Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Odpisy > Hmotný majetok > Prerušenie odpisovania hmotného majetku

Prerušenie odpisovania hmotného majetku

Daňovník môže prerušiť uplatňovanie daňových odpisov hmotného majetku na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období. V ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. Zákon o dani z príjmov umožňuje  prerušenie daňových odpisov už v roku, v ktorom uvedie hmotný majetok do užívania.

 
S účinnosťou od 1.1.2015 je daňovník s výnimkou daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani podľa § 30a a 30b zákona povinný prerušiť uplatňovanie odpisovania hmotného majetku: 
  • pri hmotnom majetku nevyužívanom v príslušnom zdaňovacom období na zabezpečenie zdaniteľných príjmov okrem hmotného majetku poistného a rezervného charakteru nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku v používaní (ide o tzv. náhradný majetok, ktorý sa priamo nepoužíva na dosahovanie zdaniteľných príjmov, ale jeho existencia je nevyhnutná z hľadiska zabezpečenia celého nadväzujúceho výrobného cyklu), a od 1.1.2020  aj s výnimkou  hmotného majetku podľa §26 ods.7 zákona o dani z príjmov (formy, modely a šablóny) poskytnutého na základe zmluvy o výpožičke,  
  • v zdaňovacom období, ktoré začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, ak v poradí k druhej zmene príde počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom od poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia uplynie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
  • v tom zdaňovacom období, v ktorom nedôjde k predĺženiu platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby alebo k predĺženiu dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom stavebný úrad rozhodne o ďalšom predĺžení platnosti povolenia  na predčasné užívanie stavby, o ďalšom predĺžení dočasného užívania stavby  na skúšobnú prevádzku alebo vydá kolaudačné rozhodnutie,

Držiteľ motorového vozidla do  zdaňovacieho obdobia, ktoré predchádza zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom dôjde k úhrade registračného poplatku vo výške zodpovedajúcej sume poplatku pri prvej evidencii vozidla, nemôže pri motorovom vozidle pri ktorom nie je poplatok podľa osobitného predpisu uhradený  uplatniť prerušenie daňových odpisov  -  §17 ods.39 zákona o dani z príjmov účinného od 1.2.2017.

Prerušenie odpisovania a zmenu prerušenia odpisovania podľa § 22 ods. 9 nemožno uplatniť pri výkone daňovej kontroly podľa osobitného predpisu, vo vyrubovacom konaní podľa Daňového poriadku   a v dodatočnom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola vykonaná daňová kontrola.

FAQ

Otázka č. 1 - Povinnosť prerušenia odpisov

Spoločnosť k 1.6.2018 zmenila zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok. Tento hospodársky rok trval od 1.6.2018 do 31.5.2019. Následne vykonala druhú zmenu zdaňovacieho obdobia - na iný hospodársky rok k 1.9.2019 a podala daňové priznanie za skrátené obdobie 1.6.2019 - 31.8.2019. Je  spoločnosť povinná prerušiť odpisovanie hmotného majetku podľa § 22 ods. 9 písm. b) ZDP v zdaňovacom období od 1.6.2019 do 31.8.2019?

Odpoveď

Daňovník, ktorému v dôsledku jeho dobrovoľných rozhodnutí o zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok a následne na iný hospodársky rok, vznikli v priebehu dvoch kalendárnych rokov až tri zdaňovacie obdobia, je podľa § 22 ods. 9 písm. b) ZDP povinný prerušiť odpisovanie hmotného majetku v zdaňovacom období od 1.6.2019 do 31.8.2019.

Otázka č. 2 - Možnosť prerušenia odpisovania
Spoločnosť obstarala a zaradila do majetku v máji 2018 auto  v obstarávacej cene 2 500 eur s dobou odpisovania 4 roky. V roku 2019 začala uplatňovať rovnomerné odpisovanie. V roku 2019 sa rozhodla odpisovanie auta  prerušiť. Ako bude postupovať pri uplatnení daňových odpisov?
Odpoveď
Daňovník uplatní odpisy stroja nasledovne:
Rok
Uplatnený ročný odpis
Zostatková cena stroja
2018
417 €
2 083 €
2019
0 €
2 083 €
2020
625 €
1 458 €
2021
625 €
833 €
2022
625 €
208 €
2023
208 €
0 €
 
 
 
 
 
 
Otázka č. 3 – Kedy môže spoločnosť prerušiť odpisovanie
Môže spoločnosť v dôsledku nepriaznivého výsledku hospodárenia prerušiť odpisovanie hmotného majetku, ktorý je zaradený do 1. odpisovej skupiny a odpisuje sa rovnomerným spôsobom odpisovania ?
Odpoveď
Daňovník môže uplatňovanie daňových odpisov hmotného majetku prerušiť, a to len na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období. V ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania.
 
Otázka č. 4 – Predaj majetku, pri ktorom prerušila odpisovanie
V roku 2018   sa firma rozhodla, že preruší odpisovanie hmotného majetku. V roku 2020 firma tento majetok (stroj) predá. V akej výške si môže v daňových výdavkoch uplatniť daňovú zostatkovú cenu?
Odpoveď
Uplatňovanie daňových odpisov môže daňovník prerušiť a to len na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období a potom v ďalšom zdaňovacom období pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo odpisovanie prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania.
V prípade, že daňovník v roku 2020 hmotný majetok (stroj)  predá, odpis za rok 2020 si uplatniť nemôže, nakoľko zákon o dani z príjmov stanovuje podmienku, ktorou je účtovanie o majetku k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia       s výnimkou majetku u ktorého sa daňová zostatková cena uzná len do výšky príjmu z predaja. Daňovník neuplatňuje daňový odpis  v roku predaja ani za to zdaňovacie obdobie, v ktorom prerušil daňový odpis, teda za rok 2018.
Pri vyradení hmotného a nehmotného majetku predajom je daňovým výdavkom celá daňová zostatková cena podľa § 25 ods. 3 zákona o dani z príjmov, pričom pri predaji majetku podľa § 19 ods. 3 písm. b) bodu 1  zákona o dani z príjmov sa daňová zostatková cena zahrnie do daňových výdavkov len do výšky príjmov (výnosov) z predaja zahrnutých do základu dane.
 
Otázka č. 5  – Prerušenie odpisovania
Daňovník zaradil hmotný majetok do užívania v máji 2016, v obstarávacej cene 48 000 eur, hmotný majetok je zaradený v 1. odpisovej skupine, daňovník bude uplatňovať rovnomerné odpisovanie. Zároveň sa daňovník rozhodol, že pri tomto hmotnom majetku uplatní prerušenie odpisovania v roku 2016 a 2017. Ako bude daňovník v tomto prípade postupovať?
Odpoveď
Ak by sa daňovník nerozhodol prerušiť odpisovanie hmotného majetku, za zdaňovacie obdobie 2016 by mohol uplatniť do daňových výdavkov iba alikvotnú časť odpisu pripadajúcu na mesiace máj až december 2016, tzn. 8/12 ročného odpisu.
Pretože sa daňovník rozhodol prerušiť uplatňovanie daňových odpisov na dva roky – 2016 a 2017, do daňových výdavkov za zdaňovacie obdobie 2016 a 2017 nezahrnie žiadny odpis z predmetného hmotného majetku.
V zdaňovacom  období  2018  daňovník zahrnie do daňových výdavkov daňový odpis v plnej ročnej výške, pretože rok 2018 je prvým rokom odpisovania predmetného hmotného majetku, ale keďže tento majetok bol zaradený do užívania v máji 2016, v roku 2018 bude v užívaní už celých 12 mesiacov.
 
Prehľad výšky daňových odpisov pri rovnomernom odpisovaní v uvedenom prípade:
 
Rok
Výpočet
uplatneného odpisu
Ročný odpis
(uplatnený)
Daňová ZC
2016
 
0
48 000
2017
 
0
48 000
2018
48 000/4
12 000
36 000
2019
48 000/4
12 000
24 000
2020
48 000/4
12 000
12 000
2021
48 000/4
12 000
0
Spolu
 
48 000