Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy, ktoré sa nezdaňujú > Podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi

Podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi

Dani z príjmov nepodlieha podiel na výsledku podnikania vyplatený tichému spoločníkovi, ak je vyplatený z výsledku podnikania vykázanom za zdaňovacie obdobia 2004 až 2016. Uvedené sa však nevzťahuje na príjem vyplatený tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, ktorý podlieha dani z príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov.
 
Novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1.1.2017 podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi zo zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017 už je predmetom dane z príjmov a zdaňuje sa daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %, ak plynie zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentovi SR).
 
Podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti je aj po 1.1.2017 naďalej predmetom dane z príjmov a daňovník ho vysporiada osobne prostredníctvom podaného daňového priznania.
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1  – Vyplatenie podielu tichému spoločníkovi v spoločnosti s ručením obmedzeným
Spoločnosť s ručením obmedzeným vyplatila svojmu tichému spoločníkovi podiel na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie 2016. Je tento príjem predmetom dane z príjmov?
Odpoveď
Tento príjem nie je predmetom dane z príjmov a v súvislosti s týmto príjmom nevzniká žiadna daňová povinnosť ani tichému spoločníkovi, ale ani obchodnej spoločnosti.
 
Otázka č. 2 – Vyplatenie podielu tichému spoločníkovi vo verejnej obchodnej spoločnosti
Verejná obchodná spoločnosť vyplatila svojmu tichému spoločníkovi podiel na zisku spoločnosti vykázanom za zdaňovacie obdobie 2016. Je tento príjem predmetom dane z príjmov?
Odpoveď
Tento príjem je predmetom dane z príjmov a tichému spoločníkovi vzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie ako ostatný príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov.