Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Odpis > Odpis pohľadávky voči fyzickej osobe, ktorá zomrela

Odpis pohľadávky voči fyzickej osobe, ktorá zomrela

Od 1.1.2015 je možné zahrnúť  do daňových výdavkov odpis pohľadávky v menovitej hodnote vrátane príslušenstva voči dlžníkovi fyzickej osobe, ktorá zomrela  (§ 19 ods. 2 písm. h/ bod 3  zákona o dani z príjmov) len v prípade, ak  pohľadávka vrátane príslušenstva bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov. Ak bola pohľadávka nadobudnutá postúpením, je daňovým výdavkom  do výšky postupníkom uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky.

Upozornenie: Do 31.12.2014 bol daňovým výdavkom odpis pohľadávky v menovitej hodnote voči dlžníkovi fyzickej osobe, ktorá zomrela bez podmienky jej zahrnutia do zdaniteľných príjmov. Odpis pohľadávky nadobudnutej v obstarávacej cene bol daňovým výdavkom bez podmienky  uhradenia obstarávacej ceny pohľadávky.
 
Podmienkou na daňovo účinný odpis pohľadávky ak dlžník zomrel je skutočnosť, že pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka, čo musí daňovník preukázať v nadväznosti na  § 19 ods. 2 písm. h) bod 3 zákona o dani z príjmov.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 -  Odpis pohľadávky ak dlžník zomrel a nezanechal majetok
Obchodná spoločnosť zistila, že jej dlžník zomrel. Svoju pohľadávku si chcela prihlásiť do dedičského konania, ale zistila, že dedičské konanie už bolo zastavené z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok. Preto spoločnosť pohľadávku odpísala. Ide o daňovo uznaný výdavok?
Odpoveď
Ak poručiteľ nezanechal majetok, súd konanie zastaví podľa § 175h ods. 1 OSP. Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb a konanie zastaví podľa § 175h ods. 2 OSP. V uvedených prípadoch je splnená podmienka uvedená v § 19 ods. 2 písm. h) bod 3 zákona o dani z príjmov, pretože existuje rozhodnutie súdu, že pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka, preto účtovný odpis pohľadávky bude zároveň uznaným daňovým nákladom
.

Otázka č.2 – Odpis pohľadávky ak dlžník zomrel a zanechal majetok
Obchodná spoločnosť zistila, že jej dlžník zomrel. Svoju pohľadávku neprihlásila do dedičského konania a dedičské konanie nebolo zastavené z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok. Dedičstvo bolo predĺžené, a preto súd nariadil likvidáciu dedičstva. Spoločnosť nestihla v lehote určenej súdom oznámiť súdu svoju pohľadávku. Je odpis pohľadávky daňovým výdavkom?
Odpoveď
Právoplatným skončením likvidácie dedičstva zanikla táto pohľadávka spoločnosti proti dedičom jej dlžníka a nemôže sa jej domáhať už ani žalobou na súde. Preto ak spoločnosť takúto pohľadávku odpísala,  nie je splnená podmienka uvedená v § 19 ods. 2 písm. h) bod 3 zákona o dani z príjmov, t. j. pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka, preto účtovný odpis pohľadávky nebude uznaným daňovým nákladom. Naopak odpis prihlásených pohľadávok, ktoré neboli uspokojené po právoplatnom skončení likvidácie dedičstva, je  uznaným daňovým nákladom podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 3 zákona o dani z príjmov.