Daň z pridanej hodnoty

Podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov predmetom dane z príjmov nie je daň  z pridanej hodnoty uplatnená v cene tovaru alebo služby, ak ide o platiteľa tejto dane.
 
FAQ
 
Otázka č. 1
Daňovník s príjmami z podnikania je registrovaným platiteľom dane z pridanej hodnoty. Vyfakturoval svojmu odberateľovi sumu 11 305 eur za dodanie tovaru, z čoho suma 1 805 eur predstavuje daň z pridanej hodnoty, ktorú bol daňovník povinný uhradiť podľa zákona o DPH. Odberateľ zaplatil daňovníkovi sumu pohľadávky 11 305 eur. Aká suma je u daňovníka predmetom dane z príjmov?
Odpoveď
Nakoľko sa jedná o platiteľa DPH, ktorý v cene tovaru uplatnil daň z pridanej hodnoty, predmetom dane z príjmov u podnikateľa je iba suma príjmov bez DPH, teda suma 9 500 eur.
 
Otázka č. 2
Daňovník vykonávajúci podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, ktorý nie je registrovaným platiteľom DPH, vyfakturoval svojmu odberateľovi (platiteľovi DPH) vykonané práce v sume 11 305 eur. Odberateľ zaplatil daňovníkovi sumu pohľadávky 11 305 eur. Aká suma je u daňovníka predmetom dane z príjmov?
Odpoveď
Nakoľko sa nejedná o platiteľa DPH, predmetom dane z príjmov u podnikateľa (dodávateľa)  je celková suma príjmov, teda suma 11 305 eur.