Poskytnutie práva na šírenie diela

Otázka:
Fyzická osoba, živnostník, vykonáva činnosť psychologického poradenstva, koučingu, poradenstva v oblasti osobného rozvoja a podobne. V súvislosti s uvedenou činnosťou fyzická osoba uzatvorila tzv. licenčnú zmluvu nakladateľskú s nakladateľstvom v ČR za účelom vydania knihy s tým, že jej odmena bude splatná vždy k 31.12. príslušného roka, v závislosti od počtu predaných kníh za kalendárny rok ako určité percento z obratu. Ak by sa nepredala žiadna kniha, odmena by sa nevyplatila. Kniha bude vydaná v náklade 20 000 výtlačkov a dotlač sa uskutoční, ak sa prvé vydanie predá. Má fyzická osoba povinnosť sa registrovať podľa § 7a ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“)? Ak áno, za aké zdaňovacie obdobie podáva súhrnný výkaz, nakoľko odmena je vyplatená až k 31.12?
 
Odpoveď:
V zmysle zákona o DPH predmetom dane je dodanie tovaru, poskytnutie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby. Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť, z ktorej dosahuje príjem, bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Ekonomická činnosť je vykonávaná na opakujúcom sa základe. Ekonomickou činnosťou je každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávaná ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov, duševná tvorivá činnosť a športová činnosť. Uvedené vyplýva z čl. 2, čl. 9 ods. 1 druhý pododsek Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej „smernica 112“). Z pohľadu povinného eurokonformného výkladu práva ES je výklad cit. ustanovení smernice 112 podaný Súdnym dvorom ES v rozsudku C-62/12 Galin Kostov v tom zmysle, že čl. 9 ods. 1 smernice 112 sa má vykladať v tom zmysle, že fyzická osoba, ktorá je už platiteľom DPH v súvislosti so svojimi činnosťami nezávislého súdneho exekútora, sa má považovať za „zdaniteľnú osobu“ v súvislosti s akoukoľvek inou ekonomickou činnosťou vykonávanou príležitostne pod podmienkou, že táto činnosť predstavuje činnosť v zmysle čl. 9 ods. 1 druhého pododseku smernice 112. Rozsudok síce rieši platiteľa DPH, avšak pointa výkladu súvisí s posúdením zdaniteľnej osoby (ktorá vykonáva ekonomickú činnosť) v súvislosti  s akoukoľvek inou ekonomickou činnosťou vykonávanou príležitostne.
 
V posudzovanom prípade ekonomickú činnosť predstavuje v zmysle informácií uvedených v dopyte dodanie služby poradenstva v oblasti osobného rozvoja, koučingu, čo samo o sebe predstavuje ekonomickú činnosť; a zároveň poskytnutie práva na použite, rozmnožovanie, šírenie diela na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy nakladateľskej v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon. Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela. Z hľadiska zákona o DPH je poskytnutie práva na šírenie diela službou, za ktorú autor dostane odmenu od nakladateľstva. Je možné predpokladať, že nakladateľstvo v ČR je zdaniteľnou osobou. Pri posúdení fyzickej osoby je zrejmé, že je zdaniteľnou osobou, nie je platiteľom DPH a táto osoba je v tuzemsku usadená. Fyzická osoba okrem služieb psychologického poradenstva, koučingu poskytovaných v tuzemsku, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby. V takom prípade je fyzická osoba povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby. Žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH, t.j. ako nadobúdateľ tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. K registrácii pred dodaním služby uvádzame, že služba je dodaná, ak je poskytnutá, resp. jej poskytnutie je ukončené. Ak je licenčná zmluva uzatvorená napr. na obdobie 2 roky a protihodnota za poskytnutú licenciu na šírenie diela je vyplácaná k 31.12. každého roka, potom ide o opakované dodanie služby a služba sa považuje za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje (§ 19 ods. 3 zákona o DPH). Obdobie, na ktoré sa platba vzťahuje je kalendárny rok. Pred ukončením kalendárneho roka zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby v zmysle § 7a ods. 2 zákona o DPH. Daňový úrad vydá osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí identifikačné číslo pre daň najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti. Po zaregistrovaní sa v zmysle § 7a ods. 2 zákona o DPH bude fyzická osoba povinná podľa § 80 ods. 3 zákona o DPH podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH zdaniteľnej osobe povinnej platiť daň (v ČR). V posudzovanom prípade pôjde v zmysle zadaných informácií o 4. štvrťrok príslušného kalendárneho roka.
 

V prípade registrácie fyzickej osoby za platiteľa DPH podľa § 4 zákona o DPH, nevzniká povinnosť registrovať sa podľa § 7a zákona o DPH. V tom prípade fyzická osoba nadobúda práva a povinnosti platiteľa DPH zo všetkých svojich činností.