Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Odpis > Účtovanie odpisu pohľadávky

Účtovanie odpisu pohľadávky

K odpisu pohľadávky dochádza pri trvalom upustení od jej vymáhania. Pred vyradením pohľadávky z účtovníctva sa zúčtuje vytvorená  opravná položka k pohľadávkam. Účtovanie odpisu pohľadávky  upravuje ustanovenie § 68 ods. 5 postupov účtovania, pričom sa použije účet 546 - Odpis pohľadávky. V prípade, že bola k pohľadávke vytvorená opravná položka, účtuje sa odpis pohľadávky na ťarchu účtu 391 - Opravné položky k pohľadávkam so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu pohľadávky.

FAQ
 
Otázka č. 1 - Odpis premlčanej pohľadávky, na ktorú bola vytvorená opravná položka vo výške 100%
Účtovná jednotka eviduje pohľadávku v menovitej hodnote z r. 2009, ku ktorej k 31.12.2013 vytvorila v účtovníctve  opravnú položku  vo výške 100%. Ako bude účtovná jednotka účtovať zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke, keď sa táto v roku 2014 stane premlčanou.
Odpoveď
rok 2009 vznik pohľadávky  311/602
31.12.2013 - 100% tvorba opravnej položky - 547/391
rok 2014  - vyradenie pohľadávky z dôvodu premlčania - odpis pohľadávky  so zrušením opravnej položky - 391/311
 
Otázka č. 2 - Odpis premlčanej pohľadávky, na ktorú bola vytvorená opravná položka vo výške 50ˇ%
Účtovná jednotka eviduje pohľadávku v menovitej hodnote z r. 2009, ku ktorej k 31.12.2013 vytvorila v účtovníctve  opravnú položku  vo výške 50%. Ako bude účtovná jednotka účtovať zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke, keď sa táto v roku 2014 stane premlčanou.
Odpoveď
rok 2009 vznik pohľadávky  311/602
31.12.2013 - 50% tvorba opravnej položky - 547/391
rok 2014  - vyradenie pohľadávky z dôvodu premlčania so zrušením opravnej položky a odpis pohľadávky - 391 a 547- 100  /311 (vo výške 50 % pohľadávky)