Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Odpisy > Hmotný majetok > Rovnomerné odpisovanie hmotného majetku

Rovnomerné odpisovanie hmotného majetku

V prvom roku odpisovania je daňovník povinný zaradiť hmotný majetok do jednej z odpisových skupín podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov. Pri zatrieďovaní hmotného majetku okrem budov a stavieb sa vychádza z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010 Z.z.
 
Pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis hmotného majetku určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenú pre príslušnú odpisovú skupinu.
 
Doba odpisovania podľa zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2020:
v 0. odpisovej skupine - 2 roky - odpis elektromobilov v trvaní 2 rokov sa prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31.12.2019.
v 1. odpisovej skupine -   4 roky
v 2. odpisovej skupine -   6 rokov
v 3. odpisovej skupine -   8 rokov
v 4. odpisovej skupine - 12 rokov
v 5. odpisovej skupine - 20 rokov
v 6. odpisovej skupine - 40 rokov
 
V prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu vypočítaného podľa § 27 ods. 1 zákona o dani z príjmov v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia.
 
Ak počas doby odpisovania hmotného majetku:
  • nebolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1,
  • bolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu sa uplatní podľa § 26 ods. 5 zákona o dani z príjmov.
Od 1.1.2020 ročný odpis a pomerná časť z ročného odpisu  sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta.
 
FAQ

Príklad č. 1 - Odpisovanie osobného motorového vozidla
Spoločnosť obstarala v marci 2021 kúpou osobné motorové vozidlo v hodnote 28 000 eur, ktoré aj v tomto mesiaci  zaradila do obchodného majetku. V akej výške si v roku 2021 spoločnosť môže uplatniť daňové odpisy z uvedeného motorového vozidla?
Odpoveď
Osobné automobily zaradené do kódu klasifikácie produkcie 29.10.2 sa odpisujú v 1. odpisovej skupine s dobou odpisovania 4 roky. V prvom roku odpisovania daňovník uplatní iba pomernú časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. V 1. roku odpisovania (v roku 2021) uplatní odpis automobilu v sume 5 833,33 eura (10/12).

Príklad č. 2 - Odpisovanie administratívnej budovy
Daňovník - spoločnosť obstarala v roku 2011 kúpou budovu, ktorú  využíva  na kancelárske účely. Ako bude odpisovať túto budovu od roku 2015?
Odpoveď
Budova pre administratívu zaradená  do kódu klasifikácie stavieb 1220 sa v zdaňovacom období 2015 zaradí do 6. odpisovej skupiny s  dobou odpisovania 40 rokov. Preto daňovník v zdaňovacom období 2015  a nasledujúcich  uplatní ročný odpis budovy vypočítaný ako 1/40 zo vstupnej ceny budovy.

Príklad č. 3 - Odpisovanie budovy používanej na niekoľko účelov
Daňovník má zaradenú v majetku spoločnosti budovu, ktorú využíva aj na kancelárske priestory a má v nej zriadenú aj obchodnú prevádzku. Celková úžitková plocha budovy je 2 000 m2, z toho 1 600 m2 využíva na obchod a 400 m2 využíva na kancelárske účely. Do ktorej odpisovej skupiny zaradí túto budovu?
Odpoveď
Nakoľko väčšiu časť budovy využíva na obchodné účely (80 %), budovu zaradí do odpisovej skupiny 5 s dobou odpisovania 20 rokov.
 
Otázka č.  4– Odpisovanie majetku pri vykonaní technického zhodnotenia v prvom roku
Daňovník zaradil hmotný majetok do užívania v apríli 2015, v obstarávacej cene 120 000 eur, hmotný majetok je zaradený v 2. odpisovej skupine, technické zhodnotenie v sume 5 000 eur bolo vykonané v decembri 2015 (v prvom roku odpisovania). Ako bude daňovník odpisovať tento majetok, ak bude  uplatňovať  rovnomerné odpisovanie?
Odpoveď
Daňovník uplatní odpisy majetku nasledovne

Rok       Výpočet uplatneného             Ročný odpis         Uplatnený odpis          Neuplatnený odpis          ZC(zostatková cena)
                           odpisu                          (celkový)
 
 2015     [(120 000+5 000)/6/12]x9          20 833,33                  15 625*                      5 208,33                           109 375
 2016       125 000/6                                20 833,33                   20 834                                                                  88 541
 2017       125 000/6                                20 833,33                   20 834                                                                  67 707
 2018       125 000/6                                20 833,33                   20 834                                                                  46 873
 2019       125 000/6                                20 833,33                   20 834                                                                  26 039
 2020       125 000/6                                20 833,33                   20 833,33                                                              5 205,67
 2021                                                                                          5 205,67**                                                                          0
 spolu                                                                                        125 000
 
* Ak bol hmotný majetok zaradený do užívania v apríli 2015, do základu dane možno zahrnúť odpis za mesiace apríl až december 2015, tzn. 9/12 ročného odpisu.
** V siedmom roku, tzn. po uplynutí doby odpisovania, si daňovník uplatní do daňových výdavkov časť z ročného odpisu neuplatnenú v roku zaradenia, rozdiel medzi neuplatneným odpisom v prvom roku vo výške 5 208,33 eura a sumou 5 205,67 eur vznikol z dôvodu zaokrúhľovania výšky odpisov v predchádzajúcich rokoch.
Technické zhodnotenie vykonané v prvom roku odpisovania zvyšuje vstupnú cenu. Z takto zvýšenej vstupnej ceny sa počíta ročný odpis, pričom doba odpisovania sa na základe vykonaného technického zhodnotenia predlžuje o dobu vyplývajúcu zo spôsobu výpočtu rovnomerného odpisu. Do daňových výdavkov nie je možné uplatniť odpis vyšší ako podiel zvýšenej vstupnej ceny a doby odpisovania.
 
Otázka č. 5 – odpisovanie majetku pri vykonaní technického zhodnotenia v treťom roku
Daňovník zaradil hmotný majetok do užívania v júni 2016, v obstarávacej cene 120 000 eur, hmotný majetok je zaradený v 1. odpisovej skupine, technické zhodnotenie v sume 10 000 eur bolo vykonané v treťom roku odpisovania (máj 2018). Ako bude daňovník odpisovať tento majetok, ak bude  uplatňovať  rovnomerné odpisovanie?
Odpoveď
Daňovník uplatní odpisy majetku nasledovne

Rok       Výpočet uplatneného             Ročný odpis         Uplatnený odpis          Neuplatnený odpis          ZC(zostatková cena)
                           odpisu                          (celkový)
 
 2016     [(120 000/4)/12]x7                     30 000                        17 500*                      12 500                           102 500
 2017       120 000/4                                30 000                        30 000                                                               72 500
 2018     (120 000+10 000)/4                   32 500                       32 500                                                               50 000**
 2019       130 000/4                                32 500                        32 500                                                               17 500
 2020                                                                                          17 500***                                                                    0
 spolu                                                                                        130 000
 
* Ak bol hmotný majetok zaradený do užívania v júni 2016, do základu dane možno zahrnúť odpis za mesiace jún až december 2016, tzn. 7/12 ročného odpisu.
** ZC v treťom roku sa vypočíta: ZC v druhom roku + technické zhodnotenie – uplatnený odpis, tzn. (72 500+10 000)-32 500=50 000.
*** V piatom roku odpisovania sa uplatní odpis vo výške neuplatnenej ZC (17 500). Ak by ZC bola vyššia ako podiel zvýšenej ZC a doby odpisovania (v tomto prípade vyššia ako 32 500), doba odpisovania sa predĺži o ďalší rok.