Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Odpisy > Hmotný majetok > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Odpisovanie hmotného majetku podľa zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2014
 

FAQ

 

Otázka č. 6 – Zaokrúhľovanie odpisov v poslednom roku odpisovania  podľa zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2014
Daňovník zaradil hmotný majetok do užívania v máji 2012, v obstarávacej cene 12 285,60 eura, hmotný majetok je zaradený v 1. odpisovej skupine. Na hmotnom majetku nebolo vykonané technické zhodnotenie. Daňovník uplatňuje zrýchlené odpisovanie. Ako má daňovník správne zaokrúhľovať vypočítané odpisy v roku, v ktorom uplynula doba odpisovania hmotného majetku?
Odpoveď
Zákon o dani z príjmov zaokrúhľovanie v roku, v ktorom uplynula doba odpisovania hmotného majetku pri uplatnení zrýchleného spôsobu odpisovania špecificky neupravuje. Ročný odpis (aj odpis počítaný v 4. roku odpisovania – v roku 2015) sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor. V prípade, ak počas doby odpisovania hmotného majetku nebolo vykonané jeho technické zhodnotenie, neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu (1 023,40 €) sa zahrnie do základu dane v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku (v roku 2016). Keďže obidve podmienky nie je možné splniť súčasne, daňovník sa môže v roku, v ktorom uplynie doba odpisovania hmotného majetku (v roku 2015) rozhodnúť:
1. ročný odpis zaokrúhliť na celé eurá nahor, pričom neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu z prvého roku odpisovania vo výške 1 023,40 eura bude pri jej zahrnovaní do daňových výdavkov v roku 2016 znížená o rozdiel vyplývajúci zo zaokrúhlenia odpisu v roku 2015, t.j. v roku 2016 sa do daňových výdavkov uplatní odpis vo výške 1 022,60 eura alebo
2. ročný odpis ponechať nezaokrúhlený vo výške ZC na účely výpočtu daňových odpisov, t.j. vo výške 1 535,20 eura a v roku 2016 zahrnúť do daňových výdavkov odpis vo výške neuplatnenej pomernej časti z ročného odpisu z prvého roku odpisovania, t.j. vo výške 1 023,40 eura.
Obidva spôsoby uplatnenia odpisov do daňových výdavkov sú akceptované na účely správneho vyčíslenia základu dane.
 
Výpočet odpisov pri zaokrúhlení ročného odpisu v roku 2015:
 

Rok

Výpočet uplatneného

odpisu

Ročný odpis

(celkový)

Uplatnený

odpis

Neuplat-nený odpis

ZC na účely výpočtu

odpisov

Daňová ZC

2012

[(12 285,60/4)/

12]x8

3 071,40

2 048

1 023,40

12 285,60-(2048

+ 1 023,40) =

9 214,20

10 237,60

2013

(2x9 214,20)/5-1

4 607,10

4 608

 

4 606,20

5 629,60

2014

(2x4 606,20)/5-2

3 070,80

3 071

 

1 535,20

2 558,60

2015

(2x1 535,20)/5-3

1 535,20

1 536

 

-

1 022,60

2016

   

1 022,60

   

0

Spolu

   

12 285,60

     

 

Výpočet odpisov bez zaokrúhlenia ročného odpisu v roku 2015:

 

Rok

 

Výpočet uplatneného
odpisu

Ročný odpis

(celkový)

Uplatnený odpis

Neuplat-

nený odpis

ZC na účely výpočtu

odpisov

Daňová ZC

2012

[(12 285,60/4)/

12]x8

3 071,40

2 048

1 023,40

12 285,60-(2048

+1023,40)=

9 214,20

10 237,60

2013

(2x9 214,20)/5-1

4 607,10

4 608

 

4 606,20

5 629,60

2014

(2x4 606,20)/5-2

3 070,80

3 071

 

1 535,20

2 558,60

2015

(2x1 535,40)/5-3

1 535,20

1 535,20

 

-

1 023,40

2016

   

1 023,40

   

0

Spolu

   

12 285,60

     

 

Otázka č.5  – Odpisovanie pri vykonaní technického zhodnotenia v druhom roku podľa zákona o dani z príjmov platného do 31. 12. 2014
Daňovník zaradil hmotný majetok do užívania v júni 2012, v obstarávacej cene 20000 eur, hmotný majetok je zaradený v 1. odpisovej skupine, technické zhodnotenie bolo vykonané v druhom roku odpisovania (máj 2013) v sume 2 000 eur. Ako bude daňovník odpisovať tento majetok, ak bude  uplatňovať zrýchlené odpisovanie?
Odpoveď
Daňovník uplatní odpisy majetku nasledovne

Rok       Výpočet uplatneného             Ročný odpis         Uplatnený odpis          Neuplatnený odpis          ZC(zostatková cena)            Daňová
                           odpisu                          (celkový)                                                                                     na účely výpočtu odpisov       ZC*
 
 2012       [(20000/4)/12x7                       5 000                    2 917*                      2 083                  20 000-(2917+2083)=15 000**           17 083
 2013       (2x19 083)/4 zvýšená ZC        9 542                    9 542                                                   19 083 - 9 542 = 9 541                         9 541
                15000+2 000+2 083
                 =19 083***
 2014       (2x9 541)/4-1                           6 361                  6 361                                                                         3 180                                3 180
 2015       (2x3 180)/4-2                           3 180                  3 180                                                                             -                                          0
 spolu                                                                                22 000
 
* Ak bol hmotný zaradený do užívania v júni 2012, do základu dane možno zahrnúť odpis za mesiace jún až december 2012, tzn. 7/12 ročného odpisu. Alikvotná časť odpisu sa vypočíta ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platného v prvom roku odpisovania (4) v závislosti od počtu mesiacov, v ktorých sa o majetku účtuje (7).
** Výpočet ZC v 1. roku odpisovania na účely výpočtu odpisov v ďalších rokoch odpisovania: vstupná cena – výška ročného odpisu (pomerná časť odpisu uplatnená v 1. roku odpisovania + pomerná časťodpisu neuplatnená v 1. roku odpisovania)
*** V 2. roku odpisovania sa ZC na účely výpočtu odpisov zvýši o hodnotu technického zhodnotenia a pomernú časť neuplatneného ročného odpisu z 1. roku odpisovania (z tejto ZC sa počíta odpis).
Ak počas doby odpisovania hmotného majetku nebolo vykonané technické (alebo technické zhodnotenie bolo vykonané v 1. roku odpisovania) neuplatnená pomerná časť odpisu z 1. roku odpisovania sa do daňových výdavkov uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku (tzn. v 5., 7., 13. a 21. roku).

 

Otázka č. 4 – Odpisovanie majetku  bez vykonania technického zhodnotenia pri majetku zaradenom do 31. 12. 2014 
Daňovník zaradil hmotný majetok do užívania v máji 2012, v obstarávacej cene 50 000 eur, hmotný majetok je zaradený v 1. odpisovej skupine, na hmotnom majetku nebolo vykonané technické zhodnotenie. Ako bude daňovník odpisovať tento majetok v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, ak bude  uplatňovať  zrýchlené odpisovanie?
Odpoveď
Daňovník uplatní odpisy majetku nasledovne

Rok       Výpočet uplatneného             Ročný odpis         Uplatnený odpis          Neuplatnený odpis          ZC(zostatková cena)            Daňová
                           odpisu                          (celkový)                                                                                     na účely výpočtu odpisov       ZC*
 
 2012      [(50 000/4/12]x8                       12 500                    8 334*                      4 166                  50000-(8 334+4166) =37 500 ***      41 666
 2013       (2x37500)/51****                     18 750                  18 750                                                                  18 750                               22 916
 2014       (2x18 750)/5-2                        12 500                  12 500                                                                     6 250                              10 416
 2015       (2x18 750)/5-3                          6 250                   6 250                                                                      -                                        4 166
 2016                                                                                     4 166                                                                                                                     0
 spolu                                                                                   50 000
* Zostatkovou cenou na účely zákona o dani z príjmov je rozdiel medzi vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov okrem ZC podľa § 28 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov.
** Ak bol hmotný majetok zaradený do užívania v máji 2012, do základu dane možno zahrnúť odpis za mesiace máj až december 2012, tzn. 8/12 ročného odpisu. Alikvotná časť odpisu sa vypočíta ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platného v prvom roku odpisovania (4) v závislosti od počtu mesiacov, v ktorých sa o majetku účtuje (8).
*** Výpočet ZC ceny v 1. roku odpisovania na účely výpočtu odpisov v ďalších rokoch odpisovania: vstupná cena - výška ročného odpisu (pomerná časť odpisu uplatnená v 1. roku odpisovania + pomerná časť odpisu neuplatnená v 1. roku odpisovania).
**** V druhom roku sa odpis určí ako podiel dvojnásobku ZC a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre ďalšie roky odpisovania platným pre príslušnú odpisovú skupinu a počtom rokov, počas ktorých sa už hmotný majetok odpisoval (5-1).
 
V prípade, ak by daňovník v roku 2013 (v druhom roku odpisovania) predal predmetný hmotný majetok, príjem z predaja by bol zdaniteľným príjmom a daňovým výdavkom by bola zostatková cena hmotného majetku 41 666 eur.
 
Ak počas doby odpisovania hmotného majetku bolo vykonané technické zhodnotenie, neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu z 1. roku odpisovania zvyšuje ZC tohto majetku v roku vykonania technického zhodnotenia.
 
Otázka č. 3 - Výpočet rovnomerných odpisov podľa zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2014
 
Odpisová skupina       Ročný odpis
            1                             1/4                    
            2                             1/6
            3                             1/12
            4                             1/20
 
Otázka č. 2 - Koeficienty pre zrýchlené odpisovanie podľa zákona o dani z príjmov platného do 31. 12. 2014
 

 
Odpisová skupina                                            Koeficient pre zrýchlené odpisovanie
                                           prvý rok odpisovania                ďalšie roky odpisovania          pre zvýšenú ZC   
 
          1                                          4                                                  5                                        4
          2                                          6                                                  7                                        6
          3                                        12                                                13                                      12
          4                                        20                                                21                                      20
 
 
 
Otázka č. 1 – Odpisové skupiny a doba odpisovania podľa zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2014
Koľko odpisových skupín pozná zákon a aká je doba odpisovania?
Odpoveď
Zákon o dani z príjmov zaraďuje hmotný majetok do štyroch odpisových skupín s nasledovnou dobou odpisovania:

Odpisová skupina              Doba odpisovania   
             1                                  4 roky
             2                                  6 rokov
             3                                12 rokov
             4                                20 rokov
 
Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa prílohy a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2 a odpisuje sa 6 rokov.
To neplatí pre hmotný majetok, ktorý sa odpisuje časovou metódou odpisovania, výkonovou metódou odpisovania, je obstaraný formou finančného prenájmu.