Úvod > DPH > Registrácia tuzemských osôb > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zlúčenie so zahraničnou osobou a registrácia

Zlúčenie so zahraničnou osobou a registrácia

Otázka
Spoločnosť, ktorá poskytuje poradenské služby,  prekročila  k 31.5.2014 obrat pre účely povinnej registrácie pre daň z pridanej hodnoty. Zároveň ku dňu 31.5.2014 došlo k procesu zlúčenia tejto spoločnosti s anglickou spoločnosťou. Nové sídlo bude Anglicko.  Vzniká  pri danom zlúčení  nástupníckej spoločnosti, v tomto prípade anglickej spoločnosti, povinnosť registrácie pre DPH na Slovensku?  Nadobúda anglická spoločnosť postavenie platiteľa dane zo zákona?
 
Odpoveď
Z otázky nie sú zrejmé všetky relevantné skutočnosti, preto vychádzame z predpokladu, že tuzemská zdaniteľná osoba – spoločnosť, ktorá má v SR sídlo alebo prevádzkareň, dosiahla k  31.5.2014 obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, na základe čoho jej vznikla povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH  do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla zákonom stanovený obrat, t.j. do 20.6.2014. Zároveň k 31.5.2014 došlo k zlúčeniu tuzemskej zdaniteľnej osoby so zahraničnou spoločnosťou a po zlúčení bude sídlom nástupníckej spoločnosti Anglicko.  Z otázky nie je zrejmé, či právny  nástupca bude mať po zlúčení prevádzkareň v SR a či ku dňu 31.5.2014 nadobudne, resp. nadobudlo zlúčenie  právne účinky.
 
V prípade, ak právnická osoba, ktorá je zdaniteľnou osobou má sídlo alebo prevádzkareň v tuzemsku a dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať miestne príslušnému daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla tento obrat.
 
Ak zdaniteľná osoba, ktorá dosiahla zákonom stanovený obrat pre účely registrácie DPH podľa § 4 ods. 1 zákona zanikne bez likvidácie z dôvodu zlúčenia pred podaním žiadosti o registráciu pre daň, povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň prechádza na jej  právneho nástupcu aj v prípade, ak právnym nástupcom je zahraničná spoločnosť  so sídlom na území iného členského štátu.  Právny nástupca – zahraničná spoločnosť so sídlom mimo územia SR môže byť zaregistrovaná za platiteľa dane podľa § 4 zákona o DPH len v prípade, ak má v SR prevádzkareň. Na účely zákona o DPH je prevádzkarňou stále miesto podnikania, v ktorom má zdaniteľná osoba personálne a materiálne vybavenie potrebné na výkon podnikania.
 
Ak právny nástupca nemá v tuzemsku sídlo ani prevádzkareň, je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň podľa  § 5 zákona o DPH Daňovému úradu Bratislava pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane okrem dovozu tovaru a okrem dodania tovarov alebo služieb vymedzených v § 5 ods. 1 zákona o DPH.  T. j. ak právny nástupca nemá sídlo v tuzemsku a nevznikne mu v tuzemsku ani prevádzkareň, ale bude pokračovať v SR vo vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom dane, tak v tomto prípade je právny nástupca povinný požiadať o registráciu pre daň predtým ako dodá tovar alebo službu v tuzemsku.
 
Ustanovenie § 4 zákona o DPH upravuje registráciu pre daň zdaniteľných osôb, ktoré majú v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiavajú. Podľa § 4 ods. 4 zákona o DPH sa platiteľom dane stáva aj zdaniteľná osoba, ak je právnym nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie z dôvodu zlúčenia alebo splynutia s inou spoločnosťou, a to odo dňa, keď sa stala právnym nástupcom. Z uvedeného vyplýva, že právny nástupca – zahraničná spoločnosť, ktorá nemá v tuzemsku sídlo by nadobudla postavenie platiteľa podľa § 4 ods. 4 zákona o DPH len v prípade, ak by jej právny predchodca usadený v tuzemsku  bol v čase zlúčenia platiteľom dane a zároveň zahraničná nástupnícka spoločnosť so sídlom mimo územia SR by mala v tuzemsku prevádzkareň.
 
Cezhraničné zlúčenie spoločností je upravené v ustanovení § 69aa Obchodného zákonníka, ktoré upravuje cezhraničné zlúčenie alebo cezhraničné splynutie spoločností na území štátov Európskeho hospodárskeho priestoru (členské štáty  Európskej únie alebo zmluvné štáty  Dohody o Európskom hospodárskom priestore).