Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Odpis > Odpis pohľadávky voči dlžníkom v reštrukturalizácii

Odpis pohľadávky voči dlžníkom v reštrukturalizácii

Od 1.1.2015 je možné zahrnúť  odpis pohľadávky v menovitej hodnote vrátane príslušenstva voči dlžníkom v reštrukturalizácii  (§ 19 ods. 2 písm. h/ bod 2 zákona o dani z príjmov) do daňových výdavkov  len v prípade, ak bola pohľadávka vrátane príslušenstva zahrnutá do zdaniteľných príjmov. Ak bola pohľadávka nadobudnutá postúpením, je daňovým výdavkom do výšky postupníkom uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením.
Upozornenie: Do 31.12.2014 bol daňovým výdavkom odpis pohľadávky v menovitej hodnote voči dlžníkovi v reštrukturalizácii bez podmienky jej zahrnutia do zdaniteľných príjmov. Odpis pohľadávky nadobudnutej v obstarávacej cene bol daňovým výdavkom bez podmienky  uhradenia obstarávacej ceny pohľadávky.
 
Reštrukturalizácia prebieha na základe reštrukturalizačného plánu (ďalej len „RP“), čo podľa § 132 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii je listina upravujúca vznik, zmenu alebo zánik práv a záväzkov osôb v nej uvedených (ďalej len „účastník RP“), ako aj rozsah a spôsob uspokojenia tých účastníkov RP, ktorí sú veriteľmi prihlásených pohľadávok, prípadne akcionármi dlžníka. Po potvrdení RP súdom je tento záväzný pre všetkých účastníkov RP.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Odpis prihlásenej pohľadávky v menovitej hodnote voči dlžníkovi v reštrukturalizácii 
Spoločnosť ako veriteľ prihlásila do reštrukturalizačného konania v októbri  2021 pohľadávku za službu  voči dlžníkovi v reštrukturalizácii  v menovitej hodnote 2 500 €. K pohľadávke bola vytvorená  k 31.12.2021 OP, ktorá v súlade s § 20 ods. 10 zákona o dani z príjmov bola aj daňovým výdavkom. Dňa 15. 2. 2022 bolo v Obchodnom vestníku zverejnené uznesenie o potvrdení RP súdom, podľa ktorého veriteľovi patrí 20 % -tné uspokojenie pohľadávky. Bude zvyšných 80 % pohľadávky pri jej odpise daňovým výdavkom v r. 2022 ?
Odpoveď
V prípade prihlásených pohľadávok, právoplatné uznesenie o potvrdení RP nemôže byť považované za výsledok reštrukturalizačného konania, na základe ktorého by veriteľ vykonal odpis pohľadávky alebo jej časti, ktorá nie je zahrnutá  v RP, do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 2 zákona o dani z príjmov . Vzhľadom na ustanovenie § 159 ods. 1 a § 161 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., v prípade nesplnenia povinností vyplývajúcich z RP, stáva sa tento vo vzťahu k dotknutej pohľadávke neúčinným a dlžník je povinný plniť pôvodnú pohľadávku veriteľa (v rozsahu, v akom bola prihlásená), alebo vyhlásiť konkurz. V prípade vyhlásenia konkurzu  veritelia prihlasujú pôvodnú výšku pohľadávok a teda  nemôže nastať odpis časti pohľadávky, ktorá nie je zahrnutá v RP  v momente potvrdenia RP súdom. Veriteľ uplatní odpis neuhradenej časti pohľadávky na základe súdom potvrdeného RP v zdaňovacom období, v ktorom dlžník splnil riadne a včas voči veriteľovi pohľadávku (časť prihlásenej pohľadávky) vyplývajúcu mu z RP.
Na základe potvrdeného RP súdom spoločnosť  zúčtuje OP (391/547) v sume 500 €, ktorá je súčasťou základu dane v súlade s účtovníctvom. Pohľadávka na základe potvrdeného RP bola aj do 31.12.2022 uhradená. Po splnení RP nasleduje zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku (pohľadávky)vo výške 80 % (2 000€) účtovným zápisom 391/311. Neuhradená časť pohľadávky voči dlžníkovi v reštrukturalizácii vo výške 80 % je daňovým výdavkom.  Keďže dopad na základ dane je neutrálny, spoločnosť nemusí upravovať základ dane podľa § 17 ods.28 písm.b) zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 2 – Odpis neprihlásenej pohľadávky v menovitej hodnote voči dlžníkovi v reštrukturalizácii  
Môže daňovník, ktorý neprihlásil v zákonnej lehote pohľadávku do reštrukturalizácie, zahrnúť do daňových výdavkov odpis takejto pohľadávky ?
Odpoveď
Na prihlášku veriteľa doručenú po 30 dňovej lehote v prípade reštrukturalizácie sa neprihliada. Podľa §155 ods.2 ZKR zverejnením uznesenia o potvrdení RP zaniká právo veriteľov, ktorí riadne a včas podľa tohto zákona neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči dlžníkovi, ako aj riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok dlžníka, to platí aj pre podmienené pohľadávky, ktoré mali byť uplatnené prihláškou. Ak veriteľ riadne a včas neprihlásil pohľadávku do reštrukturalizácie,  nemôže tvoriť daňovo  uznanú OP podľa §20 ods.10 zákona o dani z príjmov, ani uplatniť odpis pohľadávky podľa §19 ods.2 písm. h) zákona o dani z príjmov. Pri odpise pohľadávky môže postupovať podľa §19 ods.2 písm. r) zákona o dani z príjmov, ale do daňových výdavkov môže zahrnúť odpis pohľadávky len do výšky OP, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa §20 ods.14 zákona o dani z príjmov. Ak v minulosti bola tvorená OP podľa §20 ods.14 zákona o dani z príjmov, pri jej odpise sa uplatní §17 ods.28 písm. b) zákona o dani z príjmov, tzn. daňovník zvýši základ dane o sumu daňovej OP a zníži o výdavok podľa §19 ods.2 písm. r) zákona o dani z príjmov.  V prípade, ak veriteľ riadne  a včas neprihlásil pohľadávku do reštrukturalizácie, zanikol nárok na jej vymáhanie  a veriteľ nesplnil podmienky odpisu  pohľadávky ustanovené v §20 ods.14 zákona o dani z príjmov. Na základe uvedeného ak  daňovník 
- netvoril daňovo uznanú OP, nemôže ju začať tvoriť podľa §20 ods. 14 zákona o dani z príjmov počas reštrukturalizácie
-  čiastočne tvoril daňovo uznanú OP, nemôže pokračovať postupne v jej tvorbe až do výšky podľa §20 ods.14 písm. c) zákona o dani z príjmov 
 
Otázka č. 3 – Moment uplatnenia odpisu neuhradenej pohľadávky do základu dane 
V ktorom zdaňovacom období uplatní veriteľ odpis neuhradenej časti pohľadávky voči dlžníkovi v reštrukturalizácii? V zdaňovacom období, kedy dôjde k potvrdeniu RP súdom, alebo v zdaňovacom období, v ktorom bude splnená pohľadávka alebo jej časť vyplývajúca z  RP ?
Odpoveď
Právoplatné uznesenie o potvrdení RP súdom ešte nemôže byť považované za výsledok reštrukturalizačného konania, na základe ktorého by daňovník ako veriteľ vykonal odpis pohľadávky vo výške pohľadávky alebo jej časti, ktorá nie je zahrnutá v RP, podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 2 zákona o dani z príjmov do daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období. Vzhľadom na ustanovenia § 159 ods. 1 a § 161 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v prípade nesplnenia povinností z RP stáva sa tento vo vzťahu k dotknutej pohľadávke neúčinným a dlžník je povinný plniť pôvodnú pohľadávku veriteľa (v rozsahu, v akom bola prihlásená) alebo vyhlásiť konkurz, kedy veritelia prihlasujú pôvodnú výšku pohľadávok, nemôže nastať odpis pohľadávky vo výške, ktorá nie je zahrnutá v RP, už v momente potvrdenia RP súdom.
Veriteľ uplatní odpis neuhradenej časti pohľadávky na základe súdom potvrdeného  RP v zdaňovacom období, v ktorom dlžník splnil riadne a včas voči veriteľovi pohľadávku (časť prihlásenej pohľadávky) vyplývajúcu mu z RP.