Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy, ktoré sa nezdaňujú > Príjem oprávnenej osoby podľa reštitučných zákonov

Príjem oprávnenej osoby podľa reštitučných zákonov

Predmetom dane z príjmov nie je príjem vyplatený oprávnenej osobe podľa týchto zákonov:
  • zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov
  • zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov
  • zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov
  • zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
  • zákona č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy SR v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov
  • zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov
  • zákona č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 v znení neskorších predpisov
  • zákona č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom v znení zákona č. 665/2002 Z. z.
  • zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom 
Príjem dosiahnutý z vyplatenia náhrady podľa reštitučných zákonov nie je predmetom dane z príjmov okrem príjmu z neho plynúceho. Príjem z predaja nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci vydanej oprávnenej osobe podľa reštitučných zákonov prijatý touto osobou je predmetom dane, ale je od dane z príjmov oslobodený.
 
Ak oprávnená osoba prevedie reštitučný nárok (právo na vydanie pozemku) priznaný rozhodnutím pozemkového úradu na ďalšiu osobu za odplatu, tento príjem nie je možné považovať za príjem oslobodený od dane z príjmov a podlieha dani z príjmov podľa § 8 zákona  ako ostatný príjem.
 

FAQ
 
Otázka č. 1 – Príjem vo forme vydania nehnuteľnosti
Občan SR požiadal ako oprávnená osoba o vydanie svojej nehnuteľnosti podľa zákona č. 229/1991 Zb. a nehnuteľnosť mu bola vydaná späť. Je tento nepeňažný príjem vo forme vydanej nehnuteľnosti predmetom dane z príjmov?
Odpoveď
Nakoľko sa jedná o príjem podľa reštitučného zákona, tento nepeňažný príjem vo výške hodnoty vydanej nehnuteľnosti dosiahnutý oprávnenou osobou nie je predmetom dane z príjmov.
 
Otázka č. 2 – Príjem z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe
Občan SR požiadal ako oprávnená osoba o vydanie svojej nehnuteľnosti podľa zákona č. 229/1991 Zb. a nehnuteľnosť mu bola vydaná späť. Túto nehnuteľnosť predal v lehote do piatich rokov odo dňa jej vydania. Je príjem z predaja nehnuteľnosti predmetom dane z príjmov a vzniká daňovníkovi povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní?
Odpoveď
V tomto prípade sa jedná o príjem z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe podľa reštitučného zákona, ktorý síce je predmetom dane z príjmov, ale je od dane oslobodený, a to podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov. Z toho dôvodu nevzniká daňovníkovi ako predávajúcemu povinnosť príjem z predaja tejto nehnuteľnosti uvádzať v daňovom priznaní k dani z príjmov.
 
Otázka č. 3 - Príjem z prevodu reštitučného nároku
Fyzická osoba si v roku 2004 uplatnila reštitučný nárok podľa zákona č. 503/2003 Z. z. Na základe rozhodnutia pozemkového úradu mu bolo priznané právo na náhradu za predmetný pozemok. Táto oprávnená osoba na základe uzatvorenej zmluvy previedla právo vyplývajúce z rozhodnutia pozemkového úradu na tretiu osobu za odplatu. Je prijatá odplata za prevod práv predmetom dane z príjmov a vzniká tejto fyzickej osobe povinnosť tento príjem zdaniť?
Odpoveď
Nakoľko v tomto prípade sa nejedná o predaj nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci nadobudnutej vydaním oprávnenej osobe podľa reštitučných zákonov, ale dochádza k prevodu práva na náhradu za pozemok, príjem z tohto prevodu je predmetom dane z príjmov a nie je od dane z príjmov oslobodený. Preto daňovníkovi vzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie. Čiastkovým základom dane z tohto druhu príjmu je príjem znížený len o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Za takéto výdavky je možné považovať výdavky preukázateľne zaplatené advokátovi za právne služby poskytnuté v reštitučných konaniach, ako aj v súvislosti s prevodom nárokov z reštitučných rozhodnutí na tretiu osobu.
 
Otázka č. 4 - Príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej odkúpením reštitučného nároku od oprávnenej osoby
Fyzická osoba kúpila od oprávnenej osoby reštitučný nárok na vydanie pozemku za 3 000 eur. Slovenský pozemkový fond pridelil  predmetný pozemok fyzickej osobe, ktorá ho v lehote do piatich rokov odo dňa vydania predala. Je tento príjem z predaja pozemku zdaniteľným príjmom fyzickej osoby?
Odpoveď:
Nakoľko daňovník (postupník, na ktorého bol postúpený reštitučný nárok za odplatu) nie je oprávnenou osobou, ktorej vzniklo právo na vydanie pozemku, u tohto daňovníka príjem z predaja pozemku podlieha dani z príjmov, ak nespĺňa podmienku vlastníctva pozemku minimálne päť rokov.