Predaj stavebných pozemkov manželmi

Otázka: 
Manželia opakovane kúpia a predajú nehnuteľnosti – stavebné pozemky, pri ktorých konajú ako zdaniteľné osoby (z dôvodu zavedenia inžinierskych sietí na pozemky). Pozemky kupujú do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov, avšak nejde o tak intenzívnu činnosť, ktorú by bolo možné považovať za podnikanie podľa živnostenského zákona. Pri kúpe aj pri predaji stavebných pozemkov na kúpnopredajných zmluvách vždy figurujú obaja manželia. 
Otázkou subjektu je, či manželia na účely sledovania svojho obratu na účely registrácie podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH môžu tento obrat rozdeliť tak, ako je to možné podľa  § 3 ods. 2  zákona o DPH pri nájme majetku? Inak povedané, chápe sa za využívanie majetku na účel dosahovania príjmu z podnikania nielen príjem z nájmu majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ale aj predaj takéhoto majetku?

Odpoveď:
Využívanie majetku na účel dosahovania príjmu je širší pojem ako len nájom (poskytnutie práva užívať majetok). Keďže manželia opakovane kupujú a predávajú stavebné pozemky (ku ktorým zavádzajú aj inžinierske siete), zastávame názor, že využívajú svoj majetok, ktorý majú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, na účel dosahovania príjmu z neho. T. j. využívanie majetku, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, na dosahovanie príjmu z neho, sa považuje za podnikanie oboch manželov v rovnakom pomere. V záujme zjednodušenia zákon umožňuje, aby sa manželia dohodli inak, to znamená napríklad, že využívanie tohto majetku môže byť podľa dohody predmetom dane len u jedného z manželov, potom v prípade dosiahnutia zákonom stanoveného obratu na registráciu pre daň podá žiadosť o registráciu za platiteľa dane iba jeden z manželov.


Dátum vydania stanoviska: 7.11.2022