Zaokrúhľovanie odpisov

 

Ročný odpis vypočítaný podľa § 27 odseku 1 , resp. pomerná časť ročného odpisu podľa § 27 odseku 2 pri rovnomernom odpisovaní a ročný odpis vypočítaný podľa § 28 ods. 2 a 3 pri zrýchlenom odpisovaní sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.
 
Zákon o dani z príjmov v § 47 ods. 2 vymedzuje, že postupné zaokrúhľovanie v dvoch alebo viacerých stupňoch je neprípustné. V nadväznosti na uvedené sa z nezaokrúhleného ročného odpisu vypočíta mesačný odpis, ktorý sa prenásobí počtom mesiacov, počas ktorých sa majetok používal. Až takto vypočítaná alikvotná časť ročného odpisu sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - zaokrúhľovanie  odpisov 
Daňovník zaradil hmotný majetok do užívania v apríli 2015 v obstarávacej cene 16 230 eur. Hmotný majetok je zaradený  do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. Daňovník sa rozhodol pre rovnomerné odpisovanie. Ako má správne daňovník zaokrúhliť vypočítané odpisy za jednotlivé roky?
Odpoveď
Zákon o dani z príjmov ukladá daňovníkovi ročný odpis alebo pomernú časť z ročného odpisu zaokrúhliť na celé eurá nahor.
 
 
Rok
Výpočet
uplatneného odpisu
Ročný odpis
(uplatnený)
Daňová ZC
2015
    (16 230/4):12x9
      3 044
13 186
2016
      16 230/4
      4 058
  9 128
2017
      16 230/4
      4 058
  5 070
2018
      16 230/4
      4 058
  1 012
2019
 
      1 012
         0
Spolu
 
    16 230
 
 
 
Otázka č. 2 – Zaokrúhľovanie odpisov v poslednom roku odpisovania  podľa zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2014
Daňovník zaradil hmotný majetok do užívania v máji 2012, v obstarávacej cene 12 285,60 eura, hmotný majetok je zaradený v 1. odpisovej skupine. Na hmotnom majetku nebolo vykonané technické zhodnotenie. Daňovník uplatňuje zrýchlené odpisovanie. Ako má daňovník správne zaokrúhľovať vypočítané odpisy v roku, v ktorom uplynula doba odpisovania hmotného majetku?
Odpoveď
Zákon o dani z príjmov zaokrúhľovanie v roku, v ktorom uplynula doba odpisovania hmotného majetku pri uplatnení zrýchleného spôsobu odpisovania špecificky neupravuje. Ročný odpis (aj odpis počítaný v 4. roku odpisovania – v roku 2015) sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor. V prípade, ak počas doby odpisovania hmotného majetku nebolo vykonané jeho technické zhodnotenie, neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu (1 023,40 €) sa zahrnie do základu dane v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku (v roku 2016). Keďže obidve podmienky nie je možné splniť súčasne, daňovník sa môže v roku, v ktorom uplynie doba odpisovania hmotného majetku (v roku 2015) rozhodnúť:
1. ročný odpis zaokrúhliť na celé eurá nahor, pričom neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu z prvého roku odpisovania vo výške 1 023,40 eura bude pri jej zahrnovaní do daňových výdavkov v roku 2016 znížená o rozdiel vyplývajúci zo zaokrúhlenia odpisu v roku 2015, t.j. v roku 2016 sa do daňových výdavkov uplatní odpis vo výške 1 022,60 eura alebo
2. ročný odpis ponechať nezaokrúhlený vo výške ZC na účely výpočtu daňových odpisov, t.j. vo výške 1 535,20 eura a v roku 2016 zahrnúť do daňových výdavkov odpis vo výške neuplatnenej pomernej časti z ročného odpisu z prvého roku odpisovania, t.j. vo výške 1 023,40 eura.
Obidva spôsoby uplatnenia odpisov do daňových výdavkov sú akceptované na účely správneho vyčíslenia základu dane.
 
Výpočet odpisov pri zaokrúhlení ročného odpisu v roku 2015:
 

Rok

Výpočet uplatneného

odpisu

Ročný odpis

(celkový)

Uplatnený

odpis

Neuplat-nený odpis

ZC na účely výpočtu

odpisov

Daňová ZC

2012

[(12 285,60/4)/

12]x8

3 071,40

2 048

1 023,40

12 285,60-(2048

+ 1 023,40) =

9 214,20

10 237,60

2013

(2x9 214,20)/5-1

4 607,10

4 608

 

4 606,20

5 629,60

2014

(2x4 606,20)/5-2

3 070,80

3 071

 

1 535,20

2 558,60

2015

(2x1 535,20)/5-3

1 535,20

1 536

 

-

1 022,60

2016

   

1 022,60

   

0

Spolu

   

12 285,60

     

 

Výpočet odpisov bez zaokrúhlenia ročného odpisu v roku 2015:

 

Rok

Výpočet uplatneného
odpisu

Ročný odpis

(celkový)

Uplatnený odpis

Neuplat-

nený odpis

ZC na účely výpočtu

odpisov

Daňová ZC

2012

[(12 285,60/4)/

12]x8

3 071,40

2 048

1 023,40

12 285,60-(2048

+1023,40)=

9 214,20

10 237,60

2013

(2x9 214,20)/5-1

4 607,10

4 608

 

4 606,20

5 629,60

2014

(2x4 606,20)/5-2

3 070,80

3 071

 

1 535,20

2 558,60

2015

(2x1 535,40)/5-3

1 535,20

1 535,20

 

-

1 023,40

2016

   

1 023,40

   

0

Spolu

   

12 285,60