Úvod > DPH > Registrácia tuzemských osôb > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Oneskorená registrácia a ukončenie podnikania

Oneskorená registrácia a ukončenie podnikania

Otázka
SZČO je registrovaná pre daň v zmysle  § 7 zákona o DPH (ako nadobúdateľ tovaru z iného členského štátu). Celý rok 2013  podávala daňové priznania z titulu nadobúdania tovarov z iných členských štátov.  Zdaniteľná osoba si však  nevšimla,  že prekročila obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH podľa § 4 zákona o DPH. Obrat bol prekročený v mesiaci 04/2013. Na uvedené zdaniteľná osoba prišla až v mesiaci 02/2014 a vtedy podala aj žiadosť o registráciu podľa § 4 zákona o DPH. Nakoľko SZČO je na DÚ ako nedôveryhodná osoba, bola jej vyrubená zábezpeka, ktorá bola splatná 3.4.2014. SZČO však dňa 2.4.2014 ukončila podnikanie na základe živnostenského oprávnenia a teda zábezpeku neuhradila a nebola ani zaregistrovaná podľa § 4 zákona o DPH. Ako má postupovať zdaniteľná osoba, aby mala všetko  podané a ukončené v zmysle platných zákonov? Jedná sa  o mimoriadne daňové priznanie k DPH, či sa  má podávať a za aké obdobie a  čo s už podanými daňovými priznaniami podľa § 7 zákona o DPH?
 
Odpoveď
Ak zdaniteľná fyzická osoba (ďalej len FO) je resp. bola registrovaná podľa § 7 zákona o DPH a z iného členského štátu nadobúdala  v tuzemsku  tovar od zdaniteľnej osoby, identifikovanej pre daň v inom členskom štáte podľa § 11 zákona o DPH,  potom FO je resp. bola osobou povinnou platiť daň z nadobudnutia tovaru v zmysle § 69 ods. 6 zákona o DPH. Daňové priznanie je/bola povinná podávať  do 25 dní po skončení každého kalendárneho mesiaca, v ktorom jej vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote mala povinnosť aj daň zaplatiť (§ 78 ods.3 zákona o DPH).
 
Ak FO za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich  kalendárnych mesiacov prekročila obrat  49 790 eur, bola povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre DPH do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla  obrat (§ 4 ods.1 zákona o DPH). Teda, ak FO prekročila  obrat  podľa § 4 ods.1 zákona  o DPH k 30.4.2013, mala povinnosť podať žiadosť o registráciu do 20.5.2013.
Ak žiadosť o registráciu pre DPH podala FO oneskorene (február 2014), toto oneskorenie je viac ako 30 dní, potom je (§ 69 ods.13 zákona o DPH) za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane, povinná platiť daň z dodania tovarov a služieb v tuzemsku, ktoré dodala v tomto období s výnimkou, ak osobou povinnou platiť daň je podľa § 69 ods. 2, 3 a 9 zákona o DPH príjemca. Z uvedeného vyplýva, že  povinnosť platiť daň v období, v ktorom mala mať FO postavenie platiteľa dane sa vzťahuje len na dodávky tovarov a služieb v tuzemsku, a nevzťahuje sa na nadobudnutia  tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. Ak pri  nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 alebo § 11a zákona o DPH bola FO povinná platiť daň  podľa  §  69 ods. 6  zákona  o DPH,  daňové priznanie mala podávať tak, ako je už v úvode uvedené.  Nadobudnutie tovaru  v tuzemsku z iného členského štátu sa uvádza v daňovom priznaní podanom podľa § 78 ods. 3 zákona o DPH ako „iná osoba registrovaná pre daň“, a to až do dátumu registrácie za platiteľa dane, prípadne do dňa zistenia iných skutočností, ak FO vznikla povinnosť platiť daň z titulu nadobudnutia tovaru.
 
FO  v prípade tzv. oneskorenej registrácie pre DPH  je povinná okrem daňových priznaní, ktoré mala povinnosť podať podľa § 78 ods. 3 zákona o DPH,   podať aj jedno daňové priznanie  podľa § 78 ods. 9 zákona o DPH  za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane, a to do 60 dní od podania oneskorenej žiadosti o registráciu pre daň. V tomto tzv. mimoriadnom daňovom priznaní, je povinná priznať daň, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods.13 zákona o DPH, a v tej istej lehote je povinná aj túto daň zaplatiť po odpočítaní dane podľa § 55 ods. 3  zákona o DPH; ak odpočítanie dane by prevyšovalo daň, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods.13 zákona o DPH, daňový úrad vykoná kontrolu a daň vráti v lehote 10 dní od skončenia kontroly.  Podľa § 55 ods. 3  zákona o DPH má osoba  za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane, právo na odpočítanie dane inej ako podľa ods.1 cit. ustanovenia viažucej sa na tovary a služby, ktoré použila na dodanie tovarov a služieb, v rozsahu a za podmienok podľa  § 49  a 51 zákona  o DPH. Z  uvedeného vyplýva, že osoba podávajúca tzv. mimoriadne daňové priznanie podľa § 78 ods. 9 zákona o DPH má právo na odpočítanie dane z tovarov a služieb, ktoré použila na dodanie tovarov a služieb podliehajúcich zdaneniu v období, v ktorom mala byť platiteľom dane.
 
Obdobím, v ktorom mala byť osoba platiteľom dane, sa rozumie obdobie, ktoré sa začína 31. dňom po dni, keď bola povinná najneskôr podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods.1 zákona o DPH a malo by končiť  dňom, ktorý predchádza dňu registrácie za platiteľa dane, t.j. dňu, uvedenému na osvedčení o registrácii pre daň podľa § 4 zákona o DPH. Ak v súlade so zákonom o DPH osoba, ktorá oneskorene podala žiadosť o registráciu pre DPH podľa § 4 ods.1 zákona o DPH, po podaní žiadosti ukončila vykonávanie podnikateľskej činnosti ako takej  podľa § 3 zákona o DPH a z toho dôvodu  nebola zaregistrovaná za platiteľa dane, potom obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane by končilo dňom, kedy prestala byť zdaniteľnou osobou.
Skutočnosť, či v súčasnosti  je osoba  zdaniteľnou osobou alebo už nie je zdaniteľnou osobou,  neznamená, že jej nevznikli povinnosti a práva vyplývajúce z vyššie cit. ustanovení zákona o DPH v rámci obdobia tzv. oneskorenej registrácie pre DPH, počas ktorého mala mať postavenie platiteľa dane.