Úvod > DPH > Registrácia tuzemských osôb > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Oneskorená registrácia - povinnosť odviesť DPH z vopred prijatej platby na dodávku tovaru alebo služby v mimoriadnom daňovom priznaní

Oneskorená registrácia - povinnosť odviesť DPH z vopred prijatej platby na dodávku tovaru alebo služby v mimoriadnom daňovom priznaní

Otázka
Zdaniteľná osoba podala žiadosť o registráciu pre DPH oneskorene a toto oneskorenie je viac ako 30 dní. Zdaniteľná osoba sa pýta, či má v tzv. mimoriadnom daňovom priznaní podanom podľa § 78 ods. 9 zákona o DPH uviesť aj prijatú zálohovú platbu a odviesť z nej daň, keďže v ustanovení § 69 ods. 13 zákona o DPH sa uvádza len povinnosť platiť daň z dodania tovarov a služieb?
 
Odpoveď
Podľa § 69 ods. 13 zákona o DPH, zdaniteľná osoba so sídlom, miestom podnikania, prevádzkarňou alebo bydliskom v tuzemsku, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, a toto oneskorenie je viac ako 30 dní, a zahraničná osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu oneskorene, sú za obdobie, v ktorom mali byť platiteľmi dane, povinné platiť daň z dodania tovarov a služieb v tuzemsku, ktoré dodali v tomto období, okrem dane z dodania tovarov a služieb, pri ktorých je podľa odsekov 2,3 a 9 osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia. Podľa tejto úpravy sa osobou povinnou platiť daň stáva osoba, ktorá si nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň, ako aj osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene. Táto osoba je povinná podať jedno daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane, a v tomto daňovom priznaní priznať daň, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods. 13 zákona o DPH, pričom má možnosť uplatniť odpočítanie dane viažucej sa na tovary a služby, ktoré použila na dodanie tovarov a služieb v tomto období, a to v rozsahu a za podmienok uvedených v § 49 a 51 zákona o DPH.
Vzhľadom na vyššie uvedené, Finančné riaditeľstvo SR zastáva názor, že v § 69 ods. 13 zákona o DPH vyjadrená povinnosť platiť daň z dodania tovarov a služieb v tuzemsku za obdobie, za ktoré mala byť zdaniteľná osoba platiteľom dane, vo všeobecnosti, a zahŕňa aj situácie, kedy pred samotnou dodávkou prijme zdaniteľná osoba platbu na toto dodanie.