Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Odpis > OTAZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTAZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

FAQ
Otázka č. 7 – Odpis pohľadávok z dôvodu zastavenia exekúcie z dôvodu, že zaniklo právo ňou priznané
Daňovník disponuje v r. 2017 rozhodnutím súdu, podľa ktorého na jeho pohľadávku zaúčtovanú do výnosov a zahrnutú do zdaniteľných príjmov v  r. 2014 v menovitej hodnote 500 €  súd exekúciu voči dlžníkovi  zastavil podľa § 57 ods. 1 písm. f) Exekučného poriadku. Podľa tohto ustanovenia súd exekúciu zastaví z dôvodu, že  zaniklo právo ňou priznané. Je odpis takejto pohľadávky daňovým výdavkom?
Odpoveď
Odpis  pohľadávky  v r. 2017 je daňovým výdavkom  na základe právoplatného rozhodnutia súdu o zastavení exekúcie podľa § 57 ods.1 písm. f) exekučného poriadku v nadväznosti na § 19 ods.2 písm. h) bod 4 zákona o dani z príjmov, pretože pohľadávka bola v čase vzniku zahrnutá do zdaniteľných príjmov.
 
Otázka č. 6 - Odpis pohľadávky pri zastavení exekúcie na návrh oprávneného
Môžeme  zahrnúť  do daňových výdavkov v r.2017 odpis pohľadávky, ak je exekúcia zastavená podľa § 57 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, t. j. na návrh oprávneného, ak v uznesení súdu je zdôvodnené, že majetok povinného (dlžníka) nepostačuje na krytie nákladov exekučného konania.
Odpoveď
Ak súd zastaví exekúciu na návrh oprávneného podľa § 57 ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku, pričom v uznesení súdu je uvedené, že majetok povinného nepostačuje na krytie nákladov exekučného konania, môže daňovník na základe takéhoto rozhodnutia súdu odpísať pohľadávku do daňových výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. h) bodu 5 zákona o dani z príjmov.

 
Otázka č. 5 - Odpis pohľadávky do sumy 332 €
Spoločnosť A dodala spoločnosti B dňa 12. 6. 2012 tovar v hodnote 300 € so stanoveným  dátumom splatnosti pohľadávky 19. 6. 2012. K 31.12.2014 chce pohľadávku odpísať do nákladov. Bude odpis pohľadávky v účtovníctve aj daňovým výdavkom?
Odpoveď
Tvorba OP v účtovníctve by bola daňovo uznaným výdavkom k 31.12.2014  najviac vo výške 50 % menovitej hodnoty pohľadávky (150 €), pretože je viac ako 720 dní po splatnosti a menej ako 1 080 dní po splatnosti (§ 20 ods.14 písm. b/ zákona o dani z príjmov). S prihliadnutím na splnenie ostatných podmienok uvedených v § 20 ods.14 písm. b) zákona o dani z príjmov (pohľadávka bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, je nepremlčaná, riziková, vzniknutá po 1.1.2004, 2 roky po splatnosti), odpis pohľadávky  v plnej výške jej menovitej hodnoty (300 €) je daňovým výdavkom v r.2014.
 
Otázka č. 4 – Odpis časti neuhradenej pohľadávky, pôvodne ocenenej  v menovitej hodnote  viac ako 332 €
Spoločnosť A dodala dňa 1. 3. 2013 tovar spoločnosti B, pričom spoločnosti A vznikla pohľadávka v menovitej hodnote 1 000 € so splatnosťou 14. 3. 2013. Dňa 30. 6. 2014  došlo zo strany spoločnosti B k čiastočnej úhrade tejto pohľadávky vo výške 700 €. Ak spoločnosť A odpíše neuhradenú časť pohľadávky do nákladov k 31.12.2014, bude uznaná za daňový výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. i) zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Napriek tomu, že nesplatená časť pohľadávky predstavuje hodnotu 300 € (menej ako 332 eur), nemôže spoločnosť A pristúpiť k  daňovému odpisu podľa § 19 ods. 2 písm. i) zákona o dani z príjmov ani po uplynutí  720 dní od splatnosti z dôvodu, že menovitá hodnota pôvodnej pohľadávky predstavovala pôvodne sumu 1 000 € (viac ako 332 eur).Odpis neuhradenej časti pohľadávky môže daňovník zahrnúť do daňových výdavkov na základe iných ustanovení zákona o dani z príjmov po splnení podmienok v nich uvedených.
 
Otázka č. 3- Odpis pohľadávky do 332 €  nadobudnutej postúpením
Spoločnosť kúpila v marci  2012 pohľadávku evidovanú v obstarávacej cene 150 €, ktorú chce k  31.12.2014 odpísať do nákladov. Ide aj o daňový výdavok?
Odpoveď
Ustanovenie § 19 ods.2 písm. i) zákona o dani z príjmov sa nevzťahuje  na  pohľadávky nadobudnuté postúpením a na pohľadávky, ktoré možno vzájomne započítať so splatnými záväzkami voči dlžníkovi. Odpis takejto pohľadávky nie je daňovým výdavkom podľa tohto ustanovenia.
 
Otázka č. 2 – Odpis pohľadávok z dôvodu zastavenia exekúcie pre nedostatok majetku dlžníka
Daňovník disponuje v r. 2014 právoplatným rozhodnutím súdu, podľa ktorého na jeho pohľadávku zo zálohovej faktúry  vo výške 1000 € účtovanú v r. 2011,  súd exekúciu  zastavil podľa § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku, na základe ktorého súd exekúciu zastaví, z dôvodu, že  majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu trov exekúcie. Daňovník evidoval voči tomu istému dlžníkovi ešte ďalších 5 pohľadávok  Je odpis všetkých pohľadávok  v r. 2014 daňovým výdavkom?
Odpoveď
Odpis všetkých pohľadávok je daňovým výdavkom na základe právoplatného rozhodnutia súdu v nadväznosti na § 19 ods.2 písm. h) bod 5 zákona o dani z príjmov.
Do 31.12.2014 zákon o dani z príjmov nevyžadoval pri odpise pohľadávky v menovitej hodnote podľa § 19 ods.2 písm. h) body 4 a 5 zákona o dani z príjmov jej zahrnutie do zdaniteľných príjmov.
 
Otázka č. 1 - Odpis neprihlásenej pohľadávky voči dlžníkovi v reštrukturalizácii
Daňovník nesledoval údaje zverejňované v Obchodnom vestníku, a preto sa nedozvedel včas, že na jeho dlžníka bola dňa 02. 02. 2014 povolená reštrukturalizácia. Je odpis neprihlásenej pohľadávky voči dlžníkovi v reštrukturalizácii daňovým výdavkom v r.2014 ak k danej pohľadávke nebola tvorená opravná položka ?
Odpoveď
Podľa § 118 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii sa reštrukturalizácia považuje za povolenú zverejnením uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Pohľadávka sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, ktorú veriteľ podáva správcovi do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie, ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
Daňovník svoju pohľadávku v reštrukturalizácii neuplatnil vôbec. Dňa 10. 10. 2014 bolo v Obchodnom vestníku zverejnené uznesenie o potvrdení RP, čo zároveň podľa § 155 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii znamená, že zverejnením uznesenia o potvrdení RP v Obchodnom vestníku zaniká právo veriteľov, ktorí riadne a včas podľa tohto zákona neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči dlžníkovi. Ak na základe tohto dokladu daňovník odpísal pohľadávku v mesiaci október 2014, nebude to daňovo uznaný náklad podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 2 zákona o dani z príjmov, pretože jeho pohľadávka nebola vôbec uplatnená v reštrukturalizácii, a preto nejde o výsledok reštrukturalizačného konania
. Odpis pohľadávky nie je daňovým výdavkom ani podľa §19 ods.2 písm. r) zákona o dani z príjmov.