Úvod > DPH > Registrácia tuzemských osôb > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Registrácia zo zákona pri dodaní stavebného pozemku a včasné pridelenie IČ DPH

Registrácia zo zákona pri dodaní stavebného pozemku a včasné pridelenie IČ DPH

Otázka
Zdaniteľná osoba predala stavebný pozemok v hodnote vyššej ako 49 790 € (nejde o príležitostný predaj). V zmysle § 4 ods. 4 zákona o DPH sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom buď prijatím platby vopred  alebo dodaním stavebného pozemku. V prípade, ak je splnená podmienka dodania stavebného pozemku v zmysle § 19 ods. 1 napr. 1.4.2014, týmto dňom sa stáva platiteľom dane.  Táto osoba je povinná oznámiť daňovému úradu skutočnosť, na základe ktorej sa stala platiteľom dane, do 10 dní odo dňa vzniku skutočnosti, t.j. v danom prípade do 11.4.2014 (v rámci 10 dňovej lehoty predloží správcovi dane doklady osvedčujúce tieto skutočnosti).   Správca dane zaregistruje platiteľa a pridelí mu IČ DPH do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia skutočností a dokladov osvedčujúcich túto skutočnosť.
Ak sa  však zdaniteľná osoba stala platiteľom už dňom dodania stavebného pozemku –  napr.  1.4.2014, nemala by vystaviť faktúru v zmysle § 73 do 15 dní, t.j. do 15.4.2014? Ak by ju vystavila napr. 15.4. 2014 a v tomto čase ešte nemá pridelené IČ DPH, neporušuje tým zákon o DPH, podľa ktorého by mala postupovať už ako platiteľ a na faktúre uviesť všetky náležitosti, t.j. aj svoje IČ DPH?

Odpoveď
Zákon o DPH v § 4 ods. 4 ustanovuje pre zdaniteľnú osobu, ktorá dodaním stavebného pozemku dosiahne obrat 49 790 eur, aby túto skutočnosť oznámila daňovému úradu do 10 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti. Je to práve zdaniteľná osoba, ktorá ak túto skutočnosť oznamuje daňovému úradu, si je vedomá toho, že sa dňom dodania stavebného pozemku stala platiteľom DPH. Odo dňa, kedy sa zdaniteľná osoba stala platiteľom DPH, sa na ňu vzťahujú všetky práva a povinnosti platiteľa tejto dane. To znamená, že zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom dane zo zákona, je okrem iného povinná do 15 dní odo dňa dodania stavebného pozemku vyhotoviť pre inú zdaniteľnú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, faktúru s náležitosťami podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH.
Ak sú splnené všetky skutočnosti uvedené v § 4 ods. 4 zákona o DPH, zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom dane dňom dodania stavebného pozemku, by nemala oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu zbytočne odkladať na posledný deň lehoty stanovenej v tomto ustanovení. Platiteľovi dane nič nebráni v tom, aby v dostatočnom časovom predstihu s cieľom plniť si svoje povinnosti platiteľa DPH preukázal správcovi dane všetky skutočnosti nasvedčujúce tomu, že sa stal platiteľom dane podľa § 4 ods. 4 zákona o DPH. 
Ak by však nastala situácia, že platiteľ dane s cieľom dodržať svoje povinnosti podľa § 72 až § 74 zákona o DPH vyhotoví faktúru na dodanie stavebného pozemku ešte predtým, ako mu je pridelené IČ DPH a vydané osvedčenie o registrácii pre DPH, má možnosť následne po pridelení IČ DPH a vydaní osvedčenia o registrácii pre DPH vyhotoviť opravnú faktúru v zmysle § 74 ods. 3 písm. d) zákona o DPH k pôvodne vyhotovenej faktúre.