Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Odpisy > Hmotný majetok > Zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny a ročný odpis

Zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny a ročný odpis

Hmotný majetok
Za hmotný majetok, ktorý sa na účely zákona o dani z príjmov považuje za odpisovaný, sa považujú:
 1. samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,
 2. budovy a iné stavby okrem prevádzkových banských diel a drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečenie lesnej výroby a poľovníctva,
 3. pestovateľské celky trvalých porastov podľa odseku 5 s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
 4. zvieratá uvedené v prílohe č. 1,
 5. iný majetok - od 1.1.2018 sa za iný majetok považoval aj úhrn technického zhodnotenia a opráv vykonaných na budove, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť a s ňou spojené služby, ktorý je najmenej 10 % vstupnej ceny tejto budovy, rovnako sa postupovalo aj pri prenajatých budovách na tento účel. Úhrn technického zhodnotenia a opráv ako odpisovaný majetok bol zaradený do 2. odpisovej skupiny.
Od 1.1.2021 došlo k zrušeniu zvýhodneného spôsobu odpisovania technického zhodnotenia a opráv vykonaných na budove, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť ako aj odpisovania samotnej budovy, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť. Zvýhodnený spôsob odpisovania sa poslednýkrát použije v zdaňovacom období, ktoré končí najneskôr 31.12.2020, za ktoré sa podáva daňové priznanie po 31.12 2020, a u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal v roku 2020 a skončil počas roka 2021, poslednýkrát k poslednému dňu tohto zdaňovacieho obdobia.
 
Zaradenie hmotného majetku a ročný odpis
V prvom roku odpisovania je daňovník povinný zaradiť hmotný majetok do jednej z odpisových skupín podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov. Pri zatrieďovaní hmotného majetku okrem budov a stavieb sa vychádza z kódu štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti a pri budovách a stavbách z kódu Klasifikácie stavieb podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010 Z. z.
 
Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa prílohy a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2 a odpisuje sa 6 rokov. Toto neplatí pre hmotný majetok, ktorý sa odpisuje časovou metódou a výkonovou metódou podľa § 26 ods. 6 a 7 zákona.
 
Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu, okrem pozemkov, sa odpisuje do výšky vstupnej ceny podľa jeho zaradenia do príslušnej odpisovej skupiny. Podľa zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2015 dochádza k zjednoteniu spôsobu odpisovania majetku bez ohľadu na formu jeho obstarania. To znamená, že majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa už nebude odpisovať počas doby trvania prenájmu, ale iba metódou rovnomerného alebo zrýchleného odpisovania, a to podľa zaradenia majetku do odpisovej skupiny. Metódu zrýchleného odpisovania možno použiť iba na majetok zaradený do odpisovej skupiny 2 alebo 3.  
 
Doba odpisovania podľa zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2020:
 • v 0. odpisovej skupine - 2 roky 
 • v 1. odpisovej skupine - 4 roky
 • v 2. odpisovej skupine - 6 rokov
 • v 3. odpisovej skupine - 8 rokov
 • v 4. odpisovej skupine - 12 rokov
 • v 5. odpisovej skupine - 20 rokov
 • v 6. odpisovej skupine - 40 rokov - od 1.1.2018 do 31.12 2020 pri kúpeľných budovách zaradených v odpisovej skupine č. 6 dobrovoľná možnosť vybrať si dobu odpisovania v rozmedzí od 20 do 40 rokov. Od 1.1.2021 je doba odpisovania pri tomto druhu budov bez možnosti výberu, t. j. 40 rokov.
Do  odpisovej skupiny 3 s dobou odpisovania 8 rokov sa zaraďujú výrobné technológie ako elektrické motory, plynové generátory, stroje pre metalurgiu, turbíny, pece, horáky, chladiace a mraziace zariadenia. Presné vymedzenie majetku patriaceho do 3. odpisovej skupiny podľa klasifikácie produkcie sa nachádza v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov.      
 
Do  odpisovej skupiny 6 s dobou odpisovania 40 rokov sa zaraďujú budovy
 • bytové budovy (kód klasifikácie stavieb 11)
 • hotely a podobné budovy (kód klasifikácie stavieb 121)
 • budovy pre administratívu (kód klasifikácie stavieb 1220)
 • budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo (kód klasifikácie stavieb 126)
 • ostatné nebytové budovy (kód klasifikácie stavieb 127), okrem nebytových poľnohospodárskych budov (1271) a budov a kasární pre hasičov (1274)
 • ostatné inžinierske stavby (kód klasifikácie stavieb 24)
Pri používaní budovy na niekoľko účelov je na zaradenie tejto budovy do odpisovej skupiny rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy.
 
Daňovník odpisuje hmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania (§ 27). Metódou zrýchleného odpisovania (§ 28) môže daňovník odpisovať hmotný majetok zaradený podľa prílohy č. 1 do odpisovej skupiny 2 a 3. Spôsob odpisovania určí daňovník pre každý novoobstaraný hmotný majetok.
 
K  poslednému dňu zdaňovacieho obdobia môže daňovník uplatniť daňový odpis vo výške vypočítaného  ročného odpisu z hmotného majetku podľa § 26 ods. 6 a 7, § 27 a § 28, o ktorom účtoval k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, a ktorý je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. V prípade majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov z predaja podľa § 19 ods. 3 písm. b) prvého bodu zákona o dani z príjmov, môže daňovník uplatniť odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník o majetku účtoval. Uvedené platí už pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2015. 
 
Od 1.1.2020 do 31.12.2020 daňovník s právnou formou obchodná spoločnosť alebo družstvo, ktorý zamestnával viac ako 49 zamestnancov, bol vlastníkom budov zatriedených v KP 112 a 113, v ktorých podlahová plocha každej bytovej jednotky bola najviac 100 m2, nadobudnutých kúpou alebo vlastnou činnosťou, slúžili najmenej v rozsahu 70 % na bývanie zamestnancov v pracovnom pomere, mohol tieto budovy odpisovať rovnomerným spôsobom 6 rokov.
 
Od 1.1.2021 došlo k zrušeniu zvýhodneného spôsobu odpisovania budov slúžiacich na ubytovanie vlastných zamestnancov, t. j. počnúc zdaňovacím obdobím začínajúcim 1.1.2021 títo daňovníci pri výpočte ročného daňového odpisu budú používať koeficient 40 rokov.
 
V zdaňovacom období začatom najskôr od 1.1.2020 sa daňové odpisy zaokrúhľujú  matematicky na dve desatinné miesta.
 
Príklad č. 1 - Technické zhodnotenie na plne odpísanej kúpeľnej  budove 
Na daňovo plne odpísanej kúpeľnej budove (ktorá bola odpísaná v r. 2016) bolo v r. 2022 vykonané technické zhodnotenie v sume 20 000 eur a zároveň v tomto zdaňovacom období spoločnosť účtovala o nákladoch na opravu budovy vo výške 5 000 eur. Ako bude v uvedenom prípade zahrňovať spoločnosť tieto náklady do základu dane?
Odpoveď
Technické zhodnotenie vykonané na plne odpísanom hmotnom majetku je považované za iný majetok podľa § 22 ods. 6 písm. e) zákona o dani z príjmov, ktoré spoločnosť zaradí do odpisovej skupiny, v ktorej je zaradená budova, na ktorej bolo technické zhodnotenie vykonané, t. j. do odpisovej skupiny 6 s dobou odpisovania 40 rokov. Vykonané opravy vo výške 5 000 eur zaúčtované do nákladov vchádzajú do základu dane v súlade s účtovníctvom podľa § 17 ods. 1 zákona o dani z príjmov. 

Príklad č. 2 - Uplatnenie odpisov v prvom roku

V decembri 2022 spoločnosť zakúpila a zaradila do používania server v hodnote vyššej ako 1 700 eur. Ide o majetok, ktorý už v decembri 2022 bol používaný na dosahovanie zdaniteľných príjmov. Podľa interného predpisu daňovník (účtovná jednotka) začne uplatňovať účtovné odpisy od mesiaca nasledujúceho po zaradení majetku do používania, t. j. účtovné odpisy si prvýkrát uplatní až za január 2023. Môže si daňovník uplatniť daňový odpis za december 2022?

Odpoveď

Uplatňovanie daňových odpisov upravujú ustanovenia § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Podľa § 22 ods. 1 zákona o dani z príjmov je možné uplatňovať daňové odpisy z hmotného majetku (okrem majetku, ktorý je v súlade s § 23 zákona o dani z príjmov vylúčený z odpisovania), ak tento majetok spĺňa 2 podmienky:

 1. je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov
 2. je účtovaný v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pričom za zaúčtovanie sa považuje uvedenie majetku do užívania v súlade s postupmi účtovania. 

Hmotný majetok - server spĺňa obidve vyššie uvedené podmienky pre uplatnenie daňových odpisov za december 2022, a to bez ohľadu na skutočnosť, akým spôsobom má daňovník (účtovná jednotka) vo svojom vnútornom predpise nastavené začatie uplatňovania účtovných odpisov. Upozorňujeme, že za december 2022 si môže daňovník uplatniť daňový odpis vo výške 1/12 ročného daňového odpisu vypočítaného podľa § 26 až 28 zákona o dani z príjmov.