Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Odpisy > Hmotný majetok > Zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny a ročný odpis

Zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny a ročný odpis

Hmotný majetok
Za hmotný majetok, ktorý sa na účely zákona o dani z príjmov považuje za odpisovaný, sa považujú:
      a) samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,
      b)  budovy a iné stavby okrem
       - prevádzkových banských diel,
       - drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na   zabezpečenie lesnej výroby a poľovníctva
      c) pestovateľské celky trvalých porastov podľa odseku 5 s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky
      d) zvieratá uvedené v prílohe č. 1,
      e) iný majetok - od 1.1.2018 sa za iný majetok považuje aj úhrn technického zhodnotenia  a opráv vykonaných na budove, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť a s ňou spojené služby, ktorý je najmenej 10 %vstupnej ceny tejto budovy, rovnako sa postupuje aj pri prenajatých budovách na tento účel. Úhrn technického zhodnotenia a opráv ako odpisovaný majetok je zaradený do 2. odpisovej skupiny.
 
Zaradenie hmotného majetku a ročný odpis
V prvom roku odpisovania je daňovník povinný zaradiť hmotný majetok do jednej z odpisových skupín podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov. Pri zatrieďovaní hmotného majetku okrem budov a stavieb sa vychádza z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu Klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010 Z. z.
 
Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa prílohy a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2 a odpisuje sa 6 rokov. Toto neplatí pre hmotný majetok, ktorý sa odpisuje časovou metódou a výkonovou metódou podľa § 26 ods. 6 a 7 zákona.
 
Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu, okrem pozemkov, sa odpisuje do výšky vstupnej ceny podľa jeho zaradenia do príslušnej odpisovej skupiny. Podľa zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2015 dochádza k zjednoteniu spôsobu odpisovania majetku bez ohľadu na formu jeho obstarania. To znamená, že majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa už nebude odpisovať počas doby trvania prenájmu, ale iba metódou rovnomerného alebo zrýchleného odpisovania, a to podľa zaradenia majetku do odpisovej skupiny.  Metódu zrýchleného odpisovania možno použiť iba na majetok zaradený do odpisovej skupiny 2 alebo 3.  
 
Doba odpisovania podľa zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2020:
v 0. odpisovej skupine - 2 roky 
v 1. odpisovej skupine -   4 roky
v 2. odpisovej skupine -   6 rokov
v 3. odpisovej skupine -   8 rokov
v 4. odpisovej skupine - 12 rokov
v 5. odpisovej skupine - 20 rokov
v 6. odpisovej skupine - 40 rokov - od 1.1.2018 pri kúpeľných budovách zaradených v odpisovej skupine č.6 dobrovoľná možnosť vybrať si  dobu odpisovania  v rozmedzí od 20 do  40 rokov.
 
Do  odpisovej skupiny 3 s dobou odpisovania 8 rokov sa zaraďujú výrobné technológie ako elektrické motory, plynové generátory, stroje pre metalurgiu, turbíny, pece, horáky, chladiace a mraziace zariadenia. Presné vymedzenie majetku patriaceho do  3. odpisovej  skupiny podľa klasifikácie produkcie sa nachádza v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov.      
 
Do  odpisovej skupiny 6 s dobou odpisovania 40 rokov sa zaraďujú budovy
- bytové budovy (kód klasifikácie stavieb 11)
- hotely a podobné budovy (kód klasifikácie stavieb 121)
- budovy pre administratívu (kód klasifikácie stavieb 1220)
- budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo (kód klasifikácie stavieb 126)
- ostatné nebytové budovy (kód klasifikácie stavieb 127), okrem nebytových poľnohospodárskych budov (1271) a budov a kasární pre hasičov (1274)
- ostatné inžinierske stavby (kód klasifikácie stavieb 24)
 
Pri používaní budovy na niekoľko účelov je na zaradenie tejto budovy do odpisovej skupiny rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy.
 
Daňovník odpisuje hmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania (§ 27). Metódou zrýchleného odpisovania (§ 28) môže daňovník odpisovať hmotný majetok zaradený podľa prílohy č. 1 do odpisovej skupiny 2 a 3. Spôsob odpisovania určí daňovník pre každý novo-obstaraný hmotný majetok.
 
K  poslednému dňu zdaňovacieho obdobia môže daňovník uplatniť daňový odpis vo výške vypočítaného  ročného odpisu z hmotného majetku podľa § 26 ods. 6 a 7, § 27 a § 28, o ktorom účtoval k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, a ktorý je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.  V prípade majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov z predaja podľa § 19 ods. 3 písm. b/ prvého bodu  zákona o dani z príjmov môže daňovník uplatniť odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník o majetku účtoval. Uvedené platí už pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2015. 
 
Od 1.1.2020  daňovník , ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov vlastné budovy zatriedené v KP 112 a 113 , v ktorých podlahová plocha každej bytovej jednotky je najviac 100 m2 , sú nadobudnuté kúpou alebo vlastnou činnosťou,  slúžia najmenej v rozsahu 70 % na bývanie zamestnancov v pracovnom pomere sa môžu odpisovať rovnomerným spôsobom 6 rokov.
 
V zdaňovacom období začatom najskôr od 1.1.2020 sa daňové odpisy zaokrúhľujú  matematicky na dve desatinné miesta.
     
Príklad č. 1 - Odpisovanie osobného motorového vozidla
Považuje sa za majetok, ktorý možno odpisovať skrátene (v rozmedzí 20 až 40 rokov)  aj administratívna budova kúpeľov, budova práčovne, kotolne, ubytovacia budovu pre kúpeľných hostí , budova pre stravovanie kúpeľných hostí ?
Odpoveď
Administratívna budova kúpeľov  sa nepovažuje za majetok pri ktorom možno využiť skrátenú dobu odpisovania (to znamená, že sa odpisuje 40 rokov) . Budova práčovne, ubytovacia budova, sklady, práčovňa,  kotolňa,  budova pre stravovanie slúžia  pre kúpeľnú starostlivosť podľa zákona o kúpeľníctve a teda je možné odpisovať tieto budovy v rozmedzí od 20 do 40 rokov na základe rozhodnutia daňovníka.
 
Príklad č. 2 - Technické zhodnotenie  na plne odpísanej kúpeľnej  budove 
Na plne odpísanej kúpeľnej budove (ktorá bola odpísaná v r.2016) bolo v r.2017 vykonané technické zhodnotenie ? Môže sa aj v prípade tohto technického zhodnotenia  uplatniť odpis v rozmedzí od 20 do 40 rokov na základe rozhodnutia daňovníka, teda môže sa aplikovať §26 ods.12 zákona o dani z príjmov  účinného od 1.1.2018?
Odpoveď
Áno môže (ide o iný majetok),  ale len v prípade  ak  technické zhodnotenie  bolo vykonané pred 1.1.2018. Pretože od 1.1.2018 sa  technické zhodnotenie  a opravy v úhrne nad 10 % vstupnej ceny  budov  slúžiacich pre kúpeľnú starostlivosť zaraďujú ako  o iný majetok zaradený do 2. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 6 rokov. 

Príklad č. 3 - Uplatnenie odpisov v prvom roku

V decembri 2020 spoločnosť zakúpila a zaradila do používania server v hodnote vyššej ako 1 700 eur. Ide o majetok, ktorý už v decembri 2020 bol používaný na dosahovanie zdaniteľných príjmov. Podľa interného predpisu daňovník (účtovná jednotka) začne uplatňovať účtovné odpisy od mesiaca nasledujúceho po zaradení majetku do používania, t. j. účtovné odpisy si prvýkrát uplatní až za január 2020.  Môže si daňovník uplatniť daňový odpis za december 2020?

Odpoveď

Uplatňovanie daňových odpisov upravujú ustanovenia § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Podľa § 22 ods. 1 zákona o dani z príjmov je možné uplatňovať daňové odpisy z hmotného majetku (okrem majetku, ktorý je v súlade s § 23 zákona o dani z príjmov vylúčený z odpisovania), ak tento majetok spĺňa 2 podmienky:
1. je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov
2. je  účtovaný v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pričom za zaúčtovanie sa považuje uvedenie majetku do užívania v súlade s postupmi účtovania. 

Hmotný majetok - server spĺňa obidve vyššie uvedené podmienky pre uplatnenie daňových odpisov za december 2020 a to bez ohľadu na skutočnosť, akým spôsobom má daňovník (účtovná jednotka) vo svojom vnútornom predpise nastavené začatie uplatňovania účtovných odpisov. Upozorňujeme, že za december 2020 si môže daňovník uplatniť daňový odpis vo výške 1/12 ročného daňového odpisu vypočítaného podľa § 26 až 28 zákona o dani z príjmov.“