Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Odpisy > Hmotný majetok > Odpisovanie hmotného majetku pri zmene zdaňovacieho obdobia

Odpisovanie hmotného majetku pri zmene zdaňovacieho obdobia

Pri zmene zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, na hospodársky rok sa obdobie od začiatku kalendárneho roka do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok považuje za samostatné zdaňovacie obdobie.
 
V prípade, ak počas tohto skráteného zdaňovacieho obdobia dôjde k zaradeniu hmotného majetku do užívania, daňovník má nárok uplatniť do daňových výdavkov rovnomerné alebo zrýchlené odpisy v pomernej časti z ročného odpisu, počnúc mesiacom zaradenia majetku do užívania do skončenia tohto zdaňovacieho obdobia.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Odpisovanie pri zmene z kalendárneho roka na hospodársky rok
Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok zaradil hmotný majetok do užívania v marci 2013, v obstarávacej cene 10 000 eur, hmotný majetok je zaradený v 2. odpisovej skupine, technické zhodnotenie nebolo vykonané. Daňovník uplatňuje rovnomerné odpisovanie. Následne sa daňovník rozhodol zmeniť zdaňovacie obdobie kalendárny rok na hospodársky rok od 1.7.2013 do 30.6.2014 a pokračuje ďalej v hospodárskom roku.  Ako bude uplatňovať odpisy v jednotlivých zdaňovacích obdobiach?

 

Rok

Výpočet uplatneného

odpisu

Ročný odpis

(celkový)

Uplatnený

odpis

Neuplatnený

odpis

ZC

2013 (január - jún)

[(10 000/6)/12]x4

1 666,67

556*

1 110,67

9 444

2013/2014

10 000/6

1 666,67

1 667

 

7 777

2014/2015

10 000/6

1 666,67

1 667

 

6 110

2015/2016

10 000/6

1 666,67

1 667

 

4 443

2016/2017

10 000/6

1 666,67

1 667

 

2 776

2017/2018

10 000/6

1 666,67

1 667

 

1 109

2018/2019

   

1 109**

 

0

Spolu

   

10 000

   
* V zdaňovacom období od januára do júna 2013 (skrátené zdaňovacie obdobie, ktoré predchádza hospodárskemu roku, sa považuje za bežné zdaňovacie obdobie) sa odpis vypočíta ako násobok podielu ročného odpisu [(vstupná cena/doba odpisovania)/počet mesiacov bežného zdaňovacieho obdobia (12)] a počtu mesiacov, počas ktorých bol majetok v skrátenom období používaný (marec až jún 2013).
** V hospodárskom roku 2018/2019 si daňovník uplatní do daňových výdavkov časť z ročného odpisu neuplatnenú v roku zaradenia (2013), rozdiel medzi neuplatneným odpisom v prvom roku vo výške 1 110,67 eura a sumou 1 109 eura vznikol z dôvodu zaokrúhľovania výšky odpisov v predchádzajúcich rokoch.
 
V prípade, ak má daňovník zdaňovacie obdobie hospodársky rok, pri hmotnom majetku uvedenom do užívania do 31.12.2011 bude postupovať podľa ustanovení zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2011 a pri hmotnom majetku uvedenom do užívania od 1.1.2012 bude daňovník postupovať podľa novelizovaného znenia zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2012.