Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Odpisy > Hmotný majetok > Zrýchlené odpisovanie hmotného majetku

Zrýchlené odpisovanie hmotného majetku

Podľa zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015  môže daňovník odpisovať hmotný majetok zrýchleným spôsobom len majetok zaradený do 2 a 3 odpisovej skupiny.
 
Pri zrýchlenom odpisovaní sa ročný odpis stanovuje na základe koeficientov stanovených pre jednotlivé odpisové skupiny (a v rámci odpisových skupín zvlášť pre prvý rok odpisovania, pre ďalšie roky odpisovania a zvlášť v prípade vykonania technického zhodnotenia).
Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa odpisovým skupinám priraďujú nasledovné koeficienty:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odpisová skupina                                             Koeficient pre zrýchlené odpisovanie
                                       prvý rok odpisovania                ďalšie roky odpisovania           pre zvýšenú ZC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              2                                       6                                                7                                            6
              3                                       8                                                9                                            8
 
Pri hmotnom majetku, ktorý bol uvedený do užívania po 31.12.2011 (tzn. od 1.1.2012) sa ročný odpis určí:
 
a) v prvom roku odpisovania hmotného majetku len pomerná časť z ročného odpisu určeného ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platného v prvom roku odpisovania v závislosti od počtu mesiacov, v ktorých sa o majetku účtuje (tzn. počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia),
b) v ďalších rokoch odpisovania hmotného majetku ako podiel dvojnásobku jeho ZC a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre ďalšie roky odpisovania platným pre príslušnú odpisovú skupinu a počtom rokov, počas ktorých sa už hmotný majetok odpisoval; len na účely výpočtu ročných odpisov:
 
1. v druhom roku odpisovania sa ZC určí ako rozdiel medzi vstupnou cenou a podielom jeho vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie v prvom roku odpisovania neskráteným o pomernú časť ročného odpisu neuplatnenú v daňových výdavkoch v prvom roku odpisovania,
2. v ďalších rokoch odpisovania sa zostatková cena určená podľa prvého bodu zníži o daňové odpisy z tohto majetku zahrnuté do daňových výdavkov, počnúc druhým rokom odpisovania.
 
Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku po vykonaní technického zhodnotenia sa odpisy určujú takto:
a/ v roku zvýšenia zostatkovej ceny ako podiel dvojnásobku tejto ceny hmotného majetku a priradeného koeficientu zrýchleného odpisovania platného pre zvýšenú zostatkovú cenu,
b/ v ďalších rokoch odpisovania ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny hmotného majetku a rozdielu medzi priradeným koeficientom zrýchleného odpisovania platným pre zvýšenú zostatkovú cenu a počtom rokov, počas ktorých sa odpisoval zo zvýšenej zostatkovej ceny. 
 
Ak počas doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1
a/ nebolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu podľa odseku 2 písm. a/  sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1,
b/ bolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu podľa odseku 2 písm. a/ zvyšuje zostatkovú cenu tohto majetku v roku vykonania technického zhodnotenia.
 
Od 1.1.2020 ročný odpis a pomerná časť z ročného odpisu  sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Pokračovanie v spôsobe odpisovania majetku zaradenom do 31. 12. 2014  (odpisovanom zrýchlenou metódou) po  zmene v odpisovaní od 1.1.2015 (bez vykonania technického zhodnotenia)
Daňovník zaradil hmotný majetok do užívania v máji  2014, v obstarávacej cene 50 000 eur, hmotný majetok je zaradený v 1. odpisovej skupine, na hmotnom majetku nebolo vykonané technické zhodnotenie. Ako bude daňovník odpisovať tento majetok v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, ak bude  uplatňovať  zrýchlené odpisovanie?
Odpoveď
Daňovník uplatní odpisy majetku nasledovne vzhľadom na skutočnosť, že majetok zaradený do 1. odpisovej skupiny sa od 1.1.2015 môže odpisovať len rovnomerným spôsobom

Rok       Výpočet uplatneného                 Ročný odpis         Uplatnený odpis          Neuplatnený            ZC  na účely                           Daňová
                     odpisu                                   (celkový)                                                  odpis                   výpočtu odpisov                         ZC*
 
 2014      [(50 000/4/12]x8                      12 500                    8 334*                              4 166        50000-(8 334+4166) =37 500 ***        41 666
 2015       (50 000/4)                               12 500                  12 500                                                                                                                   29 166
 2016       (50 000/4)                              12 500                  12 500                                                                                                                   16 666
 2017       (50 000/4)                              12 500                  12 500                                                                                                                     4 166
 2018                                                                                    4 166                                                                                                                             0
 spolu                                                                                  50 000
 
* Zostatkovou cenou na účely zákona o dani z príjmov je rozdiel medzi vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov okrem ZC podľa § 28 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov.
** Ak bol hmotný majetok zaradený do užívania v máji 2014, do základu dane možno zahrnúť odpis za mesiace máj až december 2014, tzn. 8/12 ročného odpisu. Alikvotná časť odpisu sa vypočíta ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platného v prvom roku odpisovania (4) v závislosti od počtu mesiacov, v ktorých sa o majetku účtuje (8).
*** Výpočet ZC ceny v 1. roku odpisovania na účely výpočtu odpisov v ďalších rokoch odpisovania: vstupná cena - výška ročného odpisu (pomerná časť odpisu uplatnená v 1. roku odpisovania + pomerná časť odpisu neuplatnená v 1. roku odpisovania).
Od 1.1.2015 sa majetok zaradený do 1. odpisovej skupiny môže odpisovať len rovnomerným spôsobom, uvedená zmena sa aplikuje aj na majetok zaradený pred 1.1.2015.
 
Otázka č.2  – Odpisovanie pri vykonaní technického zhodnotenia v druhom roku podľa zákona o dani z príjmov platného od 1. 1. 2015
Daňovník zaradil hmotný majetok do užívania v júni 2016, v obstarávacej cene 60 000 eur, hmotný majetok je zaradený v 3. odpisovej skupine (8 rokov), technické zhodnotenie bolo vykonané v druhom roku odpisovania (máj 2017) v sume 2 000 eur. Ako bude daňovník odpisovať tento majetok, ak bude  uplatňovať zrýchlené odpisovanie?
Odpoveď
Daňovník uplatní odpisy majetku nasledovne

Rok       Výpočet uplatneného             Ročný odpis         Uplatnený odpis          Neuplatnený           ZC(zostatková cena)            Daňová
                           odpisu                          (celkový)                                                     odpis                 a účely výpočtu odpisov       ZC*
 
 2016       [(60000/8)/12x7                   7 500                  4 375*                            3 125            60 000-(4 375+3125)=52 500**     55 625
 2017       (2x57 625/8 zvýšená ZC    14 407               14 407                                                   57 625 - 14 407 = 45 562                 43 218
                52 500+2 000+3 125
                 =57 625***
 2018       (2x43 218)/8-1                   12 348               12 348                                                                      30 870                             30 870
 2019       (2x30 870)/8-2                   10 290               10 290                                                                      20 580                             20 580
 2020       (2x20 580)/8-3                     8 232                 8 232                                                                       12 348                            12 348 
 2021       (2x12 348)/8-4                     6 174                 6 174                                                                         6 174                              6 174
 2022       (2x6 174)/8-5                       4 116                 4 116                                                                         2 058                              2 058
 2023       (2x2 058)/8-6                       2 058                 2 058                                                                            -                                         -
spolu                                                                             62 000
 
* Ak bol hmotný zaradený do užívania v júni 2016, do základu dane možno zahrnúť odpis za mesiace jún až december 2016, tzn. 7/12 ročného odpisu. Alikvotná časť odpisu sa vypočíta ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platného v prvom roku odpisovania (4) v závislosti od počtu mesiacov, v ktorých sa o majetku účtuje (7).
** Výpočet ZC v 1. roku odpisovania na účely výpočtu odpisov v ďalších rokoch odpisovania: vstupná cena – výška ročného odpisu (pomerná časť odpisu uplatnená v 1. roku odpisovania + pomerná časť odpisu neuplatnená v 1. roku odpisovania)
*** V 2. roku odpisovania (2017) sa ZC na účely výpočtu odpisov zvýši o hodnotu technického zhodnotenia a pomernú časť neuplatneného ročného odpisu z 1. roku odpisovania (z tejto ZC sa počíta odpis).
Ak počas doby odpisovania hmotného majetku nebolo vykonané technické zhodnotenie (alebo technické zhodnotenie bolo vykonané v 1. roku odpisovania) neuplatnená pomerná časť odpisu z 1. roku odpisovania sa do daňových výdavkov uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku .