Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Odpis > Odpis pohľadávky voči dlžníkom v konkurze

Odpis pohľadávky voči dlžníkom v konkurze

Od 1.1.2015 je možné zahrnúť  odpis pohľadávky v menovitej hodnote vrátane príslušenstva voči dlžníkovi v konkurze (§ 19 ods. 2 písm. h/ bod 2  zákona o dani z príjmov) do daňových výdavkov len v prípade, ak bola pohľadávka vrátane príslušenstva zahrnutá do zdaniteľných príjmov. Ak bola pohľadávka nadobudnutá postúpením, je daňovým výdavkom pri jej odpise výdavok do výšky postupníkom uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky.
 
Upozornenie: Do 31.12.2014 bol daňovým výdavkom odpis pohľadávky v menovitej hodnote voči dlžníkovi v konkurze bez podmienky jej zahrnutia do zdaniteľných príjmov. Odpis pohľadávky nadobudnutej v obstarávacej cene bol daňovým výdavkom bez podmienky  uhradenia obstarávacej ceny pohľadávky.
 
Ak výsledkom právoplatného uznesenia súdu je, že konkurzné konanie skončilo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhového výťažku a pohľadávka daňového subjektu nebola uhradená vôbec, alebo bola z nej uhradená iba časť, daňovník celú hodnotu pohľadávky alebo jej neuhradenú časť odpíše, čo bude zároveň daňovo uznaným nákladom podľa § 19 ods.2 písm. h) bod 2 zákona o dani z príjmov. Podmienkou však je, že daňovník  mal svoju pohľadávku riadne prihlásenú do konkurzného konania. Od 1.1.2018 je možné uznať za daňový výdavok aj odpis pohľadávky voči dlžníkovi fyzickej osobe,  ak to vyplýva z výsledku oddlženia splátkovým kalendárom.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Odpis pohľadávky prihlásenej do konkurzu
Na nášho dlžníka bol vyhlásený konkurz dňa 17.5.2020. Menovitú hodnotu pohľadávky za službu sme do konkurzu riadne prihlásili. Dňa 16.5.2022 bol konkurz právoplatne ukončený splnením konečného rozvrhového výťažku a z našej pohľadávky v menovitej hodnote 5 000 € má dlžník povinnosť uhradiť nám 500 €. Bude zvyšná suma 4 500 € pri odpise pohľadávky daňovým výdavkom  v r.2022?
Odpoveď
Ak výsledkom právoplatného uznesenia súdu je, že konkurzné konanie skončilo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhového výťažku a pohľadávka daňového subjektu nebola uhradená vôbec alebo bola z nej uhradená iba časť, daňovník celú hodnotu pohľadávky alebo jej neuhradenú časť odpíše, čo bude zároveň daňovo uznaným nákladom. Podmienkou však je, že daňový subjekt mal svoju pohľadávku riadne prihlásenú do konkurzného konania, pretože ustanovenie § 19 ods. 2 písm. h) bod 2 zákona o dani z príjmov nedáva možnosť uznať za daňový výdavok odpis pohľadávky neprihlásenej do konkurzu. Vzhľadom na zmenu v § 28 zákona o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1.1.2012 môže veriteľ prihlasovať pohľadávky počas celého obdobia trvania konkurzu, a preto sa aj na daňové účely akceptuje prihlásenie pohľadávky podané počas celého tohto obdobia, t. j. aj po základnej, 45 dňovej prihlasovacej lehote.
Zverejnením oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu v Obchodnom vestníku zanikajú účinky konkurzu, ako aj funkcia veriteľského výboru a konečný rozvrh výťažku možno považovať za definitívny na účely odpisu pohľadávky do daňových výdavkov.
 
Otázka č. 2 – Odpis pohľadávky neprihlásenej do konkurzu
Na nášho dlžníka bol vyhlásený konkurz. Pohľadávku sme neprihlásili do konkurzu  a chceme trvalo upustiť od jej vymáhania. Môžeme zahrnúť do daňových výdavkov odpis pohľadávky podľa §19 ods.2 písm. r) zákona o dani z príjmov, keďže ustanovenie  §19 ods.2 písm. h) zákona o dani z príjmov nemôžeme využiť z dôvodu, že pohľadávka nebola prihlásená do konkurzu?.
Odpoveď
Ak veriteľ nesplní podmienky pre daňový odpis pohľadávky podľa §19 ods.2 písm. h) zákona o dani z príjmov z dôvodu, že pohľadávku neprihlásil počas obdobia konkurzu (pohľadávku možno prihlasovať počas celého obdobia trvania konkurzu), môže  postupovať pri jej zahrnutí do daňových výdavkov podľa §19 ods.2 písm. r) zákona  o dani z príjmov do výšky OP, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok v momente jej odpisu podľa §20 ods.14 zákona  o dani z príjmov, ktorým je moment vyhlásenia konkurzu.  Ak dôjde k odpisu pohľadávky do výšky OP , ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa §19 ods.2 písm. r)  zákona o dani z príjmov a zároveň v minulosti bola tvorená daňovo uznaná OP,  pri jej odpise sa uplatní §17 ods.28 písm. b) zákona o dani z príjmov, tzn. daňovník zvýši základ dane o sumu daňovej OP  podľa §20 zákona o dani z príjmov a zníži o výdavok podľa §19 ods.2 písm. r) zákona o dani z príjmov.  Zároveň platí, že ak veriteľ  k pohľadávke neprihlásenej do konkurzu ku dňu vyhlásenia konkurzu :
- netvoril daňovo uznanú OP, nemôže ju začať tvoriť podľa §20 ods. 14 zákona o dani z príjmov počas obdobia konkurzu,
-  čiastočne tvoril daňovo uznanú OP, nemôže pokračovať postupne v jej tvorbe až do výšky podľa §20 ods.14 písm. c) zákona o dani z príjmov 
V týchto prípadoch platí, že vyhlásením konkurzu zaniká dôvod tvorby OP podľa §20 ods.14 zákona o dani z príjmov, ktorým je rizikovosť úplnej alebo čiastočnej úhrady pohľadávky dlžníkom, nakoľko vyhlásením konkurzu  je skutočnosť úplného alebo čiastočného nezaplatenia úplne zrejmá.
 
Otázka č. 3 – Moment výsledku oddlženia splátkovým kalendárom
Čo sa považuje v zmysle § 19 ods. 2 písm. h) bod 2 zákona o dani z príjmov za výsledok oddlženia splátkovým kalendárom voči dlžníkovi - fyzickej osobe ?
Odpoveď
Pri oddlžení formou splátkového kalendára sa za výsledok oddlženia splátkovým kalendárom na účely ustanovenia daňovo uznaného odpisu pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 2 zákona o dani z príjmov považuje rozhodnutie súdu o oddlžení uvedené v právoplatnom uznesení o určení splátkového kalendára podľa § 166e ods. 1 zákona o konkurze  a reštrukturalizácii.