Úvod > DPH > Registrácia tuzemských osôb > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Mimoriadne daňové priznanie a nájom nehnuteľnosti

Mimoriadne daňové priznanie a nájom nehnuteľnosti

Otázka:
FO - neplatiteľ vystavil faktúru za prenájom priestorov (nebytových) pre FO - platiteľa DPH. Dodávateľ služby prenájmu nebytových priestorov (FO neplatiteľ) má povinnosť za obdobie, kedy uvedenú faktúru vystavil, podať mimoriadne daňové priznanie k DPH z dôvodu oneskorenej registrácie na DPH. Je pri faktúre za prenájom povinnosť zahrnúť ju do mimoriadneho daňového priznania a odviesť z nej DPH?

Odpoveď:
Podľa § 38 ods. 3 zákona o DPH je od dane oslobodený nájom nehnuteľnosti alebo jej časti s výnimkou nájmu v ubytovacích zariadeniach (ubytovacie služby), nájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel, trvalo inštalovaných zariadení a strojov a bezpečnostných schránok. Podľa ods. 5 spomínaného ustanovenia platiteľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť alebo jej časť zdaniteľnej osobe, sa môže rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený od dane okrem nájmu bytu, rodinného domu a nájmu apartmánu v bytovom dome alebo ich častí. Ak zdaniteľná osoba, ktorá sa omeškala s registráciou nemala v čase dodania služby prenájmu postavenie platiteľa dane nemôže sa rozhodnúť prenájom podľa § 38 ods. 5 zákona o DPH zdaniť.

Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, je povinná podať jedno daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, do 60 dní odo dňa zistenia daňovým úradom, že osoba nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň, alebo do 60 dní od podania oneskorenej žiadosti o registráciu pre daň. Podľa § 78 ods. 7 zákona o DPH každá osoba, ktorá je povinná podať daňové priznanie, uvedie v daňovom priznaní všetky údaje potrebné na výpočet celkovej splatnej dane a na výpočet celkovej odpočítateľnej dane vrátane celkovej hodnoty tovarov a služieb vzťahujúcej sa na celkovú daň a na odpočítavanú daň a celkovej hodnoty tovarov a služieb oslobodených od dane. V nadväznosti na uvedené, FR SR zastáva názor, že ak má osoba povinnosť podať v tzv. mimoriadne daňové priznanie je v ňom povinná uviesť aj dodávky oslobodené od dane na r. 15.


Dátum vydania stanoviska: 11.12.2020