Úver a pôžička

Poskytnutý úver alebo pôžička nie je príjmom podliehajúcim dani z príjmov. Od úveru a pôžičky je potrebné odlišovať úroky z úveru a pôžičky, ktoré sú predmetom dane z príjmov podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov ako príjem z kapitálového majetku. Úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, predstavujú príjem fyzickej osoby z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 alebo ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Ak však veriteľ postúpi svoju pohľadávku voči dlžníkovi z poskytnutej pôžičky tretej osobe, príjem z postúpenia pohľadávky už je predmetom dane z príjmov, ktorý nie je od dane z príjmov oslobodený, a veriteľovi už vzniká povinnosť tento príjem z postúpenej pohľadávky zdaniť. Rovnako aj fyzická osoba, ktorá dosiahne príjem od dlžníka z uspokojenia svojej pohľadávky, tento príjem sa už nepovažuje za príjem z pôžičky, ale za ostatný príjem, ktorý podlieha dani z príjmov.

FAQ
 
Otázka č. 1 – Úver poskytnutý fyzickej osobe bankovou inštitúciou
Manželia uzatvorili s pobočkou banky zmluvu o úvere na obstaranie bytu. Na základe tejto zmluvy im banka poslala na ich bankový účet sumu dohodnutú v zmluve. Vzniká manželom tejto príjem priznať v daňovom priznaní?
Odpoveď
Nie, nakoľko sa jedná o vyplatenie finančných prostriedkov z poskytnutého úveru, ktorý budú manželia na základe úverovej zmluvy splácať.
 
Otázka č. 2 – Pôžička poskytnutá fyzickej osobe od inej fyzickej osoby
Pán Jozef si požičal od svojho kamaráta 200 eur  na nákup novej chladničky. V uzatvorenej zmluve o pôžičke sa dohodli, že pán Jozef vráti kamarátovi sumu 250 eur. Vzniká pánovi Jozefovi povinnosť tento príjem zdaniť v daňovom priznaní?
Odpoveď
Keďže sa jedná u p. Jozefa o príjem z pôžičky, tento príjem nie je predmetom dane, a z toho dôvodu mu nevzniká žiadna daňová povinnosť. Zdaniteľný príjem však dosiahne kamarát p. Jozefa,  ktorý pôžičku poskytol, a to vo výške dohodnutého úroku, t.j. 50 eur. Tento úrok už je predmetom dane z príjmov a kamarátovi vznikne povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie, ak mu vznikne povinnosť toto daňové priznanie podať.
 
Otázka č. 3 - Pôžička poskytnutá na kúpu nehnuteľnosti
Kúpil som chatu z dražby za 50 000 eur. Keďže som nemal peniaze na zaplatenie, požičal som si od brata. Musím platiť daň z požičanej sumy?
Odpoveď
Ak daňovník použil na kúpu nehnuteľnosti finančnú hotovosť získanú pôžičkou, nevzniká mu žiadny zdaniteľný príjem.

Otázka č. 4 - Poskytnutie pôžičky spoločníkovi spoločnosti
Obchodná spoločnosť poskytla svojmu spoločníkovi a konateľovi ako fyzickej osobe bezúročnú pôžičku na základe zmluvy o pôžičke. Je táto fyzická osoba povinná príjem z pôžičky zdaniť?
Odpoveď
Ak obchodná spoločnosť poskytne spoločníkovi alebo konateľovi bezúročnú pôžičku, suma pôžičky nepodlieha dani z príjmov. Nepeňažným zdaniteľným príjmom pre spoločníka alebo konateľa je však úrok, ktorý nie je povinný z pôžičky uhradiť. Pri výpočte výšky úroku sa vychádza z úroku, za ktorý poskytuje pôžičky banka, a to v mieste a v čase poskytnutia pôžičky podobného charakteru. Výška úroku bude súčasťou príjmov zo závislej činnosti spoločníka.

Otázka č. 5 - Príjem z postúpenia pohľadávky z poskytnutej pôžičky
Fyzická osoba nepodnikateľ poskytla obchodnej spoločnosti bezúročnú pôžičku. Pohľadávku z pôžičky postúpila na inú fyzickú osobu za odplatu. Je príjem fyzickej osoby z postúpenej pohľadávky predmetom dane, ktorý musí fyzická osoba priznať v daňovom priznaní?

Odpoveď
Príjem z postúpenia pohľadávky už je predmetom dane z príjmov a fyzickej osobe vzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie ako ostatný príjem podliehajúci dani z príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Príjem z postúpenia pohľadávky sa už nepovažuje za príjem z pôžičky.