Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Odpisy > Hmotný majetok > Prerušenie odpisovania hmotného majetku

Prerušenie odpisovania hmotného majetku

Daňovník môže prerušiť uplatňovanie daňových odpisov hmotného majetku na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období. V ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. Zákon o dani z príjmov umožňuje  prerušenie daňových odpisov už v roku, v ktorom uvedie hmotný majetok do užívania.

 
S účinnosťou od 1.1.2015 je daňovník s výnimkou daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani podľa § 30a a 30b zákona povinný prerušiť uplatňovanie odpisovania hmotného majetku: 
  • pri hmotnom majetku nevyužívanom v príslušnom zdaňovacom období na zabezpečenie zdaniteľných príjmov okrem hmotného majetku poistného a rezervného charakteru nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku v používaní (ide o tzv. náhradný majetok, ktorý sa priamo nepoužíva na dosahovanie zdaniteľných príjmov, ale jeho existencia je nevyhnutná z hľadiska zabezpečenia celého nadväzujúceho výrobného cyklu), a od 1.1.2020  aj s výnimkou  hmotného majetku podľa §26 ods.7 zákona o dani z príjmov (formy, modely a šablóny) poskytnutého na základe zmluvy o výpožičke,  
  • v zdaňovacom období, ktoré začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, ak v poradí k druhej zmene príde počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom od poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia uplynie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
  • v tom zdaňovacom období, v ktorom nedôjde k predĺženiu platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby alebo k predĺženiu dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom stavebný úrad rozhodne o ďalšom predĺžení platnosti povolenia  na predčasné užívanie stavby, o ďalšom predĺžení dočasného užívania stavby  na skúšobnú prevádzku alebo vydá kolaudačné rozhodnutie.

S účinnosťou od 1.1.2021 mikrodaňovník, ktorý odpisuje hmotný majetok spôsobom podľa §26 ods.12 zákona o dani z príjmov, nemôže podľa §22 ods.9 zákona o dani z príjmov prerušiť uplatňovanie odpisov.

Držiteľ motorového vozidla do  zdaňovacieho obdobia, ktoré predchádza zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom dôjde k úhrade registračného poplatku vo výške zodpovedajúcej sume poplatku pri prvej evidencii vozidla, nemôže pri motorovom vozidle pri ktorom nie je poplatok podľa osobitného predpisu uhradený  uplatniť prerušenie daňových odpisov  -  §17 ods.39 zákona o dani z príjmov účinného od 1.2.2017.

Prerušenie odpisovania a zmenu prerušenia odpisovania podľa § 22 ods. 9 nemožno uplatniť pri výkone daňovej kontroly podľa osobitného predpisu, vo vyrubovacom konaní podľa Daňového poriadku  a v dodatočnom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola vykonaná daňová kontrola.

Daňovník uplatňujúci odpočet výdavkov na investície za podmienok ustanovených v §30e zákona o dani z príjmov počas obdobia investičného plánu nemôže prerušiť odpisovanie tohto majetku podľa §22 ods.9 zákona o dani z príjmov.

FAQ

Otázka č. 1 - Povinnosť prerušenia odpisov

Spoločnosť k 1.6.2022 zmenila zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok. Tento hospodársky rok trval od 1.6.2022 do 31.5.2023. Následne vykonala druhú zmenu zdaňovacieho obdobia - na iný hospodársky rok k 1.9.2023 a podala daňové priznanie za skrátené obdobie 1.6.2023 - 31.8.2023 Je  spoločnosť povinná prerušiť odpisovanie hmotného majetku podľa § 22 ods. 9 písm. b) ZDP v zdaňovacom období od 1.6.2023 do 31.8.2023?

Odpoveď

Daňovník, ktorému v dôsledku jeho dobrovoľných rozhodnutí o zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok a následne na iný hospodársky rok, vznikli v priebehu dvoch kalendárnych rokov až tri zdaňovacie obdobia, je podľa § 22 ods. 9 písm. b) ZDP povinný prerušiť odpisovanie hmotného majetku v zdaňovacom období od 1.6.2023 do 31.8.2023.

Otázka č. 2 - Možnosť prerušenia odpisovania
 
Spoločnosť obstarala a zaradila do majetku v máji 2022 auto  v obstarávacej cene 2 500 eur s dobou odpisovania 4 roky. V roku 2022 začala uplatňovať rovnomerné odpisovanie. V roku 2023 sa rozhodla odpisovanie auta  prerušiť. Ako bude postupovať pri uplatnení daňových odpisov?
Odpoveď
 
Daňovník uplatní odpisy auta nasledovne:
Rok
Uplatnený ročný odpis
Zostatková cena auta
2022
417 €
2 083 €
2023
0 €
2 083 €
2024
625 €
1 458 €
2025
625 €
833 €
2026
625 €
208 €
2027
208 €
0 €
 
 
 
 
 
 
Otázka č. 3 – Kedy môže spoločnosť prerušiť odpisovanie
Môže spoločnosť v dôsledku nepriaznivého výsledku hospodárenia prerušiť odpisovanie hmotného majetku, ktorý je zaradený do 1. odpisovej skupiny a odpisuje sa rovnomerným spôsobom odpisovania ?
Odpoveď
Daňovník môže uplatňovanie daňových odpisov hmotného majetku prerušiť, a to len na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období. V ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania.
 
Otázka č. 4 – Predaj majetku, pri ktorom prerušila odpisovanie
V roku 2020 sa firma rozhodla, že preruší odpisovanie hmotného majetku. V roku 2023 firma tento majetok (stroj) predá. V akej výške si môže v daňových výdavkoch uplatniť daňovú zostatkovú cenu?
Odpoveď
Uplatňovanie daňových odpisov môže daňovník prerušiť a to len na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období a potom v ďalšom zdaňovacom období pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo odpisovanie prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania.
V prípade, že daňovník v roku 2023 hmotný majetok (stroj)  predá, odpis za rok 2023 si uplatniť nemôže, nakoľko zákon o dani z príjmov stanovuje podmienku, ktorou je účtovanie o majetku k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia  s výnimkou majetku, u ktorého sa daňová zostatková cena uzná len do výšky príjmu z predaja. Daňovník neuplatňuje daňový odpis  v roku predaja ani za to zdaňovacie obdobie, v ktorom prerušil daňový odpis, teda za rok 2020.
Pri vyradení hmotného a nehmotného majetku predajom je daňovým výdavkom celá daňová zostatková cena podľa § 25 ods. 3 zákona o dani z príjmov, pričom pri predaji majetku podľa § 19 ods. 3 písm. b) bodu 1  zákona o dani z príjmov sa daňová zostatková cena zahrnie do daňových výdavkov len do výšky príjmov (výnosov) z predaja zahrnutých do základu dane.
 
Otázka č. 5  – Prerušenie odpisovania
Daňovník zaradil hmotný majetok do užívania v máji 2022, v obstarávacej cene 48 000 eur, hmotný majetok je zaradený v 1. odpisovej skupine, daňovník bude uplatňovať rovnomerné odpisovanie. Zároveň sa daňovník rozhodol, že pri tomto hmotnom majetku uplatní prerušenie odpisovania v roku 2022 a 2023. Ako bude daňovník v tomto prípade postupovať?
Odpoveď
Ak by sa daňovník nerozhodol prerušiť odpisovanie hmotného majetku, za zdaňovacie obdobie 2022 by mohol uplatniť do daňových výdavkov iba alikvotnú časť odpisu pripadajúcu na mesiace máj až december 2022, tzn. 8/12 ročného odpisu.
Pretože sa daňovník rozhodol prerušiť uplatňovanie daňových odpisov na dva roky – 2022 a 2023, do daňových výdavkov za zdaňovacie obdobie 2022 a 2023 nezahrnie žiadny odpis z predmetného hmotného majetku.
V zdaňovacom  období  2024  daňovník zahrnie do daňových výdavkov daňový odpis v plnej ročnej výške, pretože rok 2024 je prvým rokom odpisovania predmetného hmotného majetku, ale keďže tento majetok bol zaradený do užívania v máji 2022, v roku 2024 bude v užívaní už celých 12 mesiacov.
 
Prehľad výšky daňových odpisov pri rovnomernom odpisovaní v uvedenom prípade:
 
Rok
Výpočet
uplatneného odpisu
Ročný odpis
(uplatnený)
Daňová ZC
2022
 
0
48 000
2023
 
0
48 000
2024
48 000/4
12 000
36 000
2025
48 000/4
12 000
24 000
2026
48 000/4
12 000
12 000
2027
48 000/4
12 000
0
Spolu
 
48 000