Zaokrúhľovanie odpisov

 

Ročný odpis vypočítaný podľa § 27 odseku 1 , resp. pomerná časť ročného odpisu podľa § 27 odseku 2 pri rovnomernom odpisovaní a ročný odpis vypočítaný podľa § 28 ods. 2 a 3 pri zrýchlenom odpisovaní sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor (platilo do 31.12.2019).
Od 1.1.2020  ročný odpis, pomerná časť ročného odpisu pri rovnomernom aj zrýchlenom spôsobe odpisovania , mesačný odpis pri časovej a výkonnostnej metóde odpisovania podľa §26 ods.6 a 7 zákona o dani z príjmov a pomerná časť podľa §22 ods.12 druhej vety zákona o dani z príjmov sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta.
 
Všetky prepočty podľa zákona o dani z príjmov (teda aj daňové odpisy) sa  vykonajú s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že :
- zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
- zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.
 
Nový spôsob zaokrúhľovania sa uplatní v zdaňovacom období začatom najskôr od 1.1.2020, na daňové  povinnosti za rok 2019 a roky predchádzajúce,  na zdanenie príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov zúčtovaných do 31.12.2019 a vyplatených do 31.01.2020 a na vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019 sa použije postup zaokrúhľovania podľa § 47 zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2019. 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Zaokrúhľovanie  odpisov pri majetku obstaranom v r.2016
 
Daňovník zaradil hmotný majetok do užívania v apríli 2016 v obstarávacej cene 16 230 eur. Hmotný majetok je zaradený  do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. Daňovník sa rozhodol pre rovnomerné odpisovanie. Ako má správne daňovník zaokrúhliť vypočítané odpisy za jednotlivé roky?
Odpoveď
Zákon o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2019  ukladal daňovníkovi ročný odpis alebo pomernú časť z ročného odpisu zaokrúhliť na celé eurá nahor. Od 1.1.2020 sa daňové odpisy zaokrúhľujú matematicky na dve desatinné miesta.
 
 
Rok
Výpočet
uplatneného odpisu
Ročný odpis
(uplatnený)
Daňová ZC
2016
    (16 230/4):12x9
      3 043
13 187
2017
      16 230/4
      4 058
  9 129
2018
      16 230/4
      4 058
  5 071
2019
      16 230/4
      4 058
  1 013
2020
 
      1 013
         0
Spolu
 
    16 230
 
 
Otázka č. 2 - Zaokrúhľovanie  odpisov pri majetku obstaranom po 1.1.2020
 
Daňovník zaradil hmotný majetok do užívania v apríli 2021 v obstarávacej cene 16 230 eur. Hmotný majetok je zaradený  do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. Daňovník sa rozhodol pre rovnomerné odpisovanie. Ako má správne daňovník zaokrúhliť vypočítané odpisy za jednotlivé roky?
Odpoveď
 
Od 1.1.2020 sa daňové odpisy zaokrúhľujú matematicky na dve desatinné miesta.
 
Rok
Výpočet
uplatneného odpisu
Ročný odpis
(uplatnený)
Daňová ZC
2021
    (16 230/4):12x9
      3 043,17
13 186,83
2022
      16 230/4
      4 057,50
  9 129,33
2023
      16 230/4
      4 057,50
  5 071,83
2024
      16 230/4
      4 057,50
  1 014,33
2025
 
      1 014,33
         0
Spolu
 
    16 230,00
 
 
Otázka č. 3 - Zaokrúhľovanie  odpisov v hospodárskom roku 2019/2020
 
Daňovník mal zdaňovacie obdobie hospodársky rok začatý 3/2019 a skončený 2/2020. Ako bude zaokrúhľovať daňové odpisy? 
Odpoveď
 
Od 1.1.2020 sa daňové odpisy zaokrúhľujú matematicky na dve desatinné miesta. Avšak nový spôsob zaokrúhľovania sa uplatní až v zdaňovacom období začatom najskôr od 1.1.2020, pretože  na daňové  povinnosti za rok 2019 a roky predchádzajúce,  na zdanenie príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov zúčtovaných do 31.12.2019 a vyplatených do 31.01.2020 a na vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019 sa použije postup zaokrúhľovania podľa predpisov platných  do 31.12.2019. To znamená, že aj daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok začatým v  2019 a skončeným v  2020 uplatní zaokrúhlenie daňových odpisov podľa pravidiel v §27 ods.3  a v §28 ods.5  zákona o dani z príjmov platných  do 31.12.2019,  teda zaokrúhli daňové odpisy  na celé eurá nahor.