príjem vo výške 100 000 eur. Vzniká fyzickej osobe ako predávajúcemu povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov?
Odpoveď
Keďže sa už jedná o príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním, tento príjem už podlieha dani z príjmov. Môže byť však oslobodený od dane pri splnení podmienok na jeho oslobodenie.
 
Otázka č. 3 – Príjem získaný darovaním v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti
Fyzická osoba vykonávajúca stavebné práce v rámci podnikania dostala ako dar od svojho dodávateľa lešenie. Je tento dar predmetom dane z príjmov?
Odpoveď
Keďže ide o vec, ktorá je určená na stavebné práce, je preukázaná súvislosť poskytnutého daru s výkonom činnosti podnikateľa, a preto tento dar predstavuje príjem, ktorý je predmetom dane  z príjmov ako príjem z podnikania. 
 
Otázka č. 4 – Dar poskytnutý lekárovi od držiteľa povolenia na výrobu liekov
Obchodná spoločnosť ako držiteľ povolenia na výrobu liekov darovala fyzickej osobe - zdravotníckemu pracovníkov, ktorý je zamestnancom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (nie je podnikateľom) počítač. Je tento nepeňažný príjem u lekára predmetom dane z príjmov?
Odpoveď
Keďže ide o dar, ktorý bol poskytnutý od zákonom vymedzenej osoby (držiteľa povolenia na výrobu liekov), u lekára sa jedná o zdaniteľný príjem (§ 8 ods. 1 psím. l) zákona o dani z príjmov). Tento príjem podlieha dani vyberanej zrážkou, ktorú je povinný odviesť lekár (§ 43 ods. 17 písm. b) zákona). 
 
Otázka č. 5 - Príjem získaný po smrti manžela
Manželka po smrti svojho manžela dostala od kolegov manžela ako dar finančnú hotovosť na preklenutie jej ťažkej životnej situácie. Je povinná tento príjem zdaniť?
Odpoveď
Príjem získaný darovaním nie je predmetom dane z príjmov, a z toho dôvodu manželke nevznikne povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní a zaplatiť daň.