Úvod > DPH > Registrácia tuzemských osôb > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Sledovanie obratu pokračovateľa v živnosti po zomrelom

Sledovanie obratu pokračovateľa v živnosti po zomrelom

Otázka:
Otázkou subjektu je, ako postupovať pri sledovaní obratu pre povinnosť registrácie podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH v prípade, že v živnosti po zomrelom pokračuje napr. manželka alebo iný dedič a zomrelý nebol platiteľ dane? Subjektu nie je jasné, či bude osoba pokračujúca v živnosti napočítavať k obratu, ktorý dosiahol zomrelý zo svojej živnosti ku dňu úmrtia aj svoj obrat po dni úmrtia zo živnosti po zomrelom,  a ak podniká na svoju živnosť, tak aj obrat z tejto živnosti (resp. oddelene) alebo odo dňa úmrtia sleduje len svoj obrat, t.j. obrat ktorý dosahuje v živnosti po zomrelom a ak vykonáva inú ekonomickú činnosť na svoju živnosť, potom aj obrat z tejto svojej živnosti.

Odpoveď:
Zákon o DPH upravuje  postup, práva a povinnosti osôb, ktoré pokračujú v živnosti v nadväznosti na živnostenský zákon  po úmrtí fyzickej osoby, ktorá bola platiteľom dane. Taktiež  upravuje povinnosti týchto osôb v prípade,  keď po úmrtí platiteľa dane v živnosti nepokračujú. Zámerom ustanovení § 83 zákona o DPH bolo riešiť prípad, ak zomrelý bol platiteľom dane.
MF SR zastáva názor, že  v prípade osoby pokračujúcej v živnosti po zomrelej zdaniteľnej osobe, ktorá nemala postavenie platiteľa dane, by nemalo dôjsť k registrácii za platiteľa dane do skončenia konania o dedičstve, a teda obrat by sa nemal brať do úvahy. Pokračovateľa v živnosti  považujeme len za akéhosi „správcu“, kým sa neskončí konanie o dedičstve. Až do skončenia tohto konania osoba pokračujúca v živnosti nadobudne dvojitý status:   
    1)  je v pozícii osoby pokračujúcej v živnosti po poručiteľovi,
   2)  môže byť osobou podnikajúcou na základe vlastného živnostenského oprávnenia, pod svojim menom a DIČ, či už je platiteľom DPH alebo nie.

Pre účely zákona  o DPH sleduje obrat len v postavení podľa druhého, vyššie uvedeného bodu.
    

 

Dátum vydania stanoviska: 19.08.2020