Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy, ktoré sa nezdaňujú > Vyrovnací podiel a podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva

Vyrovnací podiel a podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva

Dani z príjmov nepodliehajú vyrovnacie podiely, na vyplatenie ktorých vznikol nárok po 1.1.2004 a ktorých výška sa určila na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobia do 31.12.2016
Dani z príjmov nepodliehajú ani podiely na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak obchodná spoločnosť alebo družstvo vstúpili do likvidácie do 31.12.2016, alebo ak súd rozhodol o zrušení spoločnosti podľa osobitného predpisu najneskôr do 31.12.2016.
 
S účinnosťou od 1.1.2017 vyrovnací podiel, ktorého výška sa určila na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017, ako aj podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak obchodná spoločnosť alebo družstvo vstúpili do likvidácie najskôr 1.1.2017, alebo ak súd rozhodol o zrušení spoločnosti podľa osobitného predpisu s odkazom na § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka najskôr 1.1.2017,  je predmetom dane z príjmov.
 
Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu vzniká spoločníkovi spoločnosti pri zániku jeho účasti v spoločnosti za trvania spoločnosti.
Právo na vyplatenie podielu na likvidačnom zostatku vzniká spoločníkovi spoločnosti pri zrušení spoločnosti likvidáciou.
 
Podiely spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacie podiely pri zániku účasti spoločníka vo v.o.s. alebo pri zániku účasti komplementára k.s. sú predmetom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Vyplatenie vyrovnacieho podielu spoločníkovi spoločnosti s ručením obmedzeným
Účasť spoločníka spoločnosti zanikla v roku 2017 a spoločníkovi bol vyplatený vyrovnací podiel, na vyplatenie ktorého mu vznikol nárok podľa Obchodného zákonníka. Je tento príjem spoločníka predmetom dane z príjmov?
Odpoveď
Ak bol spoločníkovi vyplatený vyrovnací podiel na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016, tento príjem sa nezdaňuje. 
 
Otázka č. 2 – Vyplatenie vyrovnacieho podielu dedičovi spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným
Spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným zomrel v roku 2019. Dedičovi zomretého spoločníka, na ktorého neprešiel obchodný podiel, bol vyplatený v roku 2022 vyrovnací podiel, na ktorý mu vznikol nárok podľa Obchodného zákonníka. Je tento príjem predmetom dane z príjmov u dediča?
Odpoveď
Nakoľko sa jedná o vyrovnací podiel vypočítaný z riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018, tento príjem už je predmetom dane z príjmov. 
 
Otázka č. 3 – Vyplatenie podielu na likvidačnom zostatku spoločnosti s ručením obmedzeným 
Likvidácia spoločnosti sa skončila s likvidačným prebytkom. Spoločníkom spoločnosti bol vyplatený podiel na likvidačnom zostatku v pomere ich splatených vkladov. Je tento príjem predmetom dane z príjmov?
Odpoveď
Ak sa jedná o podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti, ktorá vstúpila do likvidácie do 31.12.2016, potom sa jedná o podiel na likvidačnom zostatku, ktorý nie je predmetom dane z príjmov. 

Otázka č. 4 - Vyplatenie vyrovnacieho podielu spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti z dôvodu jeho vystúpenia zo spoločnosti
Účasť spoločníka v.o.s. zanikla z dôvodu jeho vystúpenia zo spoločnosti na základe zmeny spoločenskej zmluvy. Spoločníkovi bol vyplatený vyrovnací podiel. Je tento príjem spoločníka v.o.s. predmetom dane z príjmov?
Odpoveď
Vyrovnací podiel spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti je predmetom dane a podlieha dani z príjmov podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov. Tento príjem je spoločník v.o.s. povinný priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov.