Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Odpisy > Hmotný majetok > Účtovné odpisy, odpisový plán, zaokrúhľovanie účtovných odpisov

Účtovné odpisy, odpisový plán, zaokrúhľovanie účtovných odpisov

Účtovná jednotka si určuje výšku odpisov dlhodobého majetku v odpisovom pláne, na základe očakávaného použitia majetku a intenzity využitia a tiež na základe očakávaného fyzického opotrebenia majetku, ktorý zodpovedá bežným podmienkam využitia. Hmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sa účtujú v zmysle § 69 ods. 2 postupov účtovania na účte 551- Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku. O účtovných odpisoch je účtovná jednotka povinná účtovať mesačne. Začiatok odpisovania, počet desatinných miest a spôsob zaokrúhľovania sa určí účtovná jednotka sama v internom predpise.
Poznámka: účtovné odpisy na rozdiel od daňových odpisov nie je možné prerušiť, je však možné upraviť výšku odpisov podľa meniacich sa podmienok, pričom sa prehodnotí  odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania  alebo sadzby odpisovania (§ 20 ods. 5 postupov účtovania).

 FAQ
 
Príklad č. 1 – Začiatok odpisovania počítača
Kedy môže začať odpisovať účtovná jednotka majetok – počítač, ktorý zaradila do používania 21.3.2017
Odpoveď
Účtovná jednotka začne odpisovať tento majetok – počítač počnúc mesiacom, ktorý je určený v internom predpise, t.j.
a) ak má účtovná jednotka určené, že majetok začne odpisovať mesiacom, v ktorom dôjde k zaradeniu majetku do používania po splnení všetkých technických podmienok, začne majetok odpisovať mesačne od marca 2017.
b) ak má účtovná jednotka určené, že majetok začne odpisovať od nasledujúceho mesiace po zaradení majetku do používania po splnení všetkých technických podmienok, začne majetok odpisovať od apríla 2017.