Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Odpis > Odpis pohľadávky voči dlžníkom v exekúcii

Odpis pohľadávky voči dlžníkom v exekúcii

Od 1.1.2015 je možné zahrnúť  do daňových výdavkov odpis pohľadávky v menovitej hodnote vrátane príslušenstva voči dlžníkom v exekúcii (§ 19 ods. 2 písm. h/ body  4 a 5 zákona o dani z príjmov) len v prípade, ak pohľadávka vrátane príslušenstva bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov. Ak bola pohľadávka nadobudnutá postúpením, je daňovým výdavkom do výšky postupníkom uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky.
 
Upozornenie: Do 31.12.2014 bol daňovým výdavkom odpis pohľadávky v menovitej hodnote voči dlžníkovi v exekúcii bez podmienky jej zahrnutia do zdaniteľných príjmov. Odpis pohľadávky nadobudnutej v obstarávacej cene bol daňovým výdavkom bez podmienky  uhradenia obstarávacej ceny pohľadávky.

Ak daňovník od 1.1.2018 disponuje právoplatným rozhodnutím súdu alebo exekútora  o tom, že exekúciu alebo výkon rozhodnutia súd alebo exekútor zastavil z dôvodu, že
po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nedoplatku -  §61k ods.1 písm. a) Exekučného poriadku  (do 31.12.2017 po vydaní  rozhodnutia, ktoré je podkladom na exekúciu alebo výkon rozhodnutia, zaniklo ním priznané právo podľa  § 57 ods. 1 písm. f) Exekučného poriadku, resp. ak súd zastaví výkon rozhodnutia z tohto dôvodu podľa § 268 ods. 1 písm. d) OSP ) v nadväznosti na § 19 ods.2 písm. h) bod 4 zákona o dani z príjmov je odpis pohľadávky daňovým výdavkom,
ak exekútor  alebo súd  (doplnené od 1.1.2020) výkon rozhodnutia alebo exekúciu zastaví z dôvodu podľa osobitného predpisu - §61n ods.1 písm. a),c) a d) Exekučného poriadku  ( do 31.12.2017 ak súd výkon rozhodnutia zastavil z dôvodu, že priebeh výkonu rozhodnutia ukazoval, že výťažok, ktorý sa ním dosiahne, nepostačí na krytie jeho trov alebo majetok dlžníka nepostačuje na krytie nákladov exekučného konania podľa § 57 ods. 1 písm. h)  Exekučného poriadku, resp.  podľa § 268 ods. 1 písm. c) OSP) a §2 ods.1 písm. a) a b) zákona č.233/2019 o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinné od 1.1.2020) je odpis pohľadávky daňovým výdavkom. V tomto prípade je možné  daňovo účinne odpísať aj  ostatné pohľadávky evidované daňovníkom voči tomu istému dlžníkovi v nadväznosti na § 19 ods.2 písm. h) bod 5 zákona o dani z príjmov.
 
FAQ
Otázka č. 1 -  Odpis pohľadávky voči dlžníkovi v exekúcii v r.2022
Obchodná spoločnosť disponuje od mája 2022 rozhodnutím exekútora, že exekúcia bola zastavená podľa §61n ods.1 Exekučného poriadku, teda z dôvodu, že povinný zanikol bez právneho nástupcu. Je možné odpis pohľadávky uznať za daňový výdavok v roku 2022?

Odpoveď
Áno v súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1.1.2018 boli upravené dôvody zahrnutia odpisu pohľadávky do daňových výdavkov v rámci exekúcie podľa  §19 ods.2 písm.h) body 4 a 5 zákona o dani z príjmov. Podľa bodu 5 je možné uznať za daňový výdavok odpis pohľadávky  ak exekútor výkon rozhodnutia alebo exekúciu zastaví z týchto dôvodov (podľa §61n ods.1 písm.a),c)d) Exekučného poriadku ) :
- ak oprávnený alebo povinný zanikol  bez právneho nástupcu, alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiaden majetok alebo len majetok nepatrnej hodnoty
- ak pri exekúcii vedenej na majetok právnickej osoby sa do 30 mesiacov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora, 
- ak  pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby sa do 5 rokov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora.